E-LEARNING

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Kierunki studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 prowadzona jest na kierunki:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE studia licencjackie – NOWOŚĆ!

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia licencjackie

DIETETYKA – studia licencjackie

EKONOMIA – studia magisterskie – NOWOŚĆ!

FILOLOGIA ANGIELSKA – studia licencjackie

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆstudia licencjackie

INFORMATYKA  studia inżynierskie

MECHATRONIKA – studia inżynierskie pierwszego stopnia

PEDAGOGIKA – studia magisterskie

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNAstudia jednolite magisterskie

PIELĘGNIARSTWO – studia  magisterskie

PIELĘGNIARSTWO – studia licencjackie

POLITOLOGIA – studia licencjackie

POLITOLOGIA – studia  magisterskie

PRACA SOCJALNAstudia licencjackie

WYCHOWANIE FIZYCZNE studia licencjackie

ZARZĄDZANIE studia licencjackie

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJIstudia inżynierskie pierwszego stopnia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJIstudia inżynierskie drugiego stopnia

RATOWNICTWO MEDYCZNE – studia licencjackie – NOWOŚĆ!


Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 trwa od
18 maja 2020 r. do 30 października 2020 r.

Szczegółowe terminy znajdziesz tutaj.


Uwaga tegoroczni Maturzyści!

Zarejestruj się, załóż konto i wybierz kierunek studiów – a wyniki egzaminów maturalnych możesz uzupełnić w późniejszym terminie!

W przypadku braku wyników z matury – w momencie rejestracji oraz wyboru kierunku, należy w rubrykach dotyczących przedmiotów maturalnych wpisać „0”. Po otrzymaniu ostatecznych wyników z egzaminów maturalnych, należy dokonać korekty (poprzez kliknięcie „Popraw”) i wpisać otrzymane w wyniki wg kryteriów (wpisać wartości punktowe oraz podać nazwy przedmiotów z egzaminów maturalnych). 


Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:
 • posiada świadectwo „nowa matura” lub „stara matura” albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub inny dokument określony w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.),
 • posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • zarejestrowała się w systemie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej Uczelni, w okresie trwania rekrutacji elektronicznej,
 • złożyła komplet wymaganych dokumentów w okresie trwania przyjmowania dokumentów, po zakończonej rejestracji elektronicznej,
 • złożyła komplet wymaganych dokumentów w okresie trwania tury uzupełniającej, po zakończonej rejestracji elektronicznej,
 • dokonała wszelkich wymaganych opłat i złożyła komplet wymaganych dokumentów.
UWAGA!

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek Pielęgniarstwo (I i II stopnia), Wychowanie fizyczne, Dietetyka, Pedagogika (II stopnia), Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Ratownictwo medyczne:

 • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tych kierunkach musi być potwierdzone przez lekarza medycyny pracy – BEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

Ze względu na ograniczenie przebywania na terenie Uczelni osób z zewnątrz, – kandydat zobowiązany jest do mailowego formalnego zgłoszenia na adres: [email protected] wniosku o wydanie skierowania na badanie lekarskie. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer ID kandydata i login wygenerowany podczas rejestracji w systemie. Na tej podstawie pracownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w postaci skanu, przesyła kandydatowi na adres mailowy wystawione skierowanie.

Przeliczniki punktowe

Dla maturzystów posiadających tak zwaną „starą maturę”, stosuje się następujące przeliczniki punktowe:

celujący                      100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                           70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów


Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie podstawowym, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych liczbę punktów równą liczbie procent.

Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie rozszerzonym, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowe punkty, według zasady:

100% – 80% – 50 punktów
79% – 60% – 40 punktów
59% – 40% – 30 punktów
39% – 30% – 20 punktów

Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie rozszerzonym w latach 2005 – 2019, wpisują w formularzu rejestracyjnym uzyskany wynik, bez względu na poziom egzaminu, otrzymując dodatkowe punkty według wskazanej wyżej zasady, w przypadku zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym.


Maturzyści z roku 2007, którzy zdawali egzaminy na poziomie rozszerzonym na świadectwie maturalnym mają dodatkowo wpisany wynik tego egzaminu na poziomie podstawowym, wyliczony na podstawie tabeli, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 (Dz. U. Nr 164, poz. 1154).


Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości (lub jego odpowiednik) poza Polską, zobowiązany jest do przeliczenia wyników wg zasad wskazanych w załączniku:

Zarządzenie 59 – 2017 w sprawie przeliczania wyników z matury poza RP


Zasady kwalifikacji są jednakowe dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, dla wszystkich kandydatów na dany kierunek tworzona jest lista rankingowa.


Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia studiów. Odmowa przyjęcia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednolite 5-letnie studia magisterskie

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Studia I stopnia – licencjackie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.


DIETETYKA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z biologii
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:
Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym egzaminu z biologii – wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek DIETETYKA, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek DIETETYKA – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu dietetyka i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


FILOLOGIA ANGIELSKA

Stara matura:

konkurs świadectw maturalnych: język angielski (pisemny, współczynnik wagowy: 2,0 lub ustny, współczynnik wagowy 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy 1,0).

Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym.

W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka angielskiego będą uwzględniane następujące certyfikaty z języka angielskiego:

 • Proficiency A, B, C – 100 punktów
 • Advanced A – 100 punktów,
 • Advanced B – 90 punktów,
 • Advanced C – 80 punktów,
 • First Certificate A – 70 punktów,
 • First Certificate B – 60 punktów,
 • First Certificate C – 50 punktów.

Nowa matura:

liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język angielski – poziom rozszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0).

Uwaga:
Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z matematyki
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:
Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym egzaminu z matematyki – wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


PIELĘGNIARSTWO

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek PIELĘGNIARSTWO, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PIELĘGNIARSTWO – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


POLITOLOGIA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.


PRACA SOCJALNA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania wzmożonego wysiłku fizycznego; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata nie wyklucza wykonywania wzmożonych czynności fizycznych.


ZARZĄDZANIE

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.


RATOWNICTWO MEDYCZNE

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Ponadto, zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia, będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów doliczonych do ogółu wszystkich punktów za zdane egzaminy.

Kandydat powinien:
– posiadać podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
– posiadać dobrą sprawność fizyczną, mieć predyspozycje do pracy w zespole oraz umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, nagłych;
– cechować się stanowczością i umiejętnością podejmowania decyzji;
– być świadomy, iż priorytetem w jego pracy będzie niesienie pomocy każdej potrzebującej osobie.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia nie wyklucza wykonywania zawodu ratownika medycznego.


ADMINISTRACJA PUBLICZNA I KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE*

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Ponadto, zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów doliczonych do ogółu wszystkich punktów za zdane egzaminy.

Kandydat powinien:
– posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz posiadać wiedzę ogólną o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym;
– posiadać umiejętność i chęć rozwoju komunikowania społecznego;
– rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych.

Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty.

Studia I stopnia – inżynierskie

INFORMATYKA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:
Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym egzaminu z matematyki, informatyki lub fizyki – wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


MECHATRONIKA

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:
Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym egzaminu z matematyki, informatyki, fizyki lub chemii – wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:
Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym egzaminu z matematyki, informatyki, fizyki lub chemii – wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Studia II stopnia – magisterskie

EKONOMIA

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek ekonomia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia.

Kandydat powinien:
1) posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk pokrewnych i znać zadania i zasady funkcjonowania systemów finansowych i ekonomicznych co premiowane jest jak poniżej:
– mikroekonomia (minimalna ilość godzin – 30) – + 4 punkty
– makroekonomia (minimalna ilość godzin – 30) – + 4 punkty
– rachunkowość (minimalna ilość godzin – 15) – + 4 punkty

2) rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z funkcjonowaniem i ekonomiką organizacji co premiowane jest jak poniżej:
– podstawy zarządzania lub podstawy organizacji i zarządzania (minimalna ilość godzin – 15) – + 4 punkty.

Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie, według zasady:
Dostateczny 50
Dostateczny plus 60
Dobry 80
Dobry plus 90
Bardzo dobry 100
Celujący 110 punktów

Ponadto, ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: EKONOMIA lub FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów uzyskanych za ostateczny wynik ukończenia studiów na dyplomie.

W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów zdawanych w trakcie studiów – wyliczona na podstawie danych zawartych w suplemencie do dyplomu – na punkty rekrutacyjne:

Do 3,0 – 1 punkt
3,1-3,49 – 3 punkty
3,5- 3,74 – 5 punktów
3,75- 3,99 – 6 punktów
4,0-4,24 – 7 punktów
4,25- 4,49 – 8 punktów
4,5-4,69 – 9 punktów
4,7- 5, 0 – 10 punktów.


PEDAGOGIKA

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Do przyjęcia na moduł nauczycielski Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wymagane jest ukończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej), poświadczone kserokopią dyplomu (oryginał do wglądu na miejscu).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek PEDAGOGIKA, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PEDAGOGIKA – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela, opiekuna, wychowawcy i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


PIELĘGNIARSTWO

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek PIELĘGNIARSTWO obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PIELĘGNIARSTWO – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


POLITOLOGIA

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub dyplomu ukończenia studiów inżynierskich drugiego stopnia. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

Międzynarodowa matura, olimpiady

Uregulowania dot. przyjmowania na studia kandydatów z dyplomem „międzynarodowej matury”:

Dla kandydatów, którzy zdali „maturę międzynarodową”, ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

 • Excellent – 100 punktów
 • Very good – 85 punktów
 • Good – 70 punktów
 • Satisfactory – 50 punktów
 • Mediocre – 30 punktów

Kandydaci na studia filologiczne winni mieć na świadectwie maturalnym ocenę z języka angielskiego w wypadku kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA.


Zasady przyjęcia na studia dla laureatów i finalistów olimpiad:

Wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści mają prawo przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

Przy staraniach o przyjęcie na studia na poszczególne kierunki laureaci i finaliści wskazanych poniżej olimpiad mają prawo przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

Kierunek Filologia Angielska
 • Olimpiada Języka Angielskiego
Kierunek Politologia
 • Olimpiada Filozoficzna
 • Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
Kierunek Zarządzanie
 • Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
 • Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Języka Angielskiego
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Udział w olimpiadach przedmiotowych daje stosowne preferencje kandydatom na studia w roku uzyskania matury i w roku następnym.

Powyższe uprawnienia można wykorzystać tylko raz, na jednym kierunku studiów.


Uchwała 39-2019 ws. warunków, trybu i terminu rekrutacji na rok akademicki 2020-2021

Uchwała 90-2019 ws. zmiany Uchwały 39-2019 ws. warunków, trybu i terminu rekrutacji na rok akademicki 2020-2021- AKTUALIZACJA

Zarządzenie 43 – 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w warunkach, trybie i terminie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020 – 2021

Uchwała 27-2020 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 43-2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w warunkach trybie i terminie rekrutacji na studia 2020-2021


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

lub 33 842 98 13 / 33 842 98 23
e-mail: [email protected]

Na skróty

Partnerzy Uczelni: