KDN Logotyp

Ekonomia
studia magisterskie – Nowość!

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia jest:

  • przekazanie uporządkowanej, rozszerzonej i pogłębionej wiedzy z zakresu kluczowych zagadnień związanych z ekonomią oraz naukami pokrewnymi,
  • wypracowanie umiejętności wykorzystania różnych metod i technik badawczych oraz rozwijania własnego warsztatu naukowego,
  • ukształtowanie umiejętności planowania i przeprowadzania badań oraz symulacji mających na celu udoskonalanie procesów ekonomicznych,
  • przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli menedżerów średniego i najwyższego szczebla zarządzania w zakresie ekonomii lub w roli pracowników instytutów naukowo-badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych,
  • kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów ekonomicznych oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim,
  • przygotowanie do podejmowania studiów trzeciego stopnia.

 

Oferowane moduły specjalnościowe:

  • Ekonomia menedżerska

Moduł specjalnościowy „Ekonomia menedżerska” odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby gospodarki. Skierowana jest do osób, które chcą kształcić się w zawodzie kierownika ds. ekonomicznych, posiadających minimalne, jak również ugruntowane doświadczenie praktyczne w tym obszarze. Zakres tematyczny specjalności jest zgodny z kluczowymi obszarami wiedzy wiodących na świecie standardów, norm i metodyk w zakresie ekonomii. W ramach specjalności student nabędzie wiedzę z zakresu analizy ekonomicznej jako narzędzia umożliwiającego podejmowanie właściwych decyzji w warunkach ostrej konkurencji. Po zakończeniu studiów, student będzie posiadał umiejętność analizowania zjawisk jest dziś jedną z najbardziej pożądanych kompetencji wykwalifikowanych pracowników. Umiejętna ocena sytuacji, wybór właściwych strategii działania poprzedzony odpowiednio przeprowadzonym procesem decyzyjnym ma szczególne znaczenie w ostatnich latach, kiedy zarówno rynki krajowe, jak i międzynarodowe cechuje turbulentność i walka konkurencyjna. Podejmowanie decyzji na podstawie właściwie przeprowadzonych analiz ekonomicznych jest dziś kluczowe dla przetrwania przedsiębiorstw. Dotyczy to zarówno osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, jaki są zatrudnione jako menedżerowie w sektorach biznesowych czy administracji publicznej. Studia na tej specjalności dedykowane są dla osób chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi analizy ekonomicznej do podejmowania racjonalnych decyzji, którą będą mogły wykorzystać między innymi w prowadzeniu własnej działalności, ale również pracując jako analitycy finansowi/bankowi, doradcy finansowi, menedżerowie/specjaliści ds. rozwojurynku/sprzedaży/produktu/marki/projektu/rachunkowościfinansowej, etc., agenci ubezpieczeniowi, czy też dyrektorzy ds. ekonomicznych.

  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia oferujące moduł specjalnościowy „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” obejmują różnorakie aspekty współpracy międzynarodowej. Jego powstanie wynika z obserwowanego na rynku pracy zapotrzebowania na specjalistów z zakresu zagadnień ekonomicznych właściwych dla współczesnej gospodarki światowej, w której dokonują się procesy globalizacji, regionalizacji i integracji gospodarczej.

Kształcenie na kierunku koncentruje się na problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach postępującego umiędzynarodawiania działalności gospodarczej oraz rozwoju procesów integracyjnych w gospodarce globalnej. Celem kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, jak również nabycie umiejętności praktycznych, potrzebnych do pełnienia funkcji analitycznych, operacyjnych i menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz organizacjach i instytucjach o międzynarodowym charakterze.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: