Poznajmy się
E-LEARNING

Erasmus+

Program  Erasmus+

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Erasmus+ stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020. Został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Erasmus+ wspiera mobilność międzynarodową wśród osób uczących się (studentów, stażystów, praktykantów, osób młodych i wolontariuszy) oraz kadry (profesorów, nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, osób pracujących z młodzieżą i osób pracujących w organizacjach aktywnych w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży) i ma na celu:

– wspieranie osób uczących się w osiąganiu efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego, ich zaangażowania w roli świadomych i aktywnych członków społeczeństw oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami;

– znaczne zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników;

– podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości;

– zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru organizacji/instytucji, aby były one w stanie oferować działania i programy, które lepiej odpowiadają potrzebom indywidualnych osób w Europie i poza nią;

– wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym, pozaformalnym, szkoleniem, zawodowym, zatrudnieniem i przedsiębiorczością;

– zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą.

Program przyczynia się do współpracy między UE a uprawnionymi krajami partnerskimi i odzwierciedla cele, priorytety i zasady działań zewnętrznych UE, m.in.:

– zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa wyższego w Europie i wspieranie europejskich instytucji szkolnictwa wyższego w konkurowaniu na światowym rynku szkolnictwa wyższego;

– wspieranie umiędzynarodowienia, atrakcyjności, jakości, równości dostępu i modernizacji instytucji szkolnictwa wyższego poza Europą w celu promowania rozwoju krajów partnerskich;

– promowanie rozwoju polityki zewnętrznej oraz jej celów i zasad, obejmujących przynależność narodową, spójność społeczną, równość, odpowiednią równowagę geograficzną i różnorodność (szczególną uwagę poświęca się krajom najsłabiej rozwiniętym, a także studentom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz studentom o specjalnych potrzebach).

 

Program wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów oraz pracowników za granicę, stwarza możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Kraje uprawnione

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące kraje:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE):

Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

 

Kraje spoza UE uczestniczące w programie:

Macedonia Północna
Islandia
Liechtenstein
Norwegia
Turcja
Serbia

W programie mogą uczestniczyć również kraje sąsiadujące z UE podzielone na 4 regiony – Bałkany Zachodnie, Państwa Partnerstwa Wschodniego, Kraje południowego regionu Morza Śródziemnego, Federacja Rosyjska oraz inne kraje partnerskie.

Nadzór nad programem

Ostateczną odpowiedzialność za realizację programu Erasmus+ ponosi Komisja Europejska. Komisja na bieżąco zarządza budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria programu. Ponadto ukierunkowuje i monitoruje całościową realizację programu, działania stanowiące kontynuację projektów i ocenę programu na szczeblu europejskim. Do zadań Komisji należy również całościowe nadzorowanie i koordynowanie działalności struktur odpowiedzialnych za realizację programu na szczeblu krajowym.

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach.
W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Linki:

Program Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl

logo_erasmusplus

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji: http://www.frse.org.pl

FRSE_logo

Na skróty

Partnerzy Uczelni: