Poznajmy się

Niezbędne dokumenty

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

 

Studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie:
 • Kserokopie świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły – (oryginały świadectw do wglądu na miejscu);
 • 1 fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (uprzednio zeskanowana w systemie IRK);
 • Ankieta osobowa – wypełniona w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i wydrukowana oraz poświadczona własnoręcznym podpisem;
 • W przypadku kierunków:  Dietetyka, Pielęgniarstwo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczne, Ratownictwo medyczne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy niezbędne informacje pod linkiem;
 • Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia na konto Uczelni – 85 zł (więcej informacji poniżej);
 • Dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (więcej informacji poniżej);
 • Dowód osobisty (do wglądu na miejscu).
Studia II stopnia:
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu na miejscu), w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z końcową oceną;
 • 1 fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (uprzednio zeskanowana w systemie IRK);
 • Ankieta osobowa – wypełniona w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i wydrukowana oraz poświadczona własnoręcznym podpisem;
 • W przypadku kierunku Pielęgniarstwo, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy niezbędne informacje pod linkiem;
 • Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia na konto Uczelni – 85 zł (więcej informacji poniżej);
 • Dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (więcej informacji poniżej);
 • Dowód osobisty (do wglądu na miejscu).

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, proszone są o dostarczenie kserokopii tego dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu) do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 2.12 Collegium Primum).


W przypadku, gdy kandydat nie może złożyć dokumentów w wyznaczonych terminach osobiście, może to za niego zrobić osoba trzecia – kandydat proszony jest wówczas o wypełnienie pełnomocnictwa.


Wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia85 zł:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005 

Wpłaty za legitymację – 22 zł:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938


UWAGA!

– Opłat należy dokonać na konta Uczelni, ponieważ nie ma możliwość wpłat gotówkowych.

– W tytule przelewu należy wpisać: rodzaj wpłaty, imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów, poziom studiów (I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

– Opłata za legitymację nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia Uczelni MUP Oświęcim, aplikujących na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023. Osoby te będą korzystać ze starych legitymacji pod warunkiem wolnych miejsc na hologramy kolejnych semestrów.

– Wszyscy kandydaci, którzy w latach ubiegłych otrzymali elektroniczną legitymację studencką MUP Oświęcim, są zobowiązani o tym fakcie poinformować podczas rekrutacji.

– Kandydaci na studia posiadający starą legitymację studencką, którą uda się aktywować, będą zwolnieni z opłaty za nową legitymację. Należy starą legitymację przynieść wraz z dokumentami podczas rekrutacji.

– Kandydaci na studia, którzy w dniu składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia, zobligowani są do złożenia dokumentacji wraz z pisemną akceptacją opiekuna prawnego, plik do pobrania poniżej.

– Jeżeli stara legitymacja została zagubiona lub zniszczona, informacja ta jest niezbędna dla Uczelni, ponieważ wydruk nowej legitymacji jest możliwy tylko po dezaktywacji poprzedniej legitymacji.


Dokumenty do pobrania:

  Ankieta osobowa dla kandydatów na studia

Ankieta osobowa – CUDZOZIEMCY 2023-2024

Akceptacja rodzica, przedstawiciela ustawowego

Pełnomocnictwo do złożenia dokumentów

Zarządzenie 38-2023 ws. Regulaminu postępowania rekrutacyjnego w MUP Oświęcim

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Spraw Studenckich

33 842 98 45 / 33 842 98 13 / 33 842 98 23
e-mail: [email protected]

Na skróty