KDN Logotyp

Praktyki

Wymiar praktyk

  • Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2019 roku i później

Zgodnie z 3-letnimi planami studiów na kierunku Zarządzanie (profil praktyczny) praktyki realizowane są
w wymiarze ogólnym 960 h:

160 godz. w semestrze II (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze III (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze IV (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze V (praktyka zawodowa),

180 godzin w semestrze VI (praktyka dyplomowa).

Poza praktykami w miejscu praktyki, studenci zaliczają w ciągu studiów przedmioty pokrewne: Praktyka zawodowa – spotkania z praktykami, Praktyka zawodowa – przygotowanie i doradztwo zawodowe oraz Praktyka zawodowa – wizyty studyjne.

 

Zgodnie z 3,5-letnimi planami studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia I stopnia (inż.) praktyki realizowane są w wymiarze ogólnym 960 h:

160 godz. w semestrze II (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze III (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze IV (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze V (praktyka zawodowa),

180 godzin w semestrze VI (praktyka dyplomowa).

Poza praktykami w miejscu praktyki, studenci zaliczają w ciągu studiów przedmioty pokrewne: Praktyka zawodowa – spotkania z praktykami, Praktyka zawodowa – przygotowanie i doradztwo zawodowe oraz Praktyka zawodowa – wizyty studyjne.

 

Zgodnie z 3,5-letnimi planami studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia II stopnia (mgr) praktyki realizowane są w wymiarze ogólnym 480 h:

160 godz. w semestrze I (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze II (praktyka zawodowa),

100 godzin w semestrze III (praktyka dyplomowa).

Poza praktykami w miejscu praktyki, studenci zaliczają w ciągu studiów przedmioty pokrewne: Praktyka zawodowa – spotkania z praktykami, Praktyka zawodowa – przygotowanie i doradztwo zawodowe oraz Praktyka zawodowa – wizyty studyjne.

 

  • Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2018 roku i wcześniej

Zgodnie z 3-letnimi planami studiów na kierunku Zarządzanie (profil praktyczny) praktyki realizowane są
w wymiarze ogólnym 480 h:

160 godz. w semestrze III (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze V (praktyka zawodowa),

160 godzin w semestrze VI (praktyka dyplomowa).

Zgodnie z 3,5-letnimi planami studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia I stopnia (inż.) praktyki realizowane są w wymiarze ogólnym 480 h:

160 godz. w semestrze III (praktyka zawodowa),

160 godz. w semestrze IV (praktyka zawodowa),

160 godzin w semestrze VI (praktyka dyplomowa).

 

Zgodnie z 3,5-letnimi planami studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia II stopnia (mgr) praktyki realizowane są w wymiarze ogólnym 360 h:

180 godz. w semestrze I (praktyka zawodowa),

90 godz. w semestrze II (praktyka zawodowa),

90 godzin w semestrze III (praktyka dyplomowa).

Koordynatorzy

Wszelkie pytania dotyczące praktyk należy kierować do właściwego dla danego kierunku Koordynatora ds. praktyk studenckich.

Koordynatorem ds. praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest dr inż. Adam Tarniowy (mail: [email protected]).

Koordynatorem ds. praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie jest dr Radosław Folga
(mail: [email protected]).

Procedura

Miejsce praktyki wybiera student  i konsultuje je z Koordynatorem ds. praktyk na właściwym kierunku, drogą mailową lub osobiście. Wniosek o zgodę na odbywanie praktyki (załącznik nr 3) należy przesłać w wersji elektronicznej do weryfikacji do właściwego Koordynatora. Po uzyskaniu akceptacji wniosku i konsultacji z Koordynatorem, student wypełnia porozumienie (załącznik nr 1) oraz – jeśli jest wymagane w miejscu praktyki – skierowanie (załącznik nr 2). Wydruki tych dokumentów (porozumienie w dwóch kopiach, podpisany wniosek oraz ew. skierowanie) student składa w sekretariacie Instytutu lub u Koordynatora. Student rozpoczyna praktykę po odebraniu podpisanych przez Dyrektora Instytutu porozumień oraz odebraniu Dziennika Praktyk. Tryb i formę zaliczenia praktyk ustala właściwy Koordynator.

Rozliczenie praktyk

Wymaganymi dokumentami do rozliczenia praktyk są:

  • 1 egzemplarz porozumienia (podpisany przez właściwą osobę w Instytucji) (załącznik nr 1)
  • potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej (załącznik nr 4),
  • uzupełniony Dziennik Praktyk.

Studenci, którzy pracują/pracowali, odbywają/odbywali staż bądź pełnią/pełnili wolontariat pokrewny
z kierunkiem studiów mogą ubiegać się o zaliczenie swojej dotychczasowej aktywności zawodowej w poczet praktyk zawodowych zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu Praktyk Zawodowych PWSZ w Oświęcimiu – Uchwała nr 47/2018. Dodatkowym warunkiem zaliczenia takiej formy praktyki zawodowej będzie zaliczenie egzaminu przed właściwym Koordynatorem (zgodnie z paragrafem 6 ust. 1 i 2) w czasie sesji.

Procedura zaliczenia innej aktywności zawodowej studenta
w poczet praktyk

– wystąpienie z wnioskiem o zaliczenie praktyki na podstawie pracy (Załącznik nr 5),

– przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie, wolontariat, prowadzenie działalności gospodarczej

– przedstawienie innych dokumentów potwierdzających realizację celów praktyk, w szczególności poznania specyfiki pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia, w inny sposób niż praktyka zawodowa,

– zdanie egzaminu potwierdzającego, że dany student opanował zakładane dla praktyki zawodowej efekty kształcenia (tryb, forma i warunki egzaminu ustala Koordynator).


pobraneInstytutowy Regulamin Praktyk Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji

pobrane Uchwała 47 – 2018 w sprawie zmiany Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych

pobraneZałącznik-nr-1-Porozumienie

pobrane Załącznik nr 2 Skierowanie

pobrane Załącznik nr 3 Wniosek

pobrane Załącznik nr 4 Potwierdzenie

 pobrane Załącznik nr 5 Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy

pobraneZagadnienia ramowe do egzaminu z praktyk – Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Na skróty

Partnerzy Uczelni: