Poznajmy się

Praktyki

Wymiar praktyk

  • Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2019 roku i później

Zgodnie z 3-letnimi planami studiów na kierunku Zarządzanie (profil praktyczny) praktyki realizowane są
w wymiarze ogólnym 960 h:

160 godz. w semestrze II (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze III (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze IV (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze V (praktyka zawodowa),

180 godzin w semestrze VI (praktyka dyplomowa).

Poza praktykami w miejscu praktyki, studenci zaliczają w ciągu studiów przedmioty pokrewne: Praktyka zawodowa – spotkania z praktykami, Praktyka zawodowa – przygotowanie i doradztwo zawodowe oraz Praktyka zawodowa – wizyty studyjne.

 

Zgodnie z 3,5-letnimi planami studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia I stopnia (inż.) praktyki realizowane są w wymiarze ogólnym 960 h:

160 godz. w semestrze II (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze III (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze IV (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze V (praktyka zawodowa),

180 godzin w semestrze VI (praktyka dyplomowa).

Poza praktykami w miejscu praktyki, studenci zaliczają w ciągu studiów przedmioty pokrewne: Praktyka zawodowa – spotkania z praktykami, Praktyka zawodowa – przygotowanie i doradztwo zawodowe oraz Praktyka zawodowa – wizyty studyjne.

 

Zgodnie z 3,5-letnimi planami studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia II stopnia (mgr) praktyki realizowane są w wymiarze ogólnym 480 h:

160 godz. w semestrze I (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze II (praktyka zawodowa),

100 godzin w semestrze III (praktyka dyplomowa).

Poza praktykami w miejscu praktyki, studenci zaliczają w ciągu studiów przedmioty pokrewne: Praktyka zawodowa – spotkania z praktykami, Praktyka zawodowa – przygotowanie i doradztwo zawodowe oraz Praktyka zawodowa – wizyty studyjne.

 

Zgodnie z 2-letnimi planami studiów na kierunku Ekonomiastudia II stopnia (mgr) praktyki realizowane są w wymiarze ogólnym 480 h:

180 godz. w semestrze I (praktyka zawodowa I),

180 godz. w semestrze II (praktyka zawodowa II),

120 godzin w semestrze III (praktyka zawodowa III).

 

  • Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2018 roku i wcześniej

Zgodnie z 3-letnimi planami studiów na kierunku Zarządzanie (profil praktyczny) praktyki realizowane są
w wymiarze ogólnym 480 h:

160 godz. w semestrze III (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze V (praktyka zawodowa),

160 godzin w semestrze VI (praktyka dyplomowa).

Zgodnie z 3,5-letnimi planami studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia I stopnia (inż.) praktyki realizowane są w wymiarze ogólnym 480 h:

160 godz. w semestrze III (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze IV (praktyka zawodowa),

160 godzin w semestrze VI (praktyka dyplomowa).

 

Zgodnie z 3,5-letnimi planami studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia II stopnia (mgr) praktyki realizowane są w wymiarze ogólnym 360 h:

180 godz. w semestrze I (praktyka zawodowa),

90 godz. w semestrze II (praktyka zawodowa),

90 godzin w semestrze III (praktyka dyplomowa).

Koordynatorzy

Wszelkie pytania dotyczące praktyk należy kierować do właściwego dla danego kierunku Koordynatora ds. praktyk studenckich.

Koordynatorem ds. praktyk studenckich na kierunku Ekonomia studia II stopnia jest dr Joanna Stuglik
(mail: [email protected]).

Koordynatorem ds. praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia II stopnia oraz dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rok III studia I stopnia jest mgr inż. Karolina Pawlusiak
(mail: [email protected]).

Koordynatorem ds. praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I stopnia rok I i II
tryb stacjonarny jest dr Marian Krupa
(mail: [email protected]).

Koordynatorem ds. praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I stopnia rok I i II
tryb niestacjonarny jest dr inż. Jacek Postrożny
(mail: [email protected]).

Koordynatorem ds. praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie jest mgr Luiza Mańkowska – Wróbel
(mail: [email protected]).

Procedura

Miejsce praktyki wybiera student  i konsultuje je z Koordynatorem ds. praktyk na właściwym kierunku, drogą mailową lub osobiście. Wniosek o zgodę na odbywanie praktyki (załącznik nr 3) należy przesłać w wersji elektronicznej do weryfikacji do właściwego Koordynatora. Po uzyskaniu akceptacji wniosku i konsultacji z Koordynatorem, student wypełnia porozumienie (załącznik nr 1) oraz – jeśli jest wymagane w miejscu praktyki – skierowanie (załącznik nr 2). Wydruki tych dokumentów (porozumienie w dwóch kopiach, podpisany wniosek oraz ew. skierowanie) student składa w sekretariacie Instytutu lub u Koordynatora. Student rozpoczyna praktykę po odebraniu podpisanych przez Dyrektora Instytutu porozumień oraz odebraniu Dziennika Praktyk. Tryb i formę zaliczenia praktyk ustala właściwy Koordynator.

Rozliczenie praktyk

Wymaganymi dokumentami do rozliczenia praktyk są:

  • 1 egzemplarz porozumienia (podpisany przez właściwą osobę w Instytucji) (załącznik nr 1)
  • potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej (załącznik nr 4),
  • uzupełniony Dziennik Praktyk.

Studenci, którzy pracują/pracowali, odbywają/odbywali staż bądź pełnią/pełnili wolontariat pokrewny
z kierunkiem studiów mogą ubiegać się o zaliczenie swojej dotychczasowej aktywności zawodowej w poczet praktyk zawodowych zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu Praktyk Zawodowych PWSZ w Oświęcimiu – Uchwała nr 47/2018. Dodatkowym warunkiem zaliczenia takiej formy praktyki zawodowej będzie zaliczenie egzaminu przed właściwym Koordynatorem (zgodnie z paragrafem 6 ust. 1 i 2) w czasie sesji.

Procedura zaliczenia innej aktywności zawodowej studenta
w poczet praktyk

– wystąpienie z wnioskiem o zaliczenie praktyki na podstawie pracy (Załącznik nr 5),

– przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie, wolontariat, prowadzenie działalności gospodarczej

– przedstawienie innych dokumentów potwierdzających realizację celów praktyk, w szczególności poznania specyfiki pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia, w inny sposób niż praktyka zawodowa,

– zdanie egzaminu potwierdzającego, że dany student opanował zakładane dla praktyki zawodowej efekty kształcenia (tryb, forma i warunki egzaminu ustala Koordynator).

 

Baza instytucji, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy w sprawie realizacji praktyk

Betoniarnia OLWIK Oświęcim
Miejsk Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu
Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.
Solvent Vistol S.A.
PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
FHU Alkomp M.Kobosko
Chemoservis – Dwory S.A.
Chemorozruch Sp. z o.o.
Miejski Ośrdek Sportu i Rekreacji w Żywcu
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej
BBTB Group Sp. z o.o.
EUROMAT Wojtarwicz Sp. jawna
Synthos S.A.
SKK – Systemy Kodów Kreskowych S.A.
Luxbit Sp. z o.o.
Szymon Kardaś KS
Gmina Zator
ARS Group Sp. z o.o.
WEB Poland Sp. z o.o.
Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu
FCA Poland S.A.
Urząd Miejski w Libiążu
Garden Space Sp. z o.o. Sp.k.

 


pobraneInstytutowy Regulamin Praktyk Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji

pobrane Uchwała 47 – 2018 w sprawie zmiany Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych

pobrane Załącznik nr 1 Porozumienie

pobrane Załącznik nr 2 Skierowanie

pobrane Załącznik nr 3 Wniosek

pobrane Załącznik nr 4 Potwierdzenie

 pobrane Załącznik nr 5 Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy

pobraneZagadnienia ramowe do egzaminu z praktyk – Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

pobrane Zagadnienia ramowe do egzaminu z praktyk- kierunek Ekonomia

pobrane Zagadnienia ramowe do egzaminu z praktyk kierunek Zarządzanie

pobrane Dziennik praktyk

Na skróty

Partnerzy Uczelni: