Poznajmy się

Opłaty za rekrutację / studia

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Opłata za postępowanie rekrutacyjne jest obowiązkowa i wynosi 85 zł.

Opłatę należy uiścić do trzech dni roboczych od rejestracji w systemie (w przypadku rekrutacji elektronicznej) lub do trzech dni roboczych od dnia złożenia podania wraz kompletem dokumentów (w przypadku rekrutacji uzupełniającej).

UWAGA! Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest uiścić wielokrotność opłaty rekrutacyjnej, zgodnie z liczbą wybranych kierunków.

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni.

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

W tytule przelewu należy wpisać dane kandydata, kierunek, poziom studiów (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.


Opłata za indeks i legitymację jest jednorazowa, obowiązkowa i wynosi 26 zł (4 zł za indeks i 22 zł za elektroniczną legitymację).

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć również dowód wpłaty za indeks i legitymację na konto Uczelni:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać dane kandydata, kierunek, poziom studiów (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.

Opłaty za studia

Studia stacjonarne są nieodpłatne!


Numer konta do wpłat za kształcenie:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938


Od roku akademickiego 2022/2023 ustala się następujące opłaty za jeden semestr kształcenia dla studentów studiów niestacjonarnych:

 • na kierunku Dietetyka, studia licencjackie                                             2.500 zł
 • na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie                             2.400 zł
 • na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie                   2.700 zł
 • na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie           2.200 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia licencjackie                                    2.200 zł

 

 • na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie                                      2.500 zł
 • dla studiów inżynierskich, pierwszego stopnia                                     2.400 zł

 

 • na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie                                  2.600 zł
 • na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie 2.600 zł
 • na kierunku Ekonomia, studia magisterskie                                           2.300 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia magisterskie                                   2.200 zł

 

 • na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie 2.100 zł

 

Zarządzenie 47-2022 ws. opłat za kształcenie na st. niestacjonarnych od 2022-23

Opłaty za studia dla cudzoziemców

Cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujących obywatela polskiego (szczegóły tutaj) na I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023 na zasadach odpłatności zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za studia:

 • na kierunku Dietetyka, studia licencjackie                              4.600 zł
 • na kierunku Pielęgniarstwo, studia licencjackie                    7.000 zł
 • na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie             5.000 zł
 • na kierunku Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie       4.500 zł
 • na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie    6.000 zł
 • na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie 3.500 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia licencjackie                     3.500 zł

 

 • na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie                      4.600 zł
 • na pozostałych studiach inżynierskich                                   4.500 zł

 

 • na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie                  4.300 zł
 • na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie 4.500 zł
 • na kierunku Ekonomia, studia magisterskie                          4.500 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia magisterskie                  3.600 zł

 

 • na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie 3.500 zł

 

Zarządzenie 49-2022 ws. opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców od 2022-23

Na skróty

Partnerzy Uczelni: