KDN Logotyp

Niezbędne dokumenty

Warunki

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

 • Kserokopie świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły – dla kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (oryginały świadectw do wglądu na miejscu),
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – dla kandydatów na studia drugiego stopnia (oryginał dyplomu do wglądu na miejscu),
 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z końcową oceną (w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych) – dla kandydatów na studia drugiego stopnia,
 • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (w tym jedna naklejona w prawym górnym rogu kwestionariusza osobowego),
 • Fotografię cyfrową w kolorze zapisaną na płycie CD, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi – w formacie JPG,
 • Kwestionariusz osobowynależy wypełnić elektronicznie i wydrukować oraz poświadczyć własnoręcznym podpisem – plik do pobrania poniżej,
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (w przypadku kierunków: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczne) szczegóły poniżej,
 • Teczka biała na gumkę,
 • Dowód osobisty (tylko do wglądu na miejscu),
 • Dowód wpłaty za legitymację i indeks na konto Uczelni – 26 zł: 4 zł za indeks i 22 zł za elektroniczną legitymację(Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych):

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać dane kandydata, kierunek, poziom studiów (I lub II stopnia) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

 • Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia na konto Uczelni – 85 zł (Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych):

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005


Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, proszone są o dostarczenie kserokopii tego orzeczenia (wraz z oryginałem do wglądu) do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 1.18 Collegium Primum).


UWAGA!

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek Pielęgniarstwo (I i II stopnia), Wychowanie fizyczne, Dietetyka, Pedagogika (II stopnia), Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna:

 • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo/wychowanie fizyczne/dietetyka/pedagogika musi być potwierdzone przez lekarza medycyny pracyBEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

W przypadku, gdy kandydat nie może złożyć dokumentów osobiście w wyznaczonych terminach – proszony jest o wypełnienie pełnomocnictwa plik do pobrania poniżej.


Dokumenty do pobrania

KWESTIONARIUSZ-DLA-KANDYDATÓW-NA-STUDIA-2020

Pełnomocnictwo do złożenia dokumentów i potwierdzenia wpisu na studia REKRUTACJA 2020


Zarządzenie 44- 2019 – Regulamin postępowania rekrutacyjnego


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 33 842 98 13
e-mail: [email protected]niaoswiecim.edu.pl

Na skróty

Partnerzy Uczelni: