Poznajmy się

Szkolenie z metodologii Six Sigma /poziom Green Belt/

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy przez uczestników w zakresie:

– prowadzenia procesów usprawnień zgodnych z metodologią Six Sigma,

– wykonywanie statystycznych analiz danych, w celu wykrywania i usuwania przyczyn szczególnych zakłócających przebieg procesów,

– wykonywanie analiz procesów poprzez wykrywanie przyczyn ogólnych ich zmienności,

– prowadzenie i czynne uczestniczenie w projektach Six Sigma oraz w projektach związanych z rozwiązywaniem problemów (Problem Solving) wg metodologii DMAIC.


Szkolenie obejmuje następujące etapy:

Etap I: Podstawy Six Sigma

 • Szkolenia etapu I:

o    Wprowadzenie do Six Sigma

o    DMAIC – Metodologia Systematycznego Usprawniania

o    Dane ciągłe vs dane dyskretne

o    Six Sigma jako miara statystyczna

o    Podstawy statystyki

Pierwszy etap służy zaznajomieniu uczestników z filozofią Six Sigma. Zobrazuje działanie Metodologii Systematycznego Usprawniania DMAIC stosowanego w projektach Six Sigma oraz wprowadzi do analizy danych.

Etap II: D /Define/ – Definiowanie projektu wg DMAIC

 • Szkolenia etapu II:

o    D /Define/ narzędzia służące do definiowania projektów

o    Mapa SIPOC

o    VOC – /Głos klienta/ – sposoby zbierania informacji od klienta

o    CTQ – Określanie parametrów krytycznych dla klienta

o    Karta projektu

o    Mapa logiczna procesu

Drugi etap pomoże uczestnikom we właściwym zdefiniowaniu projektu Six Sigma z uwzględnieniem oczekiwań klienta. Na tym etapie przedstawione zostaną zasady tworzenia mapy SIPOC, drzewka CTQ oraz Mapy Logicznej oraz korzyści z jej stosowania.

Etap III: M /Measure/ – Etap Pomiarów /zbierania danych/ wg DMAIC

 • Szkolenia etapu III:

o    Zbieranie danych

o    Stratyfikacja danych

o    Walidacja systemu pomiarowego – MSA

o    Ocena zdolności procesu

W trzecim etap uczestnicy zapoznają się z metodami zbierania danych oraz z analizą systemu pomiarowego /Gage R&R/. Uczestnicy zapoznani zostaną z oceną zdolności procesu /Cp, Cpk, Pp, Ppk/.

Etap IV: A /Analyze/ – Etap Analizy danych/procesu wg DMAIC

 • Szkolenia etapu IV:

o    Wstęp do analizy

o    Testowanie hipotez statystycznych

 1. F-test – porównywanie zmienności procesów
 2. T- test – porównywanie wartości średnich
 3. ANOVA test – analiza porównawcza średnich dla wielu rozkładów
 4. Chi-kwadrat – testowanie hipotez statystycznych dla danych dyskretnych

o    Korelacja, analiza regresji

W czwartym etapie szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną ze stosowanymi w przemyśle metodami analizy danych oraz ze stosowanym do tego celu programem komputerowym do analiz statystycznych – Minitab.

Etap V: I /Improve/ Etap Usprawniania procesu wg DMAIC

 • Szkolenia etapu V:

o    Analiza rozwiązań

o    Ocena rozwiązań

o    Pilotaż

o    Wdrażanie przyjętych rozwiązań

Etap piąty służy usprawnieniu procesu. W tym etapie uczestnicy zapoznani zostaną z metodami grupowego podejmowania decyzji, analizą proponowanych rozwiązań oraz ich ocenie.

Etap VI: C /Control/ – Etap Kontrolowania, monitorowania rozwiązań wg DMAIC

 • Szkolenia etapu VI:

o    Monitorowanie procesu po wdrożeniu przyjętych usprawnień

o    Standaryzacja pracy

o    Ocena uzyskanych wyników

o    Podsumowanie

W etapie tym uczestnicy zapoznani zostaną z metodami monitorowania usprawnionego procesu m.in. z kontrolą statystyczną procesu SPC.

Liczba godzin szkolenia: 53 godz.

UWAGA ! w ofercie będą także kolejne poziomy zaawansowania:
 1. Szkolenie z metodologii Six Sigma 52 godz.
 2. Szkolenie z obsługi programu Minitab 14 godz.
 3. Szkolenie z DoE /program Minitab/ 52 godz.

oraz szkolenie uzupełniające:

 1. Szkolenie z DoE – Taguchi Design 12 godz.

 

Po ukończeniu kompletu szkoleń uczestnicy uzyskają wiedzę na poziomie Black Belt.

Dane teleadresowe jednostki prowadzącej:

Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

Sekretariat Instytutu – pok. 1.06 Collegium sub Horologio; tel. 33/842 98 07 wew. 107, faks 33/ 843 05 30;

e-mail: [email protected]


Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:

pobranePodanie na studia podyplomowe lub kurs

pobraneKwestionariusz osobowy na studia podyplomowe lub kurs

pobraneUmowa – kurs dokształcający


Koszt i czas trwania:

– koszt szkolenia to – 1900 zł. (dla studentów Uczelni – 900zł.)

– czas realizacji – ok.4 tygodni


Przewidywany termin rozpoczęcia – marzec 2017

Na skróty

Partnerzy Uczelni: