Poznajmy się

Opłaty za rekrutację / studia

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Opłata za postępowanie rekrutacyjne jest obowiązkowa i wynosi 85 zł.

Opłatę należy uiścić do trzech dni roboczych od rejestracji w systemie (w przypadku rekrutacji elektronicznej) lub do trzech dni roboczych od dnia złożenia podania wraz kompletem dokumentów (w przypadku rekrutacji uzupełniającej).

UWAGA! Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest uiścić wielokrotność opłaty rekrutacyjnej, zgodnie z liczbą wybranych kierunków.

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni.

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

W tytule przelewu należy wpisać dane kandydata, kierunek, poziom studiów (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.


Opłata za indeks i legitymację jest jednorazowa, obowiązkowa i wynosi 26 zł (4 zł za indeks i 22 zł za elektroniczną legitymację).

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć również dowód wpłaty za indeks i legitymację na konto Uczelni:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać dane kandydata, kierunek, poziom studiów (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.

Opłaty za studia

Studia stacjonarne są nieodpłatne!


Numer konta do wpłat za kształcenie:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938


Od roku akademickiego 2021/2022 ustala się następujące opłaty za jeden semestr kształcenia dla studentów studiów niestacjonarnych:

 • na kierunku Dietetyka, studia licencjackie                                             2.400 zł
 • na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie                             2.300 zł
 • na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie                   2.600 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia licencjackie                                    2.100 zł

 

 • na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie                                      2.400 zł
 • dla studiów inżynierskich, pierwszego stopnia                                     2.300 zł

 

 • na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie                                  2.500 zł
 • na kierunku Pedagogika, studia magisterskie                                        2.000 zł
 • na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie 2.600 zł
 • na kierunku Ekonomia, studia magisterskie                                           2.200 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia magisterskie                                   2.200 zł

 

 • na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie 2.000 zł

 

Zarządzenie  Rektora nr 39 – 2021 w sprawie opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych od roku akademickiego 2021/2022

Opłaty za studia dla cudzoziemców

Cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujących obywatela polskiego (szczegóły tutaj) na I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022 na zasadach odpłatności zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za studia:

 • na kierunku Dietetyka, studia licencjackie                              4.200 zł
 • na kierunku Pielęgniarstwo, studia licencjackie                    6.500 zł
 • na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie             4.500 zł
 • na kierunku Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie       4.200 zł
 • na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie    5.500 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia licencjackie                     3.200 zł

 

 • na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie                      4.300 zł
 • na pozostałych studiach inżynierskich                                   4.200 zł

 

 • na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie                  4.000 zł
 • na kierunku Pedagogika, studia magisterskie                        3.200 zł
 • na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie 4.200 zł
 • na kierunku Ekonomia, studia magisterskie                          4.200 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia magisterskie                  3.200 zł

 

 • na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie 3.200 zł

 

Zarządzenie Rektora nr 41 – 2021 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone dla studentów cudzoziemców od roku akademickiego 2021/2021  

Na skróty

Partnerzy Uczelni: