KDN Logotyp

Praktyki

Kierunek Informatyka

Informacje dla wszystkich

Wszelkie pytania dot. praktyk należy kierować do poszczególnego Koordynatora. Koordynatorem do spraw praktyk od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku Informatyka jest:

–  mgr inż. Adrian Hardek (dyżur w terminach: czwartek, 16:00 – 17:00, sala 0.39 budynek Collegium sub Horologio). – II, III i IV rok

– dr Agnieszka Heba – I rok

Miejsce praktyki wybiera sam student  i konsultuje je z Koordynatorem ds. praktyk. Natomiast jeśli, ktoś z Państwa będzie miał problem ze znalezieniem firmy/przedsiębiorstwa, w której/ym będzie mógł zrealizować praktykę, to bardzo proszę o kontakt z ww. osobą. Skierowanie studenta na praktykę (załącznik nr 2) odbywa się na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 3), który musi być zatwierdzony przez Koordynatora. Bez odpowiedniego wpisu w indeksie, że „zaliczono praktykę” poszczególne semestry będą niezaliczone.

Wymaganymi dokumentami do rozliczenia praktyk są:

– 1 egzemplarz porozumienia (podpisany przez właściwą osobę w Instytucji) (załącznik nr 1a lub 1b),
– potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej (załącznik nr 4),
– uzupełniony Dziennik Praktyk.

Studenci, którzy pracują/pracowali, odbywają/odbywali staż bądź pełnią/pełnili wolontariat pokrewny z kierunkiem studiów będą mogli swoją dotychczasową działalność zawodową zaliczyć w poczet praktyk zawodowych zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu Praktyk Zawodowych PWSZ w Oświęcimiu – Uchwała nr 9/2015. Dodatkowym warunkiem zaliczenia takiej formy praktyki zawodowej będzie zaliczenie egzaminu przed właściwym Koordynatorem (zgodnie z paragrafem 6 ust. 3 i 4).

Wymaganymi dokumentami do rozliczenia praktyk są:

– przedstawienie dokumentów potwierdzających realizację celów praktyk, w szczególności poznania specyfiki pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia, w inny sposób niż praktyki zawodowa,

– zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Koordynatora potwierdzającego, że dany student opanował zakładane dla praktyki zawodowej efekty kształcenia.


Uchwała-47-2018-w-sprawie-zmiany-Regulaminu-Studenckich-Praktyk-Zawodowych

Regulamin praktyk Instytutu Informatyki

Załącznik -nr-1-Porozumienie jednorazowe MUP (porozumienie wymagane jest w 2 egzemplarzach)

Załącznik-nr-2-Skierowanie na praktykę MUP

Załącznik-nr-3-Wniosek MUP

Załącznik-nr-4-Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej MUP

 

Dziennik praktyk (wersja do wypełniania ręcznego)

Dziennik praktyk (wersja do wypełniania komputerowego)

 

Załącznik-nr-5-Wniosek-o-zaliczenie-praktyki-na-podstawie-pracy

pobraneOrganizacja praktyk i zajęć praktycznych – Zarządzenie Rektora nr 57-2016

 

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Informacje dla wszystkich

Wszelkie pytania dot. praktyk należy kierować do poszczególnego Koordynatora.

Koordynatorem do spraw praktyk  na kierunku Finanse i Rachunkowość są:

dr Justyna Dąbrowska – I rok

dr Sylwia Kołakowska – II rok

mgr Joanna Miłoń – III rok

Zalecane miejsca odbywania praktyk na kierunku Finanse i Rachunkowość obejmują w szczególności:

– działy finansowo-księgowe spółek prawa handlowego lub przedsiębiorstw

– działy podatków i opłat urzędów gmin, powiatów, województwa

– działy kadr i płac

– banki

– biura rachunkowe

– biura podatkowe

– firmy ubezpieczeniowe

– firmy sektora niefinansowego

– internetowe firmy pośrednictwa finansowego

– firmy windykacyjne

– instytucje finansowe

– domy maklerskie

– banki inwestycyjne

– firmy doradcze

Miejsce praktyki wybiera sam student  i konsultuje je z Koordynatorem ds. praktyk. Natomiast jeśli, ktoś z Państwa będzie miał problem ze znalezieniem firmy/przedsiębiorstwa, w której/ym będzie mógł zrealizować praktykę, to bardzo proszę o kontakt z ww. osobą. Skierowanie studenta na praktykę (załącznik nr 2) odbywa się na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 3), który musi być zatwierdzony przez Koordynatora.

 

Wymaganymi dokumentami do rozliczenia praktyk są:

– 1 egzemplarz porozumienia (podpisany przez właściwą osobę w Instytucji) (załącznik nr 1a),
– uzupełniony Dziennik Praktyk (załącznik 6)

– potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej (załącznik nr 4),
– Sprawozdanie z praktyki

Studenci, którzy pracują/pracowali, odbywają/odbywali staż bądź pełnią/pełnili wolontariat pokrewny z kierunkiem studiów będą mogą starać się o zaliczenie działalności zawodowej w poczet praktyk zgodnie z Instytutowym Regulaminem Praktyk na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Wymaganymi dokumentami do rozliczenia pracy/stażu/wolontariatu jako praktyki są:

– przedstawienie dokumentów potwierdzających realizację celów praktyk, w szczególności poznania specyfiki pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia, w inny sposób niż praktyki zawodowa (załącznik 5).

– zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Koordynatora potwierdzającego, że dany student opanował zakładane dla praktyki zawodowej efekty kształcenia.

Zaliczenie danego rodzaju i formy praktyki odbywa się poprzez wpis do indeksu przez Koordynatora.

Prosimy studentów o dokładne zapoznanie się z regulaminem praktyk.

 


pobraneUchwała-47-2018-w-sprawie-zmiany-Regulaminu-Studenckich-Praktyk-Zawodowych

pobraneRegulamin Praktyk – Finanse i Rachunkowość ROK I

pobraneRegulamin Praktyk – Finanse i Rachunkowowść ROK II i III

Załącznik nr 1-Porozumienie jednorazowe MUP (porozumienie wymagane jest w 2 egzemplarzach)

załącznik nr 2-Skierowanie na praktykę MUP

Załącznik nr 3-Wniosek MUP

Załącznik nr 4 – Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej MUP

pobranezałącznik nr 5 -wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie pracy

Załącznik nr 6 -dziennik praktyk

pobranezałącznik do porozumienia – program praktyk

pobraneOrganizacja praktyk i zajęć praktycznych – Zarządzenie Rektora nr 57-2016

Koordynatorzy praktyk

mgr Adrian Hardek – Informatyka

dr Justyna Dąbrowska – Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne, niestacjonarne –  rocznik 2019-2022

dr Sylwia Kołakowska– Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne, niestacjonarne –  rocznik 2018-2021

mgr Joanna Miłoń – Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne, niestacjonarne –  rocznik 2017-2020

Na skróty

Partnerzy Uczelni: