KDN Logotyp

Charakterystyka studiów

Kierunek Informatyka

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub obsługą narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.Absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do podjęcia twórczej działalności inżynierskiej w zakresie systemów informatycznych zarówno w fazie ich projektowania, jak i eksploatacji. Ogólne przygotowanie teoretyczne uzyskane w czasie studiów pozwala na rozwiązywanie problemów i ich algorytmizację, a następnie efektywną implementację programową. Przygotowanie w zakresie przedmiotów inżynierskich ułatwia eksploatację systemów informatycznych zarówno w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania.

Wszechstronne przygotowanie w zakresie różnych języków programowania oraz innych narzędzi informatycznych daje kwalifikacje do pracy w specjalistycznych firmach informatycznych, lecz również w przedsiębiorstwach o różnych profilach produkcji, a także w administracji i w gałęziach gospodarki korzystających z szeroko pojętej technologii IT. Studia przygotowują także do prowadzenia własnej firmy informatycznej. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Specjalność:

Informatyka w przedsiębiorstwie

Na kierunku Informatyka przygotowaliśmy interesującą specjalność związaną z wdrażaniem nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach. Specjalność Informatyka w przedsiębiorstwie oferuje studentom przede wszystkim zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności poprzez realizowanie takich przedmiotów jak, np.:

  • Projektowanie systemów i sieci komputerowych,
  • Usługi sieciowe w przedsiębiorstwie,
  • Rozwój systemów informacyjnych,
  • Technologie Web i Java,
  • Systemy teleinformatyczne,
  • Programy graficzne  w zastosowaniach inżynierskich,
  • Zaawansowane środowiska programistyczne,
  • Systemy sztucznej inteligencji,
  • E-biznes serwis internetowy.

 

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia dla tego kierunku na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym – odpowiadają przede wszystkim następującym dziedzinom i dyscyplinom naukowym: nauki ekonomiczne (ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu), oraz nauki prawne (prawo). Jako dyscyplinę główną dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym wskazuje się dyscyplinę „finanse” w dziedzinie nauk ekonomicznych.
Ogólne cele kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość to przede wszystkim: opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszaru nauk społecznych. Ponadto opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości.  Studia przygotowują do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.
Celem ogólnym kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym na studiach pierwszego stopnia jest uzyskanie przez studentów (przyszłych absolwentów) wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania instrumentarium finansowego i rachunkowego.


Specjalności:

Rachunkowość i podatki

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.Student tej specjalności uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zasad i reguł specjalistycznej rachunkowości finansowej i organizacji biura rachunkowego, a także międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, rozumienia, interpretacji i stosowania przepisów prawa, w szczególności obowiązujących w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dewizowego oraz prawa pracy w kontekście kosztów pracy; uzyskuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności odnoszące się do audytu i kontroli wewnętrznej, rewizji finansowej, analizy i ewidencji podatkowej, organizacji i zasad funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli skarbowej.

Finanse i bankowość

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.Student tej specjalności uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie obrotu giełdowego i pozagiełdowego, zarządzania portfelem i strategii inwestycyjnych, doradztwa i pośrednictwa finansowego, rozumienia i stosowania przepisów prawa, w szczególności obowiązujących w zakresie prawa bankowego, finanse jednostek samorządu terytorialnego; uzyskuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności odnoszące się do działalności bankowej i finansowej, w szczególności w zakresie usług bankowych, zarządzania finansami i controllingu.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: