Poznajmy się

Jakość Kształcenia

Dbając o permanentne podnoszenie jakości kształcenia w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, w trosce o rozwój naukowy i osobisty studentów i pracowników Uczelni, wprowadzono Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zasady weryfikacji jakości procesu kształcenia.

Celem Systemu w głównej mierze jest:
1) zapewnianie wysokiej jakości kształcenia w oparciu o ocenę własną, analizę i modyfikację procesu dydaktycznego, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań oraz opinie interesariuszy zewnętrznych,
2) umiejętne planowanie, organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego,
3) stałe monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia,
4) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji naukowych i dydaktycznych kadry akademickiej,
5) wyposażenie absolwentów w odpowiednie efekty uczenia się, dające możliwość efektywnego włączenia do rynku pracy,
6) kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy studentami a wykładowcami,
7) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi: przedstawicielami administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami, mająca na celu doskonalenie procesu kształcenia

Na skróty

Partnerzy Uczelni: