KDN Logotyp

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Kierunki studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

prowadzona jest na następujące kierunki studiów:

MECHATRONIKA – studia inżynierskie pierwszego stopnia – nowość!

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNAstudia jednolite magisterskie – nowość!

DIETETYKA – studia licencjackie

PEDAGOGIKA – studia magisterskie

PEDAGOGIKA studia licencjackie

PRACA SOCJALNAstudia licencjackie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia licencjackie

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia licencjackie

INFORMATYKA  studia inżynierskie

FILOLOGIA ANGIELSKA – studia licencjackie

PIELĘGNIARSTWO – studia  magisterskie

PIELĘGNIARSTWO – studia licencjackie

POLITOLOGIA – studia licencjackie

POLITOLOGIA – studia  magisterskie

WYCHOWANIE FIZYCZNE studia licencjackie

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia inżynierskie pierwszego stopnia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJIstudia inżynierskie drugiego stopnia

ZARZĄDZANIE studia licencjackie

EKONOMIA – studia magisterskie*

RATOWNICTWO MEDYCZNE – studia licencjackie*

*rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona, w przypadku otrzymania zgody MNiSW na prowadzenie studiów


Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:
 • posiada świadectwo „nowa matura” lub „stara matura„, albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • zarejestrowała się w systemie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej Uczelni, w okresie trwania rekrutacji elektronicznej,
 • dokonała wszelkich wymaganych opłat i złożyła komplet wymaganych dokumentów.

Dla maturzystów posiadających tak zwaną „starą maturę”, stosuje się następujące przeliczniki punktowe:

celujący                      100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                           70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów


Zasady kwalifikacji są jednakowe dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, dla wszystkich kandydatów na dany kierunek, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa.

Jednolite 5-letnie studia magisterskie

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Studia I stopnia – licencjackie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.


DIETETYKA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z biologii
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:
Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym egzaminu z biologii – wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek DIETETYKA, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek DIETETYKA – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu dietetyka i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


FILOLOGIA ANGIELSKA

Stara matura:

konkurs świadectw maturalnych: język angielski (pisemny, współczynnik wagowy: 2,0 lub ustny, współczynnik wagowy 1,0 ) plus przedmiot wybrany przez kandydata: język polski lub drugi język obcy, historia lub matematyka (współczynnik wagowy 1,0)

Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym.

W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka angielskiego będą uwzględniane następujące certyfikaty z języka angielskiego:

 • Proficiency A, B, C – 100 punktów
 • Advanced A – 100 punktów,
 • Advanced B – 90 punktów,
 • Advanced C – 80 punktów
 • First Certificate A – 70 punktów,
 • First Certificate B – 60 punktów,
 • First Certificate C – 50 punktów.

Nowa matura:

liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język angielski – poziom rozszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0).

Uwaga:
Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek FILOLOGIA , ścieżka nauczycielska, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek FILOLOGIA, ścieżka nauczycielska – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z matematyki
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:
Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym egzaminu z matematyki – wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


PEDAGOGIKA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek PEDAGOGIKA, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PEDAGOGIKA – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu opiekuna, wychowawcy; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Uwaga!

Studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczęte od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku „pedagogika” nie dają uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej zawierają jedynie 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, – których pierwszy cykl kształcenia rozpoczyna się od roku akademickiego 2019/2020.


PIELĘGNIARSTWO

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek PIELĘGNIARSTWO, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PIELĘGNIARSTWO – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


POLITOLOGIA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.


PRACA SOCJALNA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania wzmożonego wysiłku fizycznego; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata nie wyklucza wykonywania wzmożonych czynności fizycznych.


ZARZĄDZANIE

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.


RATOWNICTWO MEDYCZNE

Nowa matura i stara matura:

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek ratownictwo medyczne jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. O przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych z egzaminów z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Ponadto, zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia, będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów doliczonych do ogółu wszystkich punktów za zdane egzaminy.

Kandydat powinien:

– posiadać podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;

– posiadać dobrą sprawność fizyczną, mieć predyspozycje do pracy w zespole oraz umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, nagłych;

– cechować się stanowczością i umiejętnością podejmowania decyzji;

– być świadomy, iż priorytetem w jego pracy będzie niesienie pomocy każdej potrzebującej osobie.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Studia I stopnia – inżynierskie

INFORMATYKA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:
Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym egzaminu z matematyki, informatyki lub fizyki – wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:
Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym egzaminu z matematyki, informatyki, fizyki lub chemii – wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


MECHATRONIKA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Studia II stopnia – magisterskie

PEDAGOGIKA

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Do przyjęcia na moduł nauczycielski Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wymagane jest ukończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej), poświadczone kserokopią dyplomu (oryginał do wglądu na miejscu).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek PEDAGOGIKA, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PEDAGOGIKA – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela, opiekuna, wychowawcy i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Uwaga!

Studia pierwszego stopnia rozpoczęte od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku „pedagogika” nie dają uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej zawierają jedynie 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, – których pierwszy cykl kształcenia rozpoczyna się od roku akademickiego 2019/2020.


PIELĘGNIARSTWO

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek PIELĘGNIARSTWO obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PIELĘGNIARSTWO – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


POLITOLOGIA

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub dyplomu ukończenia studiów inżynierskich drugiego stopnia. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.


EKONOMIA

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek ekonomia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia.

Kandydat powinien:

1)  posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk pokrewnych i znać zadania i zasady funkcjonowania systemów finansowych i ekonomicznych co premiowane jest jak poniżej:

– mikroekonomia (minimalna ilość godzin – 30) – + 4 punkty

– makroekonomia (minimalna ilość godzin – 30) – + 4 punkty

– rachunkowość (minimalna ilość godzin – 15) – + 4 punkty

2) rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z funkcjonowaniem i ekonomiką organizacji co premiowane jest jak poniżej:

– podstawy zarządzania lub podstawy organizacji i zarządzania (minimalna ilość godzin – 15) – + 4 punkty.

Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie, według zasady:

Dostateczny 50

Dostateczny plus 60

Dobry 80

Dobry plus 90

Bardzo dobry 100

Celujący 110 punktów

Ponadto, ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: ekonomia lub finanse i rachunkowość będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów uzyskanych za ostateczny wynik ukończenia studiów na dyplomie.

W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  z egzaminów zdawanych w trakcie studiów – wyliczona na podstawie danych zawartych w suplemencie do dyplomu – na punkty rekrutacyjne:

Do 3,0 – 1 punkt

3,1-3,49 – 3 punkty

3,5- 3,74 – 5 punktów

3,75- 3,99 – 6 punktów

4,0-4,24 – 7 punktów

4,25- 4,49 – 8 punktów

4,5-4,69 – 9 punktów

4,7- 5, 0 – 10 punktów.

Przeliczniki punktowe

Maturzyści z roku 2007, którzy zdawali egzaminy na poziomie rozszerzonym na świadectwie maturalnym mają dodatkowo wpisany wynik tego egzaminu na poziomie podstawowym, wyliczony na podstawie tabeli, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 (Dz. U. Nr 164, poz. 1154).


Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie rozszerzonym w latach 2005-2019, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowe punkty, według zasady:

 • 100% – 80% – 50 punktów
 • 79% – 60% – 40 punktów
 • 59% – 40% – 30 punktów
 • 39% – 30% – 20 punktów

Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie rozszerzonym w latach 2005 – 2019, wpisują w formularzu rejestracyjnym uzyskany wynik, bez względu na poziom egzaminu, otrzymując dodatkowe punkty według wskazanej wyżej zasady, w przypadku zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym.


Dla maturzystów posiadających tak zwaną „starą maturę”, stosuje się następujące przeliczniki punktowe:

celujący                      100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                           70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów

Międzynarodowa matura, olimpiady

Uregulowania dot. przyjmowania na studia kandydatów z dyplomem

„międzynarodowej matury”

Dla kandydatów, którzy zdali maturę międzynarodową, ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

 • Excellent – 100 punktów
 • Very good – 85 punktów
 • Good – 70 punktów
 • Satisfactory – 50 punktów
 • Mediocre – 30 punktów

Kandydaci na kierunki filologiczne winni mieć na świadectwie maturalnym ocenę z języka angielskiego w wypadku kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA.


Zasady przyjęcia na studia dla laureatów i finalistów olimpiad

Wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści mają prawo przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

Przy staraniach o przyjęcie na studia na poszczególne kierunki laureaci i finaliści wskazanych poniżej olimpiad mają prawo przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

Kierunek Filologia/Filologia Angielska
 • Olimpiada Języka Angielskiego

Kierunek Politologia
 • Olimpiada Filozoficzna
 • Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Kierunek Zarządzanie
 • Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
 • Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Języka Angielskiego
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Udział w olimpiadach przedmiotowych daje stosowne preferencje kandydatom na studia w roku uzyskania matury i w roku następnym.

Powyższe uprawnienia można wykorzystać tylko raz, na jednym kierunku studiów.

 

pobraneUchwała 99-2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok 2019-20 – dostosowanie do zapisów nowej ustawy

Uchwała 26-2019 – zmiana Uchwały nr 99/2018 ws. warunków, trybu i terminu rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

Uchwała 32-2019 – zmiana Uchwały nr 99/2018 z późn. zm. ws. warunków, trybu i terminu rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

Uchwała 56-2019 zmiana Uchwały nr 99/2018 z późn. zm. ws. warunków, trybu i terminu rekrutacji na studia na rok akademicki 2019-2020

Uchwała 57-2019 – zmiana warunków rekrutacji Pedagogika II Ekonomia II


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 33 842 98 13
e-mail: [email protected]

Na skróty

Partnerzy Uczelni: