Poznajmy się

Niezbędne dokumenty

Warunki

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

 • Kserokopie świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły – dla kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (oryginały świadectw do wglądu na miejscu),
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – dla kandydatów na studia drugiego stopnia (oryginał dyplomu do wglądu na miejscu),
 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z końcową oceną (w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych) – dla kandydatów na studia drugiego stopnia,
 • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (w tym jedna naklejona w prawym górnym rogu ankiety osobowej),
 • Fotografia cyfrowa w kolorze zapisana na płycie CD, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi – w formacie JPG,
 • Ankieta osobowanależy wypełnić elektronicznie i wydrukować oraz poświadczyć własnoręcznym podpisem
 • Ankieta osobowa dla kandydatów na studia
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (w przypadku kierunków: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczne, Ratownictwo medyczne). niezbędne informacje pod linkiem (link)
 • Teczka biała na gumkę,
 • Dowód osobisty (do wglądu na miejscu),
 • Dowód wpłaty za legitymację i indeks na konto Uczelni – 26,00 zł: 4,00 zł za indeks i 22,00* zł za elektroniczną legitymację (Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych):

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać dane kandydata, kierunek, poziom studiów (I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

 • Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia na konto Uczelni – 85 zł (Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych):

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

 

*W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informujemy, iż absolwenci studiów I stopnia Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu kontynuujący naukę w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu na studiach II stopnia, zobligowani są do uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką.


Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, proszone są o dostarczenie kserokopii tego dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu) do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 2.12 Collegium Primum).


UWAGA!

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek Pielęgniarstwo (I i II stopnia), Wychowanie fizyczne, Dietetyka, Pedagogika (II stopnia), Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Ratownictwo medyczne:

 • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tych kierunkach musi być potwierdzone przez lekarza medycyny pracyBEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informujemy, iż zaświadczenie od lekarza medycyny pracy dot. zgody na wykonywanie pracy zawodowej nie jest tożsame z zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy dot. gotowości do podjęcia kształcenia i nie ma możliwości respektowania ich w zastępstwie.

Informacje dot. skierowań znajdą Państwo pod wskazanym linkiem – link


W przypadku, gdy kandydat nie może złożyć dokumentów w wyznaczonych terminach osobiście, może to za niego zrobić osoba trzecia – kandydat proszony jest wówczas o wypełnienie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do złożenia dokumentów

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie 29 – 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Spraw Studenckich

33 842 98 13 / 33 842 98 23
e-mail: [email protected]

Na skróty

Partnerzy Uczelni: