Poznajmy się

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią, studia licencjackie (w przygotowaniu)

* W PRZYGOTOWANIU *


Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Program kształcenia na kierunku odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby gospodarki. Absolwent będzie dysponował szeroką interdyscyplinarną wiedzą, której zakres tematyczny jest zgodny z kluczowymi obszarami wiedzy wiodących na świecie standardów, norm i metodyk w zakresie energetyki. W ramach kierunku student nabędzie wiedzę z zakresu energetyki odnawialnej oraz szeroko rozumianego zarządzania energią, jako narzędzia umożliwiającego podejmowanie właściwych decyzji w warunkach jakie kreuje nowoczesna gospodarka.

Po zakończeniu studiów, student będzie posiadał umiejętność analizowania zjawisk z obszaru energetyki, która jest dziś jedną z najbardziej pożądanych kompetencji wykwalifikowanych inżynierów. Umiejętna ocena sytuacji, wybór właściwych strategii działania poprzedzony odpowiednio przeprowadzonym procesem decyzyjnym ma szczególne znaczenie w ostatnich latach, kiedy zarówno rynki krajowe, jak i międzynarodowe cechuje turbulentność i dynamika rozwoju nowoczesnych technologii.

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią jest:

  • przekazanie uporządkowanej, rozszerzonej i pogłębionej wiedzy z zakresu kluczowych zagadnień związanych z energetyką, zarządzaniem energią oraz naukami pokrewnymi,
  • ukształtowanie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów oraz symulacji mających na celu udoskonalanie procesów i systemów technicznych, poprzez poprawną interpretację wyników oraz wnioskowanie,
  • ukształtowanie umiejętności wykorzystania metod analitycznych, narzędzi informatycznych i symulacji komputerowych do oceny podejmowanych działań inżynierskich,
  • przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli inżynierów, stanowiących kadrę średniego szczebla zarządzania w zakresie energetyki i zarządzania energią,
  • kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów inżynierskich oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim,
  • przygotowanie do podejmowania studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią będzie posiadał umiejętność niezbędne do zarządzania procesowego w energetyce.

  • Absolwent modułu specjalnościowego Inżynier procesu w energetyce będzie przygotowany do wykonywania praktycznych czynności z zakresu utrzymania i sterowania procesami w energetyce, prowadzenia pomiarów energetycznych, zapewnienia bezpiecznej eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych oraz sporządzania kosztorysów. Będzie posiadał wiedzę z zakresu identyfikacji obiektów przemysłowych i socjalnobytowych pod kątem zapotrzebowania energetycznego (potrafi wykonać charakterystykę energetyczną i audyt obiektu pod kątem optymalizacji zużycia energii). Będzie mógł zaproponować odpowiednie układy pomiarowe i systemy automatyki sterowania i kontroli strumienia energii odnawialnej w obiekcie. Absolwenci będą przygotowania do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-technicznych. Będą mogli być zatrudniani w jako specjaliści w zakresie OZE. Będą przygotowania do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent modułu specjalnościowego Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej nabędzie wiedzę z zakresu podstaw energetyki orz budowy urządzeń i systemów energetycznych. W ramach specjalności student nabędzie wiedzę z zakresu  projektowania, budowy i eksploatacji maszyn urządzeń, instalacji i  obiektów do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Po zakończeniu studiów, student będzie posiadał umiejętność w obszarze projektowania i wykonywania instalacji OZE w szczególności instalacji fotowoltaicznych (współpracujących z krajową siecią elektroenergetyczną, przeznaczonych do pracy wyspowej, lub do pracy mieszanej), instalacji solarnych, instalacji wiatrowych (turbiny i urządzenia), instalacji wodnych, geotermalnych oraz przetwarzania biomasy. Będzie posiadał ugruntowaną wiedzę z zakresu budowy i działania pomp ciepła, możliwości akumulowania energii cieplnej oraz projektowania i wykonywania instalacji energooszczędnych pasywnych i aktywnych energetycznie. Będzie umiał zaprojektować instalację grzewczą, klimatyzację i wentylację wraz z niezbędnymi układami automatyki i sterowania. Będzie posiadał niezbędną widzę do zaplanowania , wykonania, uruchomienia i wdrożenia OZE w oparciu o miejscowe szeroko-rozumiane warunki geograficzne i administracyjno prawne. Będzie posiada wiedzę praktyczną nabytą poprzez odbywanie praktyk zawodowych w specjalistycznych przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego oraz na zajęciach w akredytowanych laboratoriach. Studia na tej specjalności dedykowane są dla osób chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie działań mających na celu opracowywanie, wdrażanie oraz eksploatacje systemów technicznych energetyki odnawialnej zgodnych z najnowszymi rozwiązaniami rynkowymi. Absolwenci będą przygotowania do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-technicznych. Będą mogli być zatrudniani w jako specjaliści w zakresie OZE. Będą przygotowania do podjęcia studiów II stopnia.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: