Poznajmy się

O Instytucie

Zarządzanie studia licencjackie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

studia inżynierskie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

studia inżynierskie – magisterskie

Ekonomia studia magisterskie – nowość!


Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Podstawowymi celami działalności Instytutu, zgodnie z misją uczelni i jej strategią rozwoju są:

  • kształcenie studentów w wybranej dziedzinie nauk technicznych i społecznych – w Instytucie wybierana dziedzina nauk stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie w regionie, co stanowi przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Obecnie kształcenie odbywa się na dwóch kierunkach Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • działalność dążąca do upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy i kultury oraz wspierania wszystkich form aktywności społecznej, sprzyjającej jej rozwojowi – stąd studenci Instytutu aktywnie uczestniczą w spotkaniach naukowych i kulturalnych organizowanych na rzecz społeczności miasta i ziemi oświęcimskiej,
  • pozyskiwanie instytucji gotowych objąć swoim patronatem prowadzone przez Instytut kierunki oraz specjalności, co wiąże się z opieką specjalistyczną oraz praktyczną, poprzez realizację wspólnych z Uczelnią inicjatyw edukacyjnych, naukowych oraz praktycznych.

Upraktycznianie procesu kształcenia na wszystkich kierunkach realizowanych przez Instytut poprzez:

  • opiniowanie przez otoczenie społeczno-gospodarcze programów kształcenia i treści zajęć realizowanych na kierunkach oraz specjalnościach, w kontekście ich dostosowania do wymogów rynku pracy,
  • określanie przez otoczenie społeczno-gospodarcze zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje zawodowe, umiejętności i kompetencje przyszłych absolwentów,
  • określanie perspektyw zmian w zakresie kształcenia odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku pracy,
  • wsparcie ze strony pracodawców w zakresie możliwości realizowania praktyk studenckich, staży, wizyt studyjnych oraz spotkań z praktykami,
  • współudział pracodawców w realizacji konkursów naukowych i praktycznych dla studentów.

Warto zobaczyć:

 

Studia podyplomowe

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

 

Koła naukowe

Studenckie Koło Inicjatyw Przedsiębiorczych „SKIP”

Studenckie Koło Naukowe Inicjatyw Publicznych „ORŁY”

  Akademickie Koło E – sportu „ARCADE”

Na skróty

Partnerzy Uczelni: