Poznajmy się

Cudzoziemcy


Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa.
Osoby, które posiadają jednocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.


Zasady podejmowania i odbywania studiów

1.    Cudzoziemiec może być przyjęty na studia lub kursy prowadzone w języku polskim,  jeżeli:

 • ukończy roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; lub
 • posiada certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; lub
 • uzyska potwierdzenie Uczelni przyjmującej, że jego przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

2.    Cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jeśli legitymuje jednym z następujących dokumentów, uznanych z mocy prawa za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce:

 • świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą  w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
 • dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 • dyplomy  EB  (European  Baccalaureate)  wydane  przez  Szkoły  Europejskie,  zgodnie   z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
 •  świadectwa objęte umowami międzynarodowymi.

3.    W razie nienależenia do którejkolwiek z powyższych kategorii, świadectwa maturalne uzyskane poza granicami RP mogą być uznane za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce w drodze decyzji właściwego kuratora oświaty.

4.    Cudzoziemiec, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe, jeżeli:

 • dyplom ten został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, uprawniającym do podjęcia studiów, na podstawie umowy międzynarodowej; lub
 • dyplom został zalegalizowany; lub
 • dyplom został opatrzony klauzulą apostille; lub
 • dyplom ten został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, uprawniającym do podjęcia studiów, w drodze nostryfikacji przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.    Ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c  lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów wyższych, może być potwierdzone na podstawie dokumentu  umożliwiającego ustalenie faktu  ukończenia  studiów  wyższych  na  tym  poziomie  kształcenia,  składanego  wraz z oświadczeniem o ich ukończeniu. Zasady i tryb postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia określają odrębne przepisy.


Cudzoziemiec może podejmować i odbywać studia lub kursy w Uczelni:

 • na zasadach obowiązujących obywatela polskiego
 • na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego.

Podejmowanie studiów przez cudzoziemców
na zasadach obowiązujących obywatela polskiego

1.    Na zasadach obowiązujących obywateli polskich może podejmować i odbywać studia lub kursy cudzoziemiec, który:

 – jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest członkiem jego rodziny, posiadający prawo stałego pobytu; lub
– jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub jest członkiem jego rodziny, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów oświadczający, iż nie ubiega się o podjęcie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego; lub
– posiada ważną Kartę Polaka, oświadczający, iż nie ubiega się o podjęcie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego; lub
– posiada zezwolenie na pobyt stały; lub
– posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; lub
– korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; lub
– jest pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub jest członkiem jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; lub
– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; lub
– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650); lub
– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada ochronę uzupełniającą.

2.    Warunki i tryb postępowania w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemca, podejmującego studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego są takie same jak w przypadku obywateli polskich – sprawdź tutaj.


Podejmowanie studiów przez cudzoziemców
na zasadach innych niż obowiązujących obywatela polskiego

1. Cudzoziemiec nie wymieniony powyżej, może podejmować i odbywać studia lub kursy na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego tj. na podstawie:
– umowy międzynarodowej, na zasadach określonych w tej umowie;
– umowy zawartej  z  podmiotem  zagranicznym  przez  Uczelnię,  na zasadach  określonych w tej umowie;
– decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
– decyzji Rektora.

2. Cudzoziemiec ten może podejmować studia lub kursy jako:
– stypendysta strony polskiej,
– na zasadach odpłatności,
– bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
– stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
– stypendysta uczelni.


Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego nie rejestrują się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym!


Tryb przyjęcia cudzoziemca podejmującego studia w Uczelni na podstawie umowy międzynarodowej i decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1. Cudzoziemiec ubiegający się o stypendium strony polskiej na studia w Polsce przechodzi procedurę rekrutacyjną w polskiej placówce dyplomatycznej za granicą właściwej dla jego miejsca zamieszkania.

2. Stypendia przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

3. Polskie placówki dyplomatyczne po przeprowadzonej rekrutacji zgłaszają kandydatów na stypendystów do Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej.

4. Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej kieruje, za pośrednictwem Uczelni, prośbę   o  przyjęcie   stypendysty  strony  polskiej do Rektora.

5. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z nauki, zakwalifikowany na studia pierwszego i drugiego stopnia, po uprzednim ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim, kierowany jest do  Uczelni  w  celu  odbycia  studiów  przez  działającego  z upoważnienia ministra kierownika jednostki, w której ukończył kurs.

6. Rektor po otrzymaniu informacji o ukończeniu kursu, zwraca się do Prorektora ds. Studentów z prośbą o opinię w sprawie możliwości przyjęcia na studia.

7. W przypadku  uzyskania  pozytywnej   opinii  Prorektora ds. Studentów,  Rektor wyraża zgodę na podjęcie studiów i zobowiązuje stypendystę do złożenia kompletu dokumentów w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w terminie nie dłuższym niż do 15 września danego roku.

 


Tryb przyjęcia cudzoziemca podejmującego studia w Uczelni na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności

1. Cudzoziemiec nieubiegający się o podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz nieubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie umowy międzynarodowej i decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności.

2. Wniosek o przyjęcie na  studia  na  zasadach  odpłatności  należy  złożyć  do Rektora w terminie do 15 września danego roku akademickiego.

3. W wyjątkowych sytuacjach, na umotywowany wniosek kandydata, Rektor może przedłużyć termin złożenia dokumentów.

4. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemca, na zasadach odpłatności podejmuje Rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Prorektora ds. Studentów.

Wymagane dokumenty

 1.    Cudzoziemiec ubiegający się o podjęcie studiów w Uczelni zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową cudzoziemca, plik do pobrania poniżej;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia – skierowanie na badanie wydaje Dział Spraw Studenckich;
 • poświadczoną przez Uczelnię kserokopię świadectwa maturalnego (lub dojrzałości) lub dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego w Polsce uprawniającego do podjęcia właściwych studiów, albo odpowiedni dokument wydany za granicą tj.:
  a)    w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia – kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, a w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w drodze decyzji administracyjnej, również decyzję wydaną przez właściwego kuratora oświaty,
  b)    w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia – dokument, o którym mowa w pkt 3a oraz kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia  studiów  za  granicą,  uznanego  –  zgodnie  z  przepisami  w sprawie nostryfikacji dyplomów – za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej albo innych  przepisów   prawa   powszechnie   obowiązującego   w   Polsce   za   równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Polsce;
  c)    w przypadku kandydata na studia podyplomowe, kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą, uznanego – zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów – za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej albo innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub obcego, ewentualnie potwierdzenie Uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwala na podjęcie studiów w języku polskim;
 • oświadczenie w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, plik do pobrania poniżej;
 • paszport (do wglądu);
 • wiza lub karta pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (do wglądu);
 • 3 fotografie kandydata w formie papierowej zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych + 1 fotografię cyfrową w kolorze zapisaną na płycie CD, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi – w formacie JP;
 • oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata, plik do pobrania poniżej.
 • tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich  w/w dokumentów, które wydane są w języku obcym;
 • dowód wpłaty za legitymację i indeks – 26 zł: 4 zł za indeks i 22 zł za elektroniczną legitymację (informacje o opłatach dostępne tutaj);
 • w przypadku cudzoziemców podejmujących studia lub kurs na zasadach obowiązujących obywatela polskiego, także inne dokumenty, których wykaz znajduje się tutaj,

2.     Osoby, które w dniu składania dokumentów na studia nie ukończyły 18 roku życia, zobligowane są do złożenia dokumentacji wraz z pisemną akceptacją opiekuna prawnego, plik do pobrania poniżej.
3.    Cudzoziemcy składają komplet wymaganych dokumentów w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w terminach:
1)    w przypadku cudzoziemców podejmujących studia lub kurs na zasadach obowiązujących obywatela polskiego – w terminach określonych Zarządzeniem Rektora w sprawie terminów rekrutacji, plik do pobrania poniżej.
2)    w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich – w terminie do 15 września. W wyjątkowych sytuacjach, na umotywowany wniosek kandydata, Rektor może przedłużyć termin złożenia dokumentów.

Przeliczanie wyników z matury uzyskanej poza Polską

Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości (lub jego odpowiednik) poza Polską, zobowiązany jest do przeliczenia wyników wg zasad wskazanych w załączniku:

Zarządzenie 59 – 2017 w sprawie przeliczania wyników z matury poza RP

Pliki do pobrania

Zał. nr 1 – PODANIE O PRZYJĘCIA NA STUDIA WRAZ Z ANKIETĄ OSOBOWĄ

Ankietę osobowąnależy wypełnić elektronicznie i wydrukować oraz poświadczyć własnoręcznym podpisem

Zał. nr 2 – Oświadczenie w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego

Zał. nr 3 – Akceptacja rodzica-opiekuna prawnego

W przypadku, gdy kandydat nie może złożyć dokumentów w wyznaczonych terminach osobiście, może to za niego zrobić osoba trzecia – kandydat proszony jest wówczas o wypełnienie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do złożenia dokumentów

Skierowanie na badania lekarskie -> można je uzyskać w pokoju 2.12 i 2.12 CP w godzinach pracy przyjmowania petentów

Więcej informacji pod numerami tel.:

(33) 842 98 13 oraz (33) 842 98 23 oraz e-mailem: [email protected]

Podstawa prawna

Zarządzenie 63-2021 ws. zasad podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Spraw Studenckich

lub 33 842 98 13 / 33 982 98 23
e-mail: [email protected]


Na skróty

Partnerzy Uczelni: