KDN Logotyp

Charakterystyka studiów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie – nowość!

Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów przygotowujących ich do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich formach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwent jest przygotowany do posługiwania się metodą dialogową, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów w grupie przedszkolnej i zespole klasowym. Posiada kompetencje, które czynią możliwym jego angażowanie się w proces wspomagania i wyzwalania potencjału rozwojowego dzieci. Potrafi organizować formy zajęciowe nakierowane na zdobywanie przez dziecko różnorodnych doświadczeń, sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i motywacji. Absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ma świadomość posiadanych kompetencji pedagogicznych, a także posiada krytyczny stosunek do własnej działalności pedagogicznej, w tym dostrzega potrzebę ustawicznego doskonalenia się i dokształcania, również na poziomie studiów podyplomowych i doktoranckich.

Pedagogika studia licencjackie

Pedagogika Opiekuńcza i Rodziny

Student w ramach Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny przygotowywany jest do praktycznej działalności pedagogicznej realizowanej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi wymagającymi opieki częściowej lub całkowitej ze względu na trudną sytuację życiową oraz  do diagnozowania, prognozowania i wsparcia rodziny.  Działalność opiekuńcza obejmuje pracę z rodziną dysfunkcyjną  i/lub z problemami , jak i z indywidualnymi osobami m.in. osieroconymi, cierpiącymi na schorzenia somatyczne, przejawiającymi deficyty wychowawcze, zmagającymi się z problemami egzystencjalnymi, zagrożonymi nałogami, a także podopiecznymi, którzy z różnych powodów utracili częściowo lub trwale samodzielność w zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych i wymagają pedagogicznego wsparcia. Kompetencje absolwenta obejmują wiedzę i umiejętności praktyczne zarówno z zakresu szeroko rozumianej opieki i wychowania opiekuńczego ukierunkowanego na podopiecznych w każdym wieku. Absolwent specjalności Pedagogika Opiekuńcza i Rodziny ma kwalifikacje do pracy zawodowej w instytucjach i placówkach oświatowych – wszystkich typach szkół i na wszystkich poziomach kształcenia (jako pedagog szkolny, w świetlicach, internatach i bursach jako wychowawca); w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o charakterze: socjalizacyjnym, interwencyjnym, wielofunkcyjnym, rodzinnym, wsparcia dziennego (w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych, klubach), w hostelach (w charakterze pedagoga, wychowawcy, opiekuna dziecięcego, socjoterapeuty); w instytucjach i placówkach pomocy społecznej (w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dla ofiar przemocy w rodzinie, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach wsparcia, hospicjach, wioskach dziecięcych (jako pedagog, wychowawca, opiekun, koordynator pieczy zastępczej, asystent rodziny);  w placówkach wypoczynku i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży (jako pedagog, wychowawca, opiekun);  w placówkach poradnictwa specjalistycznego (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach diagnostycznych ( jako pedagog, doradca,  wychowawca, opiekun), w poradniach rodzinnych ; w kurateli sądowej jako kurator sądowy (zawodowy lub społeczny), w sądach rodzinnych;  w jednostkach samorządu terytorialnego (jako pełnomocnik ds. dziecka, rodziny i profilaktyki).


Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną

Zakres treści studiów jest zgodny z Krajową Ramą Kwalifikacyjną na kierunku pedagogika oraz standardami kształcenia na poziomie licencjackim. Studia o tej specjalności stwarzają możliwość zdobycia wykształcenia pedagogicznego nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale także, a może nade wszystko, czynią realnym zdobycie bogatej praktyki zawodowej – za sprawą ćwiczeń, warsztatów i praktyk w wymiarze 350 godzin. Studiowanie tej specjalności przygotowuje teoretycznie i praktycznie do podejmowania działań nakierowanych na realizację działań o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym, profilaktycznym i diagnostycznym, koniecznych w pracy z osobami karanymi sądownie, zdemoralizowanymi, wykolejonymi społecznie. Pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do pracy z jednostką i jej środowiskiem, często dysfunkcyjnym lub nawet patologicznym.  Uzyskana w trakcie studiów wiedza pozwala na podjęcie pracy w placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych, pomocowych. A także w obszarach gdzie konieczne jest podejmowanie działań profilaktycznych. Absolwent uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, w szczególności człowieka niedostosowanego społecznie i wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji i jego społecznym funkcjonowaniu. Zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze diagnozy, organizacji i realizacji specjalistycznych działań adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niedostosowanych społecznie.

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do pełnienia funkcji wychowawczych i resocjalizacyjnych wszędzie gdzie wymagane jest wykształcenie wyższe pedagogiczne nie magisterskie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada kwalifikacje pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, realizujących działalność profilaktyczną. Posiada wiedzę na temat procesu wychowania i kształtowania się osobowości i uwarunkowań tego procesu. W szczególności zaś znane mu są uwarunkowania biopsychiczne i środowiskowe procesu uspołeczniania i charakterystyczne w tym zakresie dysfunkcje i zaniedbania. Absolwent zna i rozumie prawa rozwojowe, które stanowią podstawę pracy opiekuńczej, wychowawczej, prewencyjnej i resocjalizacyjnej. Posiada wiedzę na temat organizacji środowiska wychowawczego oraz specyfiki pracy wychowawczej w każdym etapie kształcenia i w różnych okresach życia. Zna metody i techniki pracy resocjalizacyjnej i posiada wiedzę jak i kiedy je stosować. Ponadto dysponuje dogłębną wiedzą na temat organizacji procesu resocjalizacji, w tym wiedzę metodyczną i traktuje ją, jako podstawę realizacji celów zawartych w Planie Pracy.

Znajomość podstawowej terminologii i metodologii badań pedagogicznych umożliwia Absolwentowi prowadzenie własnych badań o charakterze diagnostycznym i uprawianie refleksji w działaniu i nad działaniem, czyniąc go refleksyjnym praktykiem. Potrafi on dokonać diagnozy podstawowych odchyleń od normy, zachowań dysfunkcyjnych i procesów zachodzących w grupie rówieśniczej i środowisku wychowania. Opanowanie warsztatu pracy pedagoga pozwala mu z jednej strony na właściwe planowanie i realizowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych i kontrolnych a z drugiej strony na formułowanie diagnozy środowiskowej oraz prognozy społeczno kryminologicznej. Po zakończeniu edukacji, przyszły pedagog resocjalizacji, będzie posiadał umiejętność formułowania uwag dotyczących pojawiających się w pracy problemów, w tym uwag na temat przydatności i sensowności samodzielnie podejmowanych działań naprawczych oraz będzie dysponował wiedzą na temat innych form i metod pracy realizowanych przez  placówki i instytucje mogących tą pracę wesprzeć lub wzbogacić.

Absolwent jest przygotowany do posługiwania się metodą indywidualnych przepadków, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów. Posiada kompetencje, które czynią możliwym jego angażowanie się w proces wspierania i wyzwalania potencjału własnego podopiecznych przy zachowaniu zasady indywidualizacji i pomocniczości. Posiada wiedzę na temat istoty pracy socjalnej i jej roli w procesie resocjalizacji. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną ma świadomość posiadanych kompetencji pedagogicznych, a także  posiada krytyczny stosunek do własnej działalności pedagogicznej, w tym dostrzega potrzebę ustawicznego doskonalenia się i dokształcania, również na poziomie studiów magisterskich.


Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

(2018/2019 jest ostatnim rocznikiem realizującym ten moduł kształcenia)

Zakres treści studiów jest zgodny z Krajową Ramą Kwalifikacyjną na kierunku pedagogika oraz standardami kształcenia nauczycieli na poziomie licencjackim. Studia o tej specjalności stwarzają możliwość zdobycia  wykształcenia pedagogicznego nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale także, a może nade wszystko, czynią realnym zdobycie bogatej praktyki zawodowej – za sprawą ćwiczeń, warsztatów i praktyk w wymiarze 350 godzin. Studiowanie tej specjalności przygotowuje praktycznie do podejmowania działań nakierowanych na wspieranie wielostronnego rozwoju dziecka na etapie edukacji elementarnej, jak również diagnozowania jego potrzeb oraz planowania i realizowania zajęć zintegrowanych, zgodnie w wytycznymi podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas początkowych (I-III).

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada kwalifikacje pracy w przedszkolu i w klasach młodszych (I-III). Posiada wiedzę na temat dzieciństwa i jego uwarunkowań, zwłaszcza zaś znane są mu uwarunkowania środowiskowe procesu edukacji małego dziecka. Absolwent zna i rozumie prawa rozwojowe, które stanowią podstawę pracy opiekuńczej i wychowawczej. Posiada wiedzę na temat organizacji środowiska wychowawczego oraz specyfiki pracy wychowawczej w przedszkolu i szkole. Ponadto dysponuje dogłębną wiedzą na temat organizacji procesu edukacji, w tym wiedzę metodyczną traktuje jako podstawę realizacji celów zawartych w Podstawie Programowej.

Znajomość podstawowej terminologii i metodologii badań pedagogicznych umożliwia Absolwentowi prowadzenie własnych badań o charakterze diagnostycznym i uprawianie refleksji w działaniu i nad działaniem, czyniąc go refleksyjnym praktykiem. Potrafi on dokonać diagnozy dojrzałości szkolnej, zachowań dysfunkcyjnych i procesów zachodzących w grupie rówieśniczej. Opanowanie warsztatu pracy nauczyciela pozwala mu z jednej strony na właściwe planowanie i realizowanie działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, a z drugiej na formułowanie uwag dotyczących pojawiających się w pracy problemów, w tym uwag na temat przydatności programów edukacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych oraz ich przydatności, efektywności w edukacji małego dziecka.

Absolwent jest przygotowany do posługiwania się metodą dialogową, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów w grupie przedszkolnej i zespole klasowym. Posiada kompetencje, które czynią możliwym jego angażowanie się w proces wspomagania i wyzwalania potencjału rozwojowego dzieci. Potrafi organizować formy zajęciowe nakierowane na zdobywanie przez dziecko różnorodnych doświadczeń, sprzyjających rozwijaniu  zainteresowań i motywacji. Absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ma świadomość posiadanych kompetencji pedagogicznych, a także  posiada krytyczny stosunek do własnej działalności pedagogicznej, w tym dostrzega potrzebę ustawicznego doskonalenia się i dokształcania, również na poziomie studiów magisterskich.


Uwaga!

Studia pierwszego stopnia rozpoczęte od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku „pedagogika” nie dają uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej zawierają 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, lub studia drugiego stopnia na kierunku „Pedagogika” moduł Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  (tylko dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kształcenie w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej) – dla których pierwszy cykl kształcenia rozpoczyna się od roku akademickiego 2019/2020.

Pedagogika studia magisterskie

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych przygotowujących do działalności zawodowej. Są one poszerzeniem kwalifikacji nabytych na studiach licencjackich. Na module Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna warunkiem realizacji studiów magisterskich jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, które studenci nabyli w toku studiów licencjackich. W zależności od wybranego modułu student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych.

Studia na profilu praktycznym dają w zależności od wybranej specjalności możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy jako wychowawca w placówkach opiekuńczych i asystent rodziny (Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) oraz pracy jako nauczyciel w przedszkolu i szkole podstawowej w edukacji zintegrowanej (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych (w zakresie języka angielskiego).

Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w (uwzględniając wybrane moduły):

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

jako wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, internaty, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, rodzinne domy dziecka; ponadto w poradniach rodzinnych oraz jako asystent rodziny.

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Jest przygotowany do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej, jak również do wzbogacania i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Filologia

UWAGA NOWOŚĆ! Od roku akademickiego 2019/2020 będą prowadzone studia na kierunku: FILOLOGIA ANGIELSKA (dotychczas filologia angielska była jedynie specjalnością!)

kierunek: FILOLOGIA ANGIELSKA

Trzyletnie studia licencjackie na kierunku filologia angielska prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia prowadzone są w języku angielskim z wyjątkiem lektoratu ( język niemiecki) oraz zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego a także przedmiotów ogólnouczelnianych i innych wybranych przedmiotów przygotowania zawodowego.

Program kształcenia jest prowadzony w obrębie dwóch ścieżek zawodowych (do wyboru):

– nauczycielskiej,

– język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce.

Obie ścieżki kończą się uzyskaniem tytułu licencjata i przygotowują do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Na obu ścieżkach studenci przede wszystkim intensywnie opanowują sprawności językowe, by po sześciu semestrach osiągnąć poziom z języka angielskiego co najmniej C 1 wg ESOKJ.

Ponadto zdobywają solidną wiedzę filologiczną oraz praktyczne umiejętności  na ścieżce nauczycielskiej w zakresie nauczania języka angielskiego.

Natomiast  na ścieżce język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce  w zakresie specjalistycznego języka angielskiego i niemieckiego.

 

Zdobyte podczas studiów kompetencje interdyscyplinarne są na rynku pracy wysoko cenione i umożliwiają absolwentom podjęcie zatrudnienia w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego:

1. w przypadku ścieżki zawodowej nauczycielskiej, jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolach i szkołach  podstawowych oraz innych placówkach oświatowych,

2. w przypadku ścieżki zawodowej język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce, na stanowiskach w firmach oraz w branży turystycznej,

3. w instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości danego obszaru kulturowego, przede wszystkim instytucjach kultury, a także w redakcjach, wydawnictwach i mediach,

4. po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości języka w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym,

5. jako tłumacz  lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz w innych instytucjach i firmach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków obcych,

6. w placówkach upowszechniania kultury np. instytucje kultury, muzea, fundacje.

Studenci kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA, mają na terenie Uczelni, możliwość praktycznej nauki tłumaczenia w wyposażonych w nowoczesny sprzęt kabinach symultanicznych!

W ramach programu Erasmus+  studenci kierunku filologia angielska mają możliwość semestralnych wyjazdów do Niemiec, Turcji i Słowacji zarówno w celu kontynuowania nauki w uczelni partnerskiej jaki w celu odbycia praktyki zawodowej (ścieżka: język angielski w biznesie i turystyce).

 


Filologia germańska z językiem angielskim (rocznik 2018/2019 jest ostatnim, który realizuje tą specjalność)

Trzyletnie studia licencjackie na specjalności filologia germańska z językiem angielskim prowadzone są formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Zainteresowani zdobyciem pełnego wykształcenia akademickiego mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie).

W ramach oferowanej specjalizacji biznes i turystyka studenci przede wszystkim intensywnie opanowują sprawności językowe, by po sześciu semestrach osiągnąć poziom co najmniej C 1 z języka niemieckiego oraz co najmniej B2+ z języka angielskiego wg ESOKJ.

Ponadto zdobywają solidną wiedzę filologiczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego i angielskiego w zakresie biznesu oraz komunikacji językowej w branży turystycznej.  

W ramach programu Erasmus+  studenci mają możliwość semestralnych wyjazdów do Niemiec, Turcji i Słowacji.

Zdobyte podczas studiów kompetencje interdyscyplinarne umożliwiają absolwentom podjęcie zatrudnienia w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego i stanowią na rynku pracy istotny atut. Dotyczy to m.in.:

 • sektora handlu i usług (np. praca w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w liniach lotniczych, w branży turystycznej),
 • biur promocji i współpracy regionalnej i zagranicznej w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • administracji lokalnej i państwowej,
 • redakcji informacyjnych mediów masowych oraz agencji prasowych, agencji artystycznych, reklamowych, public relations i promocyjnych,
 • placówek upowszechniania informacji i kultury (instytuty kultury, fundacje, muzea, biblioteki),  a także wszelkiego rodzaju instytucji i organizacji działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.

kierunek Praca Socjalna

Specjalności:
 • Praca socjalna z osobami starszymi

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studenci  tej specjalności uzyskują pogłębioną wiedzę na temat biologicznych, medycznych, psychologicznych i społecznych aspektów procesu starzenia się oraz starości, poznają system organizacji opieki nad osobami starszymi oraz aktywizacji i animacji ich czasu wolnego. Niezwykle przydatne w pracy zawodowej będą zajęcia praktyczne w zakresie technik komunikowania się i pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami, podstaw pielęgnacji i dietetyki wieku starczego, a także opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 • Wsparcie rodziny z mediacjami – nowość!

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do wieloaspektowej pracy z rodziną – diagnozy, radzenia sobie z konfliktami wewnątrzrodzinnymi, rozwiązywania problemów grupowych i społecznych oraz tworzenia optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi tej podstawowej komórki społecznej, funkcjonowania rodziny we współczesnym świecie oraz zdobycie umiejętności udzielania jej wsparcia zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie społeczne.

 • Praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi (2017/2018 jest ostatnim rocznikiem realizującym tę specjalność)

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studenci, po ukończeniu tej specjalności są przygotowani do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów osób należących do różnych grup mniejszościowych, zwłaszcza cudzoziemców o różnym statusie prawnym, mniejszości narodowych oraz etnicznych. Posiadają rozszerzoną wiedzę na temat podstaw prawnych w zakresie pobytu i zamieszkania cudzoziemców w Polsce, ich pozycji w systemie ekonomiczno-społecznym i ochrony instytucjonalno-prawnej. W pracy socjalnej z wyżej wymienionymi grupami bardzo przydatne będą umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze komunikacji międzykulturowej, różnic kulturowych oraz polityki antydyskryminacyjnej, zdobyte w trakcie studiów i praktyk zawodowych.


– możliwość nauki dwóch języków obcych
zagraniczne staże i praktyki zawodowe z 10-miesięcznym stypendium 350 euro/m-c

kierunek Politologia I stopnia

Specjalności:
 • Polityka Bezpieczeństwa

Studia I stopnia o specjalności Polityka Bezpieczeństwa trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Zajęcia poświęcone są nie tylko zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa, bezpieczeństwa RP, terroryzmu, bezpieczeństwa narodowego i publicznego, ale także odnoszą się do praktycznych sprawności fizycznych z zakresu technik walki wręcz i strzelectwa, ratownictwa medycznego i wodnego, działań operacyjnych i antykryzysowych. Absolwent Polityki Bezpieczeństwa ma wykazać się nie tylko kwalifikacjami intelektualnymi, ale też wysoką sprawnością fizyczną i umiejętnościami obrony i niesienia pomocy ofiarom wypadków, klęsk żywiołowych i przestępczości. Powinien również posiadać umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad etycznych.  W toku studiów słuchacz uzyskuje certyfikaty z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego, technik samoobrony i strzelectwa, jak również uczy się posługiwania specjalistycznym sprzętem i bronią.
Wśród wykładowców znajdują się zarówno naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego, jak i eksperci sił zbrojnych, policji, służb ratowniczych oraz agend zarządzania kryzysowego. Oprócz zajęć  słuchacze będą odwiedzać rozmaite instytucje (jednostki policyjne i wojskowe, komendy straży pożarnej, stacje ratownictwa), aby praktycznie zdobywać umiejętności i doświadczenia potrzebne w przyszłej pracy.
W toku studiów realizowany jest unikalny program nauczania języka obcego. Słuchacz poznaje terminologię związaną z zagadnieniami  bezpieczeństwa, zwalczania przestępczości, klęsk żywiołowych i ratownictwa, co zapewnia kompetencje językowe przygotowujące do pracy w krajach Unii Europejskiej oraz krajach anglosaskich.
Studia I stopnia o specjalności Polityka bezpieczeństwa wszechstronnie przygotowują do pracy w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, służby specjalne, straż pożarna), agencjach ochrony, w agendach zarządzania kryzysowego różnych szczebli, służbach ratowniczych oraz w wywiadowniach gospodarczych i agencjach detektywistycznych. Sektor szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest rozwijającym się dynamicznie i z przyszłością segmentem rynku pracy, zarówno w sferze publicznej (armia, policja, służby specjalne), jak i prywatnej (agencje ochrony i detektywistyki).
W programie studiów są przewidziane wielotygodniowe praktyki studenckie realizowane w instytucjach sektora bezpieczeństwa i ratownictwa.
Celem studiów pierwszego stopnia jest również przygotowanie przyszłego absolwenta do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.

UCZELNIA OFERUJE NOWE SPECJALNOŚCI OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018!

Kreacja Wizerunku i Public Relations – nowość!

Specjalność przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką public relations i szerzej rozumianą komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach i urzędach administracji publicznej. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu kształtowania pozycji rynkowej organizacji i zarządzania procesami komunikacji międzyludzkiej: podstaw PR, komunikacji społecznej i marketingu, badań społecznych w PR, podstaw etykiety i protokołu dyplomatycznego, elementów prawa.

Zajęcia praktyczne pozwalają absolwentowi tej specjalności na zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie komunikowania się, kreowania wizerunku, kontaktów z mediami.

Administracja Bezpieczeństwem Publicznym – nowość!

Specjalność Administracja Bezpieczeństwem Publicznym jest przygotowana dla osób zainteresowanych pracą
w strukturach administracji publicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem publicznym na wszystkich szczeblach administracji: lokalnym, regionalnym, rządowym
i międzynarodowym. Absolwenci specjalności Administracja Bezpieczeństwa Publicznego potrafią sprawnie działać w sytuacjach kryzysowych, identyfikować i rozwiązywać złożone problemy bezpieczeństwa,
a także podejmować decyzje na stanowiskach kierowniczych w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest przygotowany do pracy w służbach mundurowych.

kierunek Politologia II stopnia

Specjalności:
 • Prawa człowieka

W  ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę na temat szeroko rozumianych praw i wolności. Problematyka ta jest obecna we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Zajęcia warsztatowe pozwalają na zdobycie praktycznych  umiejętności pozwalających na dokonywanie samodzielnych analiz procesów zachodzących w życiu publicznym. Absolwent tej specjalności potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Umie analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz relacje między innymi podmiotami życia społecznego. Posiada umiejętności pozwalające na trafną analizę podejmowanych decyzji politycznych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w  administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego, agendach organizacji międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, policji, służbie więziennej, ośrodkach dla uchodźców, instytucjach działających na rzecz ochrony praw człowieka, Instytucie Pamięci Narodowej. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają również na współdziałanie z partiami politycznymi.

 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Student tej specjalności zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych w tym nauk o polityce. Zna podstawowe pojęcia z tej dyscypliny. Jest świadomym uczestnikiem życia politycznego. Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą rzeczywistości politycznej oraz umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych analiz procesów zachodzących w życiu publicznym. Potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Posiada umiejętności pozwalające na trafną analizę podejmowanych decyzji politycznych. Zna potrzeby lokalne i regionalne. Posiada wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć i zarządzanie nimi. Realizuje założenia zrównoważonego rozwoju. Ma opanowane techniki marketingowe. Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych a także w mediach.

 • Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne

Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Student tej specjalności zdobywa aktualną wiedzę oraz uzyskuje praktyczne umiejętności, pozwalające na skutecznie rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa, przed którymi stają społeczności lokalne i regionalne. Ukończenie studiów pozwoli poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ekologicznego, społecznego, informacyjnego i telekomunikacyjnego w skali lokalnej i regionalnej oraz infrastruktury transportowej i łączności. Studenci poznają najnowsze systemy zabezpieczeń osób, obiektów i środowisk lokalnych, i regionalnych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w służbach bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego oraz posiadają wiedzę i umiejętności na temat współczesnych narzędzi kształtowania bezpieczeństwa mieszkańców i instytucji w środowisku lokalnym i regionalnym.

 • Komunikowanie społeczne

Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Student tej specjalności posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w kontekście funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz udziale w nim człowieka; zna teoretyczne podstawy komunikowania społecznego, kształtowania kompetencji społecznych i public relations; rozumie rolę komunikowania społecznego jako jednego z najważniejszych czynników kształtowania współczesnej rzeczywistości społecznej, politycznej, gospodarczej i kulturowej; potrafi analizować, komentować i oceniać aktualną sytuację społeczno-polityczną, a także przygotowywać strategie lub prognozy na przyszłość; zna i potrafi zastosować najnowsze techniki i metody rozwiązywania konfliktów oraz budowania zespołu i pracy w grupie. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy m.in. w instytucjach administracji państwowej i samorządu terytorialnego, biurach rzecznictwa prasowego, sztabach wyborczych, mediach, przedsiębiorstwach prywatnych, ośrodkach badań rynkowych i opinii publicznej oraz wielu innych.

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności:
 • Służby mundurowe i bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo informatyczne

Studia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do pracy w roli specjalisty zarządzania bezpieczeństwem w służbach, inspekcjach i strażach w ramach struktury administracji publicznej. Przygotowują także do pracy we wszelkich organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz zespołach zarządzania kryzysowego. Możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w zależności od aktualnych potrzeb rynku pracy obejmuje sektor publiczny, prywatny oraz organizacje pozarządowe (NGOs).

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent nabywa kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. Znajduje zatrudnienie w instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem w jego praktycznym wymiarze. Absolwenci kierunku uzyskują przygotowanie do pełnienia funkcji w instytucjach sektora publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W sektorze publicznym są to pracownicy w służbach rządowych i samorządowych powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego a przede wszystkim Policja, Straż Pożarna, Straż Gminna, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, Centra Zarządzania Kryzysowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Jednostki Sił Zbrojnych RP oraz inne jednostki działające w ramach resortu obrony narodowej, itp.

Dla sektora prywatnego absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą być zatrudnieni przez przedsiębiorców prowadzących działalność komercyjną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to m.in. Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, agencje ochrony osób i mienia, firmy zabezpieczające imprezy masowe, itp. Ponadto ukończenie studiów o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwia absolwentom samodzielne podjęcie działalności gospodarczej, m.in. w zakresie ochrony bezpieczeństwa osób, mienia, terenu, imprez masowych, a także powoływania i kierowania zespołami reagowania kryzysowego w sytuacji zagrożenia politycznego, militarnego, ekonomicznego, społecznego, ekologicznego.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: