Poznajmy się

Dietetyka
studia licencjackie

Poziom studiów:        studia pierwszego stopnia

Forma studiów:          stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów:            praktyczny

Oferowane moduły:   Poradnictwo dietetyczne

                                     Żywienie w sporcie

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk o Zdrowiu

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: licencjat


Film promocyjny:


Kierunek Dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski i zdrowie publiczne. Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia.

 

W ramach programu studiów na kierunku Dietetyka student może realizować jeden z dwóch modułów kształcenia:

 Poradnictwo dietetyczne

Moduł pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa żywieniowego, dietoprofilaktyki, diety w stanach chorobowych, zdrowego żywienia dorosłych i dzieci, kompleksowej opieki dietetycznej, tworzenia indywidualnych planów żywieniowych. Celem tej specjalności jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo – dietetycznych,

 

Żywienie w sporcie

Moduł Żywienie w sporcie oferuje studentom, poza szerokim spectrum przedmiotów specjalnościowych, także zdobycie wiedzy i doświadczenia związanego z profilaktyką żywieniową osób uprawiających sport zarówno amatorsko, jak i wyczynowo, a także miłośników klubów fitness, siłowni, gabinetów odnowy biologicznej, itp.


Wybrane przedmioty podczas studiów:

 • Anatomia człowieka
 •  Mikrobiologia żywności z elementami parazytologii
 •  Podstawy farmakologii i farmakoterapii
 • Podstawy diagnostyki laboratoryjnej
 • Analiza i ocena jakości żywności
 •  Żywienie wybranych grup ludności

 oraz w zależności od wybranego modułu:

* Poradnictwo dietetyczne:

 • Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
 • Dietetyka gerontologiczna
 • Choroby dietozależne

* Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej:

 •  Medycyna sportowa
 • Dozwolone i niedozwolone środki ergogeniczne w sporcie
 •  Żywienie w sporcie

Sylwetka absolwenta:

Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę
z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do:

– planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,

– planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie

z obowiązującą klasyfikacją,

– oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,

– zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,

– oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,

– kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania

oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych

Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP),

– oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,

– organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego

do wieku i stanu zdrowia pacjentów,

– prowadzenia edukacji żywieniowej.

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może być zatrudniony w:

placówkach medycznych,

międzynarodowych koncernach związanych z branżą spożywczą, żywieniem, odżywianiem,

gabinetach medycyny estetycznej,

firmach cateringowych – zatrudnienie w szpitalu,

firmach oferujących otworzenie poradni dietetycznej na zasadzie franchising,

ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, agroturystyce,

ośrodkach sportu i rekreacji jako specjalista przygotowujący programy dietetyczne dla osób

   rekreacyjne uprawiających sport,

w poradniach dietetycznych do planowania programów dietetycznych dla osób dążących

  do zmniejszenia masy ciała, zarówno aktywnych fizycznie jak i o siedzącym trybie życia,

w poradniach sportowych jako doradca żywieniowy w okresie przygotowawczym

  do zawodów sportowych, w czasie ich trwania, jak również w okresie odnowy biologicznej

  i czasie między zawodami sportowymi.


Wymagania rekrutacyjne:

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z biologii oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Dietetyka, obejmuje także:  ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: