Poznajmy się

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strony Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 • Wersja kontrastowa,
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • Możliwość poruszania się po stronie z wykorzystaniem myszki i/lub klawiatury,
 • Responsywność strony,
 • Zrozumiała i przejrzysta prezentacja zawartości,
 • Obsługa niektórych elementów za pomocą gestów

 

Treści niedostępne

 • Strona nie umożliwia zatrzymania pokazów slajdów i innych treści zmieniających się w czasie,
 • Brak niektórych narzędzi ułatwiających dostęp
 • Strona nie umożliwia zmiany odstępu pomiędzy wierszami, akapitami i/lub słowami. Możliwa jest jednak zmiana wielkości wyświetlania strony oraz wielkości czcionki.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Angelika Bebak-Gołąb.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 338429823

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Adres: Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  ul. M. Kolbego 8
  32-600 Oświęcim
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 338429805

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator ds. dostępności: dr Jadwiga Oleksy, tel. 508303406 e-mail: [email protected]

Dostępność architektoniczna

Wszystkie obiekty Uczelni są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to m.in. wydzielone i oznaczone miejsca parkingowe, odpowiednio przystosowane korytarze, nowoczesne sanitariaty i windy umożliwiające przemieszczanie się między piętrami. W Bibliotece zorganizowano specjalne stanowisko komputerowe z odpowiednim oprzyrządowaniem dla osób niedowidzących (pomieszczenie przygotowane do indywidualnej pracy).

Na skróty