KDN Logotyp

Dietetyka
studia licencjackie

Dietetyka

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy i mieści się w obszarze nauk medycznych. Kierunek „dietetyka” wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski i zdrowie publiczne, z którymi łączy je zarówno program nauczania jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku „dietetyka”, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk medycznych jest współodpowiedzialność za zdrowie zarówno indywidualnego pacjenta jak i grup ludności oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia. Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowozależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem i pielęgniarką w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

Poradnictwo dietetyczne

Dzięki modułowi specjalnościowemu „Poradnictwo dietetyczne” studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa żywieniowego, dietoprofilaktyki, diety w stanach chorobowych, zdrowego żywienia dorosłych i dzieci, kompleksowej opieka dietetycznej, tworzenia indywidualnych planów żywieniowych.
Celem tej specjalności jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Z kolei moduł „Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej” oferuje studentom poza szerokim spectrum przedmiotów specjalnościowych, także zdobycie wiedzy i doświadczenia związanego z profilaktyką żywieniową w sporcie.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: