Poznajmy się
E-LEARNING

Komisje ds. Jakości Kształcenia

W uczelni działają Instytutowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. W skład każdej Komisji wchodzi min. trzech nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jeden student.

Do zadań Komisji ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:
•    określenie zasad kształcenia studentów;
•    organizacja i obsługa zajęć dydaktycznych;
•    ocena i weryfikacja programów studiów i efektów kształcenia;
•    czuwanie nad zgodnością prac dyplomowych z tematyką kierunku lub modułu;
•    czuwanie nad zgodnością zakresu realizowanych praktyk studenckich z programem praktyk danego kierunku lub modułu.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: