Poznajmy się
E-LEARNING

Potwierdzanie efektów uczenia się

Procedura

Osoba może zostać przyjęta na określony kierunek studiów oraz poziom w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. Dyrektor Instytutu na wniosek studenta, złożony nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia  semestru, wydaje decyzję o zaliczeniu modułów zajęć uznanych w procesie weryfikacji efektów uczenia się i wyraża zgodę na indywidualny plan studiów, wyznaczając opiekuna naukowego spośród nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora.
Za zaliczone moduły zajęć uznane w drodze potwierdzania efektów uczenia się, student otrzymuje liczbę punktów ECTS przyporządkowaną do tych zajęć, w łącznym  wymiarze nie większym niż 50 % punktów ECTS przypisanych do danego programu studiów określonego, poziomu i profilu studiów.
Dyrektor Instytutu zatwierdza ustalony przez opiekuna naukowego i studenta indywidualny plan studiów w ramach programu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów.
Student, przyjęty na określony kierunek, poziom i profil, włączony jest do regularnego trybu studiów i uczestniczy w zajęciach wraz ze studentami danego kierunku studiów.
Zaliczone moduły zajęć w wyniku potwierdzania efektów uczenia się dokumentuje się w dokumentacji przebiegu studiów i wpisuje się „zaliczono”.
Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w trybie potwierdzania efektów uczenia się. Zaliczone moduły zajęć w wyniku potwierdzania efektów uczenia się wyszczególnione są w suplemencie do dyplomu.


W Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach przyjęć na studia na rok akademicki 2020/2021 przeprowadza się procedurę potwierdzania efektów uczenia się na następujących kierunkach studiów:

1) politologia studia pierwszego i drugiego stopnia;

2) informatyka studia pierwszego stopnia;

3) zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia;

4) filologia angielska studia pierwszego stopnia – z wyłączeniem modułu nauczycielskiego.

Zarządzenie 26-2021 ws. wykazu kierunków objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2021-2022

Informacje ogólne

Uchwała 22-2021 ws. procedury potwierdzania efektów uczenia się

Zał. nr 1 – wniosek 

Zał. nr 2 – protokół komisji

Zał. nr 3 – zaświadczenie

Opłata

Zarządzenie 38-2021 ws. określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się od roku akademickiego 2021-2022

Na skróty

Partnerzy Uczelni: