Poznajmy się

Praktyki

UWAGA !!!

Składając podanie do Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu ws. zwolnienia z praktyk zawodowych czy zajęć praktycznych zostanie ono rozpatrzone jeśli dołączą Państwo do podania zaświadczenie z zakładu pracy
lub placówki gdzie odpracowujecie Państwo praktykę zawodową lub wolontariat
(oraz kserokopię umowy o wolontariat).

Zaświadczenie musi zawierać wpisane czynności, które Państwo wykonują a mieszczą się one w ramach efektów nauczania na kierunku Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Wychowanie Fizyczne
lub też Dietetykę (w zależności od studiowanego kierunku).

 

Praktyka zawodowa – SCHEMAT POSTĘPOWANIA

PROCEDURA BADAŃ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

 PLAN DYŻURÓW ZAKŁADU-1

KOORDYNATORZY PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Kierunek Dietetyka studia I stopni

 

 

PROGRAM PRAKTYK

RAMOWY PROGRAM I MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK I, II i III ROK DIETETYKA- immatr. 2019

RAMOWY PROGRAM I MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK II i III ROK DIETETYKA – immatr. 2018

 

KARTY PRAKTYK

KARTA PRAKTYK – PRAKTYKA W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU POKARMOWEGO I CHORÓB METABOLICZNYCH II ROK 2018-2020 r.

KARTA PRAKTYK – PRAKTYKA W ZAKRESIE PRAKTYKA W ZAKRESIE ŻYWIENIA OSÓB DOROSŁYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH ROK II 2018-2020 r.

KARTA PRAKTYK – PRAKTYKA W ZAKRESIE PRAKTYKI WSTĘPNEJ W SZPITALU I TECHNOLOGII POTRAW I ROK 2019-2020 r.

KARTA PRAKTYK – PRAKTYKA W ZAKRESIE ŻYWIENIA NIEMOWLĄT ORAZ DZIECI STARSZYCH ROK II 2018-2020 r.

KARTA PRAKTYK – PRAKTYKA W PORADNI DIETETYCZNEJ oraz CATERINGU DIETETYCZNYM III rok sem. VI 2021r.

KARTA PRAKTYK – PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ II ROK  2019-2021
KARTA PRAKTYK – PRAKTYKA W ZAKRESIE PRAKTYKA W PORADNI DIETETYCZNEJ oraz CATERINGU DIETETYCZNYM II rok sem. IV 2021r

 

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ KIERUNKU DIETETYKA

Praktyka-Indywidualna-wniosek

Porozumienie o indywidualną realizacje praktyk-Student składa dwa wypełnione egzemplarze w  Sekretariacie Instytutu

Kryteria doboru opiekuna

Dziennik praktyk DIETETYKA 2021-2023 rok

 

PRAKTYKI NA KIERUNKU DIETETYKA – ZASADY OGÓLNE

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy

Kierunek Pielęgniarstwo Studia I stopnia

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Praktyka Indywidualna – wniosek
Porozumienie – Student składa dwa wypełnione egzemplarze w Sekretariacie Instytutu.

Kryteria_wyboru_opiekuna

WZÓR LISTY OBECNOŚCI

 

Rok I

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA INFORMACJE

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DO DRUKU

PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA INFORMACJE

PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA DO DRUKU


Rok II

CHIRURGIA INFORMACJE

CHIRURGIA DO DRUKU

INTERNA INFORMACJE

INTERNA DO DRUKU

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA INFORMACJE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DO DRUKU

OPIEKA PALIATYWNA INFORMACJE

OPIEKA PALIATYWNA DO DRUKU

 INTERNA DO DRUKU

 INTERNA INFORMACJE

 

 


Rok III

ANESTEZJOLOGIA INFORMACJE

ANESTEZJOLOGIA DO DRUKU

GERIATRIA DO DO INFORMACJI

GERIATRIA DO DRUKU

NEUROLOGIA INFORMACJE

NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE DO DRUKU

PEDIATRIA DO DRUKU

PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE INFORMACJE

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA INFORMACJE

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA DO DRUKU

PSYCHIATRIA INFORMACJE

PSYCHIATRIA DO DRUKU

 

Kierunek Pielęgniarstwo Studia II stopnia

Regulamin Praktyk Pielęgniarstwo
Praktyka-Indywidualna-wniosek-1-2
Porozumienie – Student składa dwa wypełnione formularze do Sekretariatu Instytutu

Kryteria_wyboru_opiekuna


 

 

 

Kierunek Wychowanie Fizyczne

Informacje dla wszystkich

Wszelkie pytania dot. praktyk zawodowych należy kierować do:

–   mgr Łukasz Jasek– kierunek Wychowanie fizyczne

– mgr Joanna Świerczek – Kierownik Zakładu Kształcenia Praktycznego Instytutu Nauk o Zdrowiu

Miejsce praktyki wybiera sam student  i konsultuje je z Opiekunem ds. praktyk. Natomiast jeśli, ktoś z Państwa będzie miał problem ze znalezieniem firmy/przedsiębiorstwa, w której/ym będzie mógł zrealizować praktykę, to bardzo proszę o kontakt z ww. osobą. Skierowanie studenta na praktykę  odbywa się na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 1), który musi być zatwierdzony przez Koordynatora. Bez odpowiedniego wpisu w indeksie, że „zaliczono praktykę” poszczególne semestry będą niezaliczone.

Wymaganymi dokumentami do odebrania skierowania na praktyki zawodowe są:

– zgoda Dyrekcji Placówki na odbycie praktyki zawodowych złożona w Sekretariacie

 

Studenci, którzy pracują/pracowali, odbywają/odbywali staż bądź pełnią/pełnili wolontariat pokrewny z kierunkiem studiów będą mogli swoją dotychczasową działalność zawodową zaliczyć w poczet praktyk zawodowych zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu Praktyk Zawodowych PWSZ w Oświęcimiu – Uchwała nr 47/2018. Dodatkowym warunkiem zaliczenia takiej formy praktyki zawodowej będzie zaliczenie egzaminu przed właściwym Opiekunem (zgodnie z paragrafem 6 ust. 3 i 4) za zgodą Dyrekcji Instytutu.

Wymaganymi dokumentami do rozliczenia praktyk są:

-jeden egzemplarz porozumienia podpisany  przez Dyrekcję Placówki i Uczelni.

– przedstawienie dokumentów potwierdzających realizację celów praktyk, w szczególności poznania specyfiki pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia, w inny sposób niż praktyki zawodowa, lub

– zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Koordynatora potwierdzającego, że dany student opanował zakładane dla praktyki zawodowej efekty kształcenia.


pobraneUchwała-47-2018-w-sprawie-zmiany-Regulaminu-Studenckich-Praktyk-Zawodowych

pobranePOROZUMIENIE – do sekretariatu należy dostarczyć dwa wypełnione egzemplarze

pobraneZałącznik-nr-1 – Wniosek o zgodę na odbycie praktyk

pobraneZałącznik-nr-2-Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy

pobraneZałącznik-nr-3-Potwierdzenie-odbycia-praktyk

pobraneZałącznik-nr-4-Opinia Kierownika Kolonii

PROGRAMY PRAKTYK ZAWODOWYCH

pobraneProgram praktyk zawodowych – Praktyka szkolna-opiekuńczo-wychowawcza

pobraneProgram praktyk zawodowych – Praktyka wdrożeniowa

pobraneProgram praktyk zawodowych – Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej w klasach 1-3

pobraneProgram praktyk zawodowych – Praktyka kolonijna lub półkolonijna OPP

pobraneProgram praktyk zawodowych – Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej – w klasach 4-8

pobraneProgram praktyk zawodowych -Praktyka w jednostce służb mundurowych

Kierunek Ratownictwo Medyczne

pobrane Praktyka-Indywidualna-wniosek-1-2 (1)

pobrane Porozumienie-Praktyki- RMnależy dostarczyć dwa egzemplarze

pobrane Kryteria_wyboru_opiekuna RM

Opiekun praktyk

mgr Łukasz Jasek – Wychowanie fizyczne

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW W ZAKŁADZIE PRAKTYK W INSTYTUCIE NAUK O ZDROWIU.

pobrane  Dyżury w zakładzie praktyk

Na skróty

Partnerzy Uczelni: