KDN Logotyp

Charakterystyka studiów

Kierunek Zarządzanie

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny zarządzania, ekonomii, marketingu, działalności gospodarczej, polityki społecznej, a także istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, organizacji publicznych i pozarządowych. Absolwent po zakończeniu studiów posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi, jak również kierowania ludźmi w organizacji.

W trakcie procesu kształcenia absolwent nabywa umiejętności korzystania z wiedzy menedżerskiej, zdobywania i selekcji informacji, umiejętności komunikowania się i prezentacji, pracy w grupie oraz organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

W ramach programu studiów na kierunku zarządzanie realizowane są cztery obieralne specjalności, które pozwalają studentowi rozwijać w bardziej szczegółowy sposób swoje zainteresowania z dziedziny zarządzania. Wybór specjalności następuje do końca II semestru studiów.


3-letnie (6 semestrów) studia licencjackie na kierunku „Zarządzanie”

Specjalność:
 • psychologia w biznesie
  Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Moduł Psychologia
  w biznesie to nauka sprawnego zarządzania i kierowania zespołami ludzi oraz funkcjonowania
  w zespołach pracowniczych poprzez umiejętną ocenę zachowań, emocji i postaw ludzi związanych
  z organizacją. Psychologia biznesu to cześć nauki zajmująca się zastosowaniem teorii psychologii
  w biznesie w celu zwiększenia konkurencyjności organizacji i efektywności pracowników.
  Ma zastosowanie do wszystkich interesariuszy i obszarów funkcjonowania organizacji.
 • handel i e – biznes
  Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.  Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z obszaru handlu, technik sprzedaży, biznesu w gospodarce cyfrowej, zachowań konsumentów, szeroko pojętego procesu komunikacji, tworzeniu zespołów i struktur sprzedażowych, a także operowania na rynkach cyfrowych poprzez e-handel, tworzenia strategii lokalizacji i funkcjonowania obiektów handlowych oraz jednostek biznesowych na bazie szerokiej analizy rynku i przedsiębiorstwa.
 • zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
  Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Celem tego modułu jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych menedżerów do pracy w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych działających w branży usług hotelarskich i gastronomicznych. Moduł Zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii: pozyskanie szerokiej wiedzy, umiejętności
  i kompetencji w zakresie zarządzania i marketingu w zakresie turystyki, usług hotelarskich
  i gastronomicznych, ubezpieczeń, podstaw dietetyki i technologii żywności, prawa w zakresie hotelarstwa i gastronomii, planowania i organizacji wyposażenia obiektów hotelarskich
  i gastronomicznych, organizacji eventów, oraz zastosowania narzędzi informatycznych
  w zarządzaniu i marketingu, w tym promocji.
 • zarządzanie jakością
  Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program specjalności zarządzanie jakością umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu unikatowej na polskim rynku edukacyjnym specjalności studiów.
 • zarządzanie finansami
  Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy  z zakresu szeroko rozumianych finansów. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz innych instytucji połączone z teoretyczną, specjalistyczną widzą z zakresu finansów, prawa, rachunkowości daje absolwentom szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.
 • zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
  Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W ramach specjalności absolwenci pozyskają szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania i  marketingu w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych, ubezpieczeń, podstaw dietetyki i technologii żywności, prawa w zakresie hotelarstwa i gastronomii, planowania i organizacji wyposażenia obiektów hotelarskich i gastronomicznych, organizacji eventów, oraz zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu i marketingu, w tym promocji.
 • zarządzanie przestrzenią publiczną
  Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program kształcenia umożliwia uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie ekonomicznym, przyrodniczym, społeczny i technicznym. Organizacja studiów zakłada rozwój umiejętności studenta w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej.

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia inżynierskie

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent jest nie tylko inżynierem, który posiadającym wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie inżynierii produkcji, czyli potrafiącym użytkować systemy produkcyjne w rutynowych zastosowaniach, ale powinien być także twórczym projektantem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia zarządczego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wykorzystaniem automatycznych rozwiązań w inżynierii produkcji, jednostkach gospodarczych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze kadry zarządzającej średniego szczebla w zakresie zarządzania procesami produkcji, organizacji logistyki produkcji, systemów jakości oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i samokształcenia.


3,5-letnie (7 semestrów) studia inżynierskie na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”

Specjalność:
 •  inżynier jakości
  Możliwość uzyskania międzynarodowego CERTYFIKATU – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością . Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinie zarządzania jakością na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych. W ramach zajęć studenci biorą udział w wizytach studyjnych, które pozwalają zobaczyć jak w praktyce wygląda rozwiązywanie problemów jakościowych.
 • logistyka i transport w zarządzaniu produkcją
  Możliwość uzyskania międzynarodowego Certyfikatu – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w transporcie wg ISO 900. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy:
  w przedsiębiorstwach produkcyjnych – zajmując się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów, logistyczną organizacją procesów produkcyjnych, w firmach logistycznych. W ramach zajęć studenci biorą udział w wizytach studyjnych, które pozwalają zobaczyć jak w praktyce wygląda rozwiązywanie problemów logistycznych w konkretnym zakładzie pracy.
 • inżynier procesu – optymalizacja, wizualizacja i modelowanie
  Absolwent tej specjalności będzie dysponował interdyscyplinarną wiedzą z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie.Absolwent będzie potrafił w praktyce stosować metody doskonalenia, modelowania i symulacji procesów. Dzięki umiejętności wykorzystania narzędzi symulacyjnych oraz posiadanej wiedzy o procesach produkcyjnych będzie potrafił przeprowadzić analizę funkcjonujących procesów produkcyjnych i dokonać ich udoskonalenia i optymalizacji.

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia inżynierskie magisterskie – nowość!

Kształcenie na kierunku studiów magisterskich Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest prowadzone w ramach studiów drugiego stopnia, trwających 3 semestry, a po ich ukończeniu student uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest:

 • przekazanie uporządkowanej, rozszerzonej i pogłębionej wiedzy z zakresu kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji oraz naukami pokrewnymi,
 • wypracowanie umiejętności wykorzystania różnych metod i technik badawczych,
 • ukształtowanie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów i badań doświadczalnych oraz symulacji mających na celu udoskonalanie procesów,
 • przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli menedżerów średniego i najwyższego szczebla zarządzania w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi lub w roli pracowników ośrodków badawczo-rozwojowych, a także zawodowego środowiska pracy inżynierii produkcji,
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów zarządzania i inżynierii produkcji oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim,
 • przygotowanie do podejmowania studiów trzeciego stopnia.

Oferowane specjalności:

 • Zarządzanie projektami i innowacjami

Specjalność „Zarządzanie projektami” odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby gospodarki. Skierowana jest do osób, które chcą kształcić się w zawodzie kierownika projektu (Project Manager). Zakres tematyczny specjalności jest zgodny z kluczowymi obszarami wiedzy wiodących na świecie standardów, norm i metodyk zarządzania projektami. W ramach specjalności student nabędzie wiedzę o zarządzaniu projektami małymi, średnimi i dużymi, a także będzie miał możliwość usystematyzowania posiadanych, jak i nabycia nowych doświadczeń praktycznych. Po zakończeniu studiów, student rozumie istotę projektu i zarządzania projektem. Zna podstawowe metodyki zarządzania projektami, pojęcia, modele i obszary problemowe oraz procesy zarządzania projektami. Zna i stosuje metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem. Jest przygotowany do kierowania projektami małymi i średnimi niezależnie od sektora i branży. Jest przygotowany do pełnienia roli członka zespołu projektowego w projektach dużych. Potrafi skutecznie komunikować się i funkcjonować w zespole projektowym, rozumiejąc i wcielając się w różne role. Na bazie zdobytej wiedzy i zgromadzonych doświadczeń jest przygotowany do samodzielnego kształcenia się w zawodzie kierownika projektu, a także zdobywania certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje.

 • Lean Manufacturing – doskonalenie (optymalizacja) procesów

Absolwent będzie dysponował szeroką interdyscyplinarną wiedzą z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem (APQP, FMEA, Lean Manufacturing) oraz nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie (ERP, SPC). Absolwent będzie potrafił w praktyce wdrażać i realizować zasady Lean Management i Lean Manufacturing.

Dzięki umiejętności wykorzystania narzędzi diagnostycznych, narzędzi Manufacturing Process Management (takich jak np. Tecnomatix Plant Simulation ) oraz posiadanej wiedzy o procesach produkcyjnych będzie potrafił przeprowadzić analizę funkcjonujących procesów produkcyjnych i dokonać ich udoskonalenia lub zaprojektować i wdrożyć nowe procesy produkcyjne.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: