E-LEARNING

Niezbędne dokumenty

Warunki

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

 • Kserokopie świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły – dla kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (oryginały świadectw do wglądu na miejscu),
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – dla kandydatów na studia drugiego stopnia (oryginał dyplomu do wglądu na miejscu),
 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z końcową oceną (w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych) – dla kandydatów na studia drugiego stopnia,
 • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (w tym jedna naklejona w prawym górnym rogu kwestionariusza osobowego),
 • Fotografię cyfrową w kolorze zapisaną na płycie CD, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi – w formacie JPG,
 • Kwestionariusz osobowynależy wypełnić elektronicznie i wydrukować oraz poświadczyć własnoręcznym podpisem – plik do pobrania poniżej,
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (w przypadku kierunków: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczne, Ratownictwo medyczne) – szczegóły poniżej,
 • Teczka biała na gumkę,
 • Dowód osobisty (tylko do wglądu na miejscu),
 • Dowód wpłaty za legitymację i indeks na konto Uczelni – 26 zł: 4 zł za indeks i 22 zł za elektroniczną legitymację(Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych):

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać dane kandydata, kierunek, poziom studiów (I lub II stopnia) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

 • Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia na konto Uczelni – 85 zł (Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych):

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005


Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, proszone są o dostarczenie kserokopii tego orzeczenia (wraz z oryginałem do wglądu) do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 2.09 Collegium Primum).


UWAGA!

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek Pielęgniarstwo (I i II stopnia), Wychowanie fizyczne, Dietetyka, Pedagogika (II stopnia), Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Ratownictwo medyczne:

 • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tych kierunkach musi być potwierdzone przez lekarza medycyny pracyBEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

UWAGA!

Ze względu na ograniczenie przebywania na terenie Uczelni osób z zewnątrz, – kandydat zobowiązany jest do mailowego formalnego zgłoszenia na adres: [email protected] wniosku o wydanie skierowania na badanie lekarskie. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer ID kandydata i login wygenerowany podczas rejestracji w systemie. Na tej podstawie pracownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w postaci skanu, przesyła kandydatowi na adres mailowy wystawione skierowanie.

Skierowania na badania lekarskie wystawiane są na bieżąco. Kandydaci, którzy dokonają rejestracji w systemie, oraz zrobią opłatę rekrutacyjną – proszeni są o niezwłoczne przesłanie wniosku ws. wydania skierowania, a następnie, po wydaniu skierowania, o dokonanie rezerwacji terminu na jak najszybsze wykonanie badań w Przychodni Rejonowej nr 4 w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 (telefon do poradni medyny pracy: 33 482 42 24).

W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informujemy, iż zaświadczenie od lekarza medycyny pracy dot. zgody na wykonywanie pracy zawodowej nie jest tożsame z zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy dot. gotowości do podjęcia kształcenia i nie ma możliwości respektowania ich w zastępstwie.

UWAGA!

Z przyczyn niezależnych od Uczelni, ze względu na covid-19, wykonywanie badań lekarskich przez lekarza medycyny pracy nie jest możliwe w przeciągu najbliższego tygodnia. 

W związku z tym, wszyscy kandydaci na kierunki, na których jest wymagane zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, mogą składać dokumenty bez zaświadczenia, – z tym, że należy złożyć pisemne oświadczenie o obowiązku dostarczenia ww. zaświadczenia w możliwie jak najszybszym terminie.


W przypadku, gdy kandydat nie może złożyć dokumentów osobiście w wyznaczonych terminach, może to za niego zrobić osoba trzecia – kandydat proszony jest wówczas o wypełnienie pełnomocnictwa plik do pobrania poniżej.


Dokumenty do pobrania

KWESTIONARIUSZ-DLA-KANDYDATÓW-NA-STUDIA-2020

Pełnomocnictwo do złożenia dokumentów i potwierdzenia wpisu na studia REKRUTACJA 2020


Zarządzenie 44- 2019 – Regulamin postępowania rekrutacyjnego


Komunikat nr 16-2020 Prorektora ds. Studentów – ws. badań lekarskich dla kandydatów na studia – ZMIANA KOMUNIKATU

Komunikat nr 14-2020 Prorektora ds. Studentów – ws. badań lekarskich dla kandydatów na studia


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

33 842 98 13 / 33 842 98 23
e-mail: [email protected]

Na skróty

Partnerzy Uczelni: