Poznajmy się

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Kierunki studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 prowadzona będzie na kierunki:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE studia licencjackie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia licencjackie

DIETETYKA – studia licencjackie

EKONOMIA – studia magisterskie

FILOLOGIA ANGIELSKA – studia licencjackie

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆstudia licencjackie

INFORMATYKA  studia inżynierskie

MECHATRONIKA – studia inżynierskie pierwszego stopnia

PEDAGOGIKA – studia magisterskie

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNAstudia jednolite magisterskie

PIELĘGNIARSTWO – studia  magisterskie

PIELĘGNIARSTWO – studia licencjackie

POLITOLOGIA – studia licencjackie

POLITOLOGIA – studia  magisterskie

PRACA SOCJALNAstudia licencjackie

WYCHOWANIE FIZYCZNE studia licencjackie

ZARZĄDZANIE studia licencjackie

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJIstudia inżynierskie pierwszego stopnia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJIstudia inżynierskie drugiego stopnia

RATOWNICTWO MEDYCZNE studia licencjackie


Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:
  • posiada świadectwo „nowa matura” lub „stara matura” albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub inny dokument określony w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.),
  • posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
  • zarejestrowała się w systemie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej Uczelni, w okresie trwania rekrutacji elektronicznej,
  • złożyła komplet wymaganych dokumentów w okresie trwania przyjmowania dokumentów, po zakończonej rejestracji elektronicznej,
  • złożyła komplet wymaganych dokumentów w okresie trwania tury uzupełniającej, po zakończonej rejestracji elektronicznej,
  • dokonała wszelkich wymaganych opłat i złożyła komplet wymaganych dokumentów.
UWAGA!

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek Pielęgniarstwo (I i II stopnia), Wychowanie fizyczne, Dietetyka, Pedagogika (II stopnia), Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Ratownictwo medyczne:

  • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tych kierunkach musi być potwierdzone przez lekarza medycyny pracy – BEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

Ze względu na ograniczenie przebywania na terenie Uczelni osób z zewnątrz, – kandydat zobowiązany jest do mailowego formalnego zgłoszenia na adres: [email protected] wniosku o wydanie skierowania na badanie lekarskie. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer ID kandydata i login wygenerowany podczas rejestracji w systemie.

Przeliczniki punktowe

Dla maturzystów posiadających tak zwaną „starą maturę”, stosuje się następujące przeliczniki punktowe:

celujący                      100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                           70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów


Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie podstawowym, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych liczbę punktów równą liczbie procent.

Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie rozszerzonym, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowe punkty, według zasady:

100% – 80% – 50 punktów
79% – 60% – 40 punktów
59% – 40% – 30 punktów
39% – 30% – 20 punktów

Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie rozszerzonym w latach 2005 – 2019, wpisują w formularzu rejestracyjnym uzyskany wynik, bez względu na poziom egzaminu, otrzymując dodatkowe punkty według wskazanej wyżej zasady, w przypadku zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym.


Warunki SZCZEGÓŁOWE rekrutacji na poszczególne
kierunki studiów na rok akademicki 2021/2022

Na kierunki studiów pierwszego stopnia: 

Pielęgniarstwo, Politologia, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie, Praca Socjalna, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunki wychowanie fizyczne i pielęgniarstwo obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność
do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Wychowanie fizyczne – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata,
który nie wyklucza wykonywania wzmożonego wysiłku fizycznego; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata nie wyklucza wykonywania wzmożonych czynności fizycznych.

Na kierunek Pielęgniarstwo – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


Na kierunek studiów pierwszego stopnia: Filologia angielska

Stara matura:

konkurs świadectw maturalnych: język angielski (pisemny, współczynnik wagowy: 2,0
lub ustny, współczynnik wagowy 1,0 ) plus przedmiot wybrany przez kandydata: (współczynnik wagowy 1,0)

Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym.

W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka angielskiego będą uwzględniane następujące certyfikaty z języka angielskiego:

Proficiency A, B, C – 100 punktów

Advanced A – 100 punktów, Advanced B – 90 punktów, Advanced C – 80 punktów

First Certificate A – 70 punktów, First Certificate B – 60 punktów, First Certificate C – 50 punktów.

Nowa matura:

liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język angielski – poziom rozszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0)
plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0)

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia: Informatyka

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z informatyki albo matematyki albo fizyki

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na kierunek studiów pierwszego stopnia: Finanse i Rachunkowość

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z matematyki

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na studia pierwszego stopnia kierunek: Dietetyka

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z biologii

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek dietetyka, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Dietetyka – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu dietetyka i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


Na kierunek studiów drugiego stopnia: Politologia

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra
lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.


Na kierunek studiów drugiego stopnia: Pielęgniarstwo

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa.
Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena
na dyplomie W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pielęgniarstwo obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pielęgniarstwo – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata
(w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


Na kierunek studiów drugiego stopnia kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub dyplomu ukończenia studiów inżynierskich drugiego stopnia. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen
z egzaminów zdanych w trakcie studiów.


Na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

Nowa matura i stara matura : liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


Na kierunek studiów drugiego stopnia: Pedagogika

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową.
O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Do przyjęcia na moduł nauczycielski Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wymagane jest ukończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej), poświadczone kserokopią dyplomu (oryginał do wglądu na miejscu).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pedagogika, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pedagogika – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela, opiekuna, wychowawcy i pokrewnych; kandydat
ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


Na studia pierwszego stopnia kierunek: Mechatronika

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na studia drugiego stopnia kierunek: Ekonomia

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek ekonomia
jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia.

Kandydat powinien:

1)  posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk pokrewnych i znać zadania i zasady funkcjonowania systemów finansowych i ekonomicznych co premiowane jest jak poniżej:

– mikroekonomia (minimalna ilość godzin – 30) – + 4 punkty

– makroekonomia (minimalna ilość godzin – 30) – + 4 punkty

– rachunkowość (minimalna ilość godzin – 15) – + 4 punkty

2) rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z funkcjonowaniem
i ekonomiką organizacji co premiowane jest jak poniżej:

– podstawy zarządzania lub podstawy organizacji i zarządzania (minimalna ilość godzin – 15) – + 4 punkty.

Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie, według zasady:

Dostateczny 50

Dostateczny plus 60

Dobry 80

Dobry plus 90

Bardzo dobry 100

Celujący 110 punktów

Ponadto, ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: ekonomia lub finanse
i rachunkowość
będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów uzyskanych za ostateczny wynik ukończenia studiów na dyplomie.

W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  z egzaminów zdawanych w trakcie studiów – wyliczona na podstawie danych zawartych
w suplemencie do dyplomu – na punkty rekrutacyjne:

Do 3,0 – 1 punkt

3,1-3,49 – 3 punkty

3,5- 3,74 – 5 punktów

3,75- 3,99 – 6 punktów

4,0-4,24 – 7 punktów

4,25- 4,49 – 8 punktów

4,5-4,69 – 9 punktów

4,7- 5, 0 – 10 punktów


Na studia pierwszego stopnia kierunek: Ratownictwo medyczne

Nowa matura i stara matura:

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek ratownictwo medyczne jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. O przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych z egzaminów z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Ponadto, zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia, będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów doliczonych do ogółu wszystkich punktów za zdane egzaminy.

Kandydat powinien:

– posiadać podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;

– posiadać dobrą sprawność fizyczną, mieć predyspozycje do pracy w zespole oraz umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, nagłych;

– cechować się stanowczością i umiejętnością podejmowania decyzji;

– być świadomy, iż priorytetem w jego pracy będzie niesienie pomocy każdej potrzebującej osobie.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Ratownictwo medyczne, obejmie także opinię lekarza medycyny pracy dotyczącą stanu zdrowia kandydata/kandydatki potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim. Kandydat/kandydatka ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia  nie wyklucza wykonywania zawodu ratownika medycznego.


Na kierunek studiów pierwszego stopnia: Administracja publiczna i komunikowanie społeczne

Nowa matura i stara matura:

1) Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek administracja publiczna i komunikowanie społeczne jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

2) Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. O przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych z egzaminów z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym. Ponadto zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia lub wiedza
o społeczeństwie
będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów doliczonych do ogółu wszystkich punktów za zdane egzaminy.

3) Kandydat powinien:

1)  posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz posiadać wiedzę ogólną o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym;

2) posiadać umiejętność i chęć rozwoju komunikowania społecznego;

2) rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych.


„MIĘDZYNARODOWA” MATURA

Uregulowania dotyczące przyjmowania na studia kandydatów z dyplomem „międzynarodowej matury”.

Dla kandydatów, którzy zdali maturę międzynarodową, ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

            ocena              liczba punktów

Excellent                    100

Very good                  85

Good                          70

Satisfactory                50

Mediocre                    30

Kandydaci na studia filologiczne winni mieć na świadectwie maturalnym ocenę z języka angielskiego w wypadku filologii angielskiej.


ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA DLA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

Wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści mają prawo przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

Przy staraniach o przyjęcie na studia na poszczególne kierunki i specjalności laureaci

i finaliści wskazanych poniżej olimpiad mają prawo przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

Kierunek filologia

Specjalność filologia angielska

Olimpiada Języka Angielskiego

 

Kierunek politologia

Olimpiada Filozoficzna

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

 

Kierunek zarządzanie

Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Udział w olimpiadach przedmiotowych daje stosowne preferencje kandydatom na studia
w roku uzyskania matury i w roku następnym.

Powyższe uprawnienia można wykorzystać tylko raz, na jednym kierunku studiów.


Uchwała 32 – 2020 w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji na studia na rok akademicki 2021-2022

Uchwała 32-2021 ws. zm. w załączniku do Uchwały nr 32-2020 – warunki i tryb rekrutacji 2021-2022

Na skróty

Partnerzy Uczelni: