Poznajmy się

Opłaty

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

Opłata za postępowanie rekrutacyjne jest obowiązkowa i wynosi 85 zł.

Opłatę należy uiścić do trzech dni roboczych od rejestracji w systemie.

UWAGA! Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest uiścić wielokrotność opłaty rekrutacyjnej, zgodnie z liczbą wybranych kierunków.

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni.

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

W tytule przelewu należy wpisać: rodzaj wpłaty, imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów, poziom studiów (I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.

Opłata za legitymację

Opłata za legitymację jest jednorazowa, obowiązkowa i wynosi 22 zł (za elektroniczną legitymację).

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć również dowód wpłaty za legitymację na konto Uczelni:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać dane kandydata, kierunek, poziom studiów (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.

– Opłata za legitymację nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia Uczelni MUP Oświęcim, aplikujących na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023. Osoby te będą korzystać ze starych legitymacji pod warunkiem wolnych miejsc na hologramy kolejnych semestrów.

– Wszyscy kandydaci, którzy w latach ubiegłych otrzymali elektroniczną legitymację studencką MUP Oświęcim, są zobowiązani o tym fakcie poinformować podczas rekrutacji.

– Kandydaci na studia posiadający starą legitymację studencką, którą uda się aktywować, będą zwolnieni z opłaty za nową legitymację.

– Jeżeli stara legitymacja została zagubiona lub zniszczona, informacja ta jest niezbędna dla Uczelni, ponieważ wydruk nowej legitymacji jest możliwy tylko po dezaktywacji poprzedniej legitymacji.

Opłaty za studia

Studia stacjonarne są nieodpłatne!


Numer konta do wpłat za kształcenie:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938


Od roku akademickiego 2022/2023 ustala się następujące opłaty za jeden semestr kształcenia dla studentów studiów niestacjonarnych:

 • na kierunku Dietetyka, studia licencjackie                                              2.500 zł
 • na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie                             2.400 zł
 • na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie                    2.700 zł
 • na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie            2.200 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia licencjackie                                     2.200 zł

 

 • na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie                                      2.500 zł
 • dla studiów inżynierskich, pierwszego stopnia                                      2.400 zł

 

 • na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie                                  2.600 zł
 • na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia magisterskie 2.600 zł
 • na kierunku Ekonomia, studia magisterskie                                           2.300 zł
 • na kierunku  Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia magisterskie        2.650 zł

 

 • na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie 2.100 zł

 

Zarządzenie 47-2022 ws. opłat za kształcenie na studich niestacjonarnych od 2022/2023

Zarządzenie 1-2023 ws. zmiany zarządzenia nr 47/2022 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 z późn. zm.

Opłaty za studia dla cudzoziemców

Cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujących obywatela polskiego (szczegóły tutaj) na I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023 na zasadach odpłatności zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za studia:

 • na kierunku Dietetyka, studia licencjackie                                   4.600 zł
 • na kierunku Pielęgniarstwo, studia licencjackie                         7.000 zł
 • na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie                  5.000 zł
 • na kierunku Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie            4.500 zł
 • na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie         6.000 zł
 • na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie 3.500 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia licencjackie                          3.500 zł

 

 • na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie                      4.600 zł
 • na pozostałych studiach inżynierskich                                   4.500 zł

 

 • na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie                                  4.300 zł
 • na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie 4.500 zł
 • na kierunku Ekonomia, studia magisterskie                                           4.500 zł
 • na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia magisterskie         4.500 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia magisterskie                                   3.600 zł

 

 • na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie 3.500 zł

 

Zarządzenie 49/2022 ws. opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców od 2022/23023

zarządzenia nr 3/2023 z dnia 4  stycznia 2023 roku w sprawie zmiany wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone dla studentówcudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim od roku akademickiego 2022/2023 z późn. zm.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: