Poznajmy się

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Kierunki studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 prowadzona będzie na kierunki:

Jednolite studia magisterskie:
– Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Studia pierwszego stopnia, licencjackie:
1) Administracja publiczna i komunikowanie społeczne (forma stacjonarna i niestacjonarna)
2) Bezpieczeństwo wewnętrzne (forma stacjonarna i niestacjonarna)
3) Dietetyka (forma stacjonarna i niestacjonarna)
4) Filologia angielska (forma stacjonarna i niestacjonarna)
5) Finanse i rachunkowość (forma stacjonarna i niestacjonarna)
6) Pielęgniarstwo (forma stacjonarna)
7) Ratownictwo medyczne (forma stacjonarna i niestacjonarna)
8) Wychowanie fizyczne (forma stacjonarna)
9) Zarządzanie (forma stacjonarna i niestacjonarna)
10) Pedagogika resocjalizacyjna (forma stacjonarna i niestacjonarna)
11) Położnictwo* (w przygotowaniu)

Studia pierwszego stopnia, inżynierskie:
1) Mechatronika (forma stacjonarna i niestacjonarna)
2) Informatyka (forma stacjonarna i niestacjonarna)
3) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (forma stacjonarna i niestacjonarna)
4) Energetyka odnawialna i zarządzanie energią* ( przygotowaniu)

Studia drugiego stopnia, magisterskie:
1) Ekonomia (forma stacjonarna i niestacjonarna)
2) Pielęgniarstwo (forma stacjonarna i niestacjonarna)
3) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (forma stacjonarna i niestacjonarna)
4) Bezpieczeństwo wewnętrzne* (w przygotowaniu)

 

UWAGA! Uruchomienie kierunku następuje po osiągnięciu minimalnej liczy osób deklarujących chęć podjęcia nauki na danym kierunku.


Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:
 • posiada świadectwo „nowa matura” lub „stara matura” albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub inny dokument określony w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.),
 • posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • zarejestrowała się w systemie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej Uczelni, w okresie trwania rekrutacji elektronicznej,
 • złożyła komplet wymaganych dokumentów w okresie trwania przyjmowania dokumentów, po zakończonej rejestracji elektronicznej,
 • złożyła komplet wymaganych dokumentów w okresie trwania tury uzupełniającej, po zakończonej rejestracji elektronicznej,
 • dokonała wszelkich wymaganych opłat i złożyła komplet wymaganych dokumentów.
UWAGA!

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek Pielęgniarstwo (I i II stopnia), Wychowanie fizyczne, Dietetyka, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Ratownictwo medyczne:

 • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tych kierunkach musi być potwierdzone przez lekarza medycyny pracy – BEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

Ze względu na ograniczenie przebywania na terenie Uczelni osób z zewnątrz, – kandydat zobowiązany jest do mailowego formalnego zgłoszenia na adres: [email protected] wniosku o wydanie skierowania na badanie lekarskie. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer ID kandydata i login wygenerowany podczas rejestracji w systemie.

Przeliczniki punktowe

Dla maturzystów posiadających tak zwaną „starą maturę”, stosuje się następujące przeliczniki punktowe:

celujący                     100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                          70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów


Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie podstawowym, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych liczbę punktów równą liczbie procent.

Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie rozszerzonym, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowe punkty, według zasady:

100% – 80% – 50 punktów
79% – 60% – 40 punktów
59% – 40% – 30 punktów
39% – 30% – 20 punktów

Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie rozszerzonym w latach 2005 – 2022, wpisują w formularzu rejestracyjnym uzyskany wynik, bez względu na poziom egzaminu, otrzymując dodatkowe punkty według wskazanej wyżej zasady, w przypadku zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym.


Warunki SZCZEGÓŁOWE rekrutacji na poszczególne
kierunki studiów na rok akademicki 2022/2023

Na kierunki studiów pierwszego stopnia: 

Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki Wychowanie fizyczne i Pielęgniarstwo obejmie także: ocenę stanu zdrowia i zdolność do podjęcia studiów, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy, na podstawie wydanego przez Uczelnię skierowania na badania.


Na kierunek studiów pierwszego stopnia: Filologia angielska

Matura uzyskana przed 2005 rokiem: konkurs świadectw maturalnych: język angielski (pisemny, współczynnik wagowy – 2,0 lub ustny – współczynnik wagowy 1,0 ), dodatkowo przedmiot wybrany przez kandydata: (współczynnik wagowy 1,0).

Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym.

W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka angielskiego będą uwzględniane następujące certyfikaty:

Proficiency A, B, C – 100 punktów; Advanced A – 100 punktów; Advanced B – 90 punktów; Advanced C – 80 punktów; First Certificate A – 70 punktów, First Certificate B – 60 punktów, First Certificate C – 50 punktów.

Matura uzyskana w latach 2005-2021: liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język angielski – poziom rozszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0) dodatkowo przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0)

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Matura: suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu z jednego dowolnie wybranego przedmiotu z egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia: Informatyka

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z informatyki albo matematyki albo fizyki

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na kierunek studiów pierwszego stopnia: Finanse i Rachunkowość

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z matematyki

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na studia pierwszego stopnia kierunek: Dietetyka

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z biologii

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek dietetyka, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Dietetyka – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu dietetyka i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


Na kierunek studiów drugiego stopnia: Pielęgniarstwo

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa.
Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena
na dyplomie W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pielęgniarstwo obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pielęgniarstwo – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata
(w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


Na kierunek studiów drugiego stopnia kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów  inżynierskich pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia dla inżynierów. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.


Na studia pierwszego stopnia kierunek: Pedagogika resocjalizacyjna

Rejestracja online nie jest wymagana

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z języka polskiego

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu historia lub biologia będzie premiowane dodatkowymi 10 punktami doliczonymi do ogółu wszystkich punktów za zdane egzaminy.


Na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

Nowa matura i stara matura : liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


Na studia pierwszego stopnia kierunek: Mechatronika

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na studia drugiego stopnia kierunek: Ekonomia

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek ekonomia
jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia.

Kandydat powinien:

1)  posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk pokrewnych i znać zadania i zasady funkcjonowania systemów finansowych i ekonomicznych co premiowane jest jak poniżej:

– mikroekonomia (minimalna ilość godzin – 30) – + 4 punkty

– makroekonomia (minimalna ilość godzin – 30) – + 4 punkty

– rachunkowość (minimalna ilość godzin – 15) – + 4 punkty

2) rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z funkcjonowaniem
i ekonomiką organizacji co premiowane jest jak poniżej:

– podstawy zarządzania lub podstawy organizacji i zarządzania (minimalna ilość godzin – 15) – + 4 punkty.

Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie, według zasady:

Dostateczny 50

Dostateczny plus 60

Dobry 80

Dobry plus 90

Bardzo dobry 100

Celujący 110 punktów

Ponadto, ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: ekonomia lub finanse
i rachunkowość
będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów uzyskanych za ostateczny wynik ukończenia studiów na dyplomie.

W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  z egzaminów zdawanych w trakcie studiów – wyliczona na podstawie danych zawartych
w suplemencie do dyplomu – na punkty rekrutacyjne:

Do 3,0 – 1 punkt

3,1-3,49 – 3 punkty

3,5- 3,74 – 5 punktów

3,75- 3,99 – 6 punktów

4,0-4,24 – 7 punktów

4,25- 4,49 – 8 punktów

4,5-4,69 – 9 punktów

4,7- 5, 0 – 10 punktów


Na studia pierwszego stopnia kierunek: Ratownictwo medyczne

Nowa matura i stara matura:

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek ratownictwo medyczne jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. O przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych z egzaminów z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Ponadto, zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia, będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów doliczonych do ogółu wszystkich punktów za zdane egzaminy.

Kandydat powinien:

– posiadać podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;

– posiadać dobrą sprawność fizyczną, mieć predyspozycje do pracy w zespole oraz umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, nagłych;

– cechować się stanowczością i umiejętnością podejmowania decyzji;

– być świadomy, iż priorytetem w jego pracy będzie niesienie pomocy każdej potrzebującej osobie.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Ratownictwo medyczne, obejmie także opinię lekarza medycyny pracy dotyczącą stanu zdrowia kandydata/kandydatki potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim. Kandydat/kandydatka ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia  nie wyklucza wykonywania zawodu ratownika medycznego.


Na kierunek studiów pierwszego stopnia: Administracja publiczna i komunikowanie społeczne

Matura: podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek Administracja publiczna i komunikowanie społeczne jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. O przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych z egzaminów, z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Kandydat powinien posiadać:

 • podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz posiadać wiedzę ogólną o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym;
 • umiejętność i chęć rozwoju komunikowania społecznego;
 • zdolność analizy zjawisk związanych z funkcjonowaniem instytucji

„MIĘDZYNARODOWA” MATURA

Uregulowania dotyczące przyjmowania na studia kandydatów z dyplomem „międzynarodowej matury”.

Dla kandydatów, którzy zdali maturę międzynarodową, ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

            ocena              liczba punktów

Excellent                    100

Very good                   85

Good                           70

Satisfactory               50

Mediocre                    30

Kandydaci na studia filologiczne winni mieć na świadectwie maturalnym ocenę z języka angielskiego w wypadku filologii angielskiej.


ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA DLA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

Wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści mają prawo przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

Kierunek Filologia angielska: Olimpiada Języka Angielskiego.

Kierunek Zarządzanie: Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej.

Kierunek Informatyka: Olimpiada Astononomiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Statystyczna oraz konkursów ogólnopolskich: Krajowy Turniej Młodych Fizyków, Ogólnopolski konkurs „Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. Bożeny Koronkiewicz”.

Kierunek Mechatronika: Olimpiada Astononomiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada  Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada  Matematyczna, Olimpiada  Statystyczna oraz konkursów ogólnopolskich: Krajowy Turniej Młodych Fizyków, Ogólnopolski konkurs „Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. Bożeny Koronkiewicz”.

Kierunek Finanse i rachunkowość: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada  Statystyczna, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 1. Udział w olimpiadach przedmiotowych umożliwia kandydatom na studia w roku uzyskania matury i w roku następującym po nim uzyskanie pewnych udogodnień.
 2. Powyższe uprawnienia można wykorzystać tylko raz, na jednym kierunku studiów.

Uchwała nr 33-2021 w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Na skróty