Poznajmy się

Pielęgniarstwo
studia licencjackie

Kierunek:                PIELĘGNIARSTWO

Poziom studiów:  Studia pierwszego stopnia

Forma studiów:    stacjonarne

Profil studiów:       praktyczny

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk o Zdrowiu

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  licencjat pielęgniarstwa


Film promocyjny:


Opis kierunku:

egzaminPodstawowym celem kształcenia na kierunku jest nauczenie umiejętności posługiwania się szczegółową wiedzą z zakresu pielęgniarstwa i ogólną z zakresu innych nauk dla zapewnienia bezpieczeństwa i opieki osobom chorym, niepełnosprawnym i umierającym oraz udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami etyki ogólnej i zawodowej.

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo odbywa się w oparciu o standardy kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.


Wybrane przedmioty:

  • Zdrowie publiczne
  • Etyka zawodu pielęgniarki
  • Prawo medyczne
  • Podstawowa opieka zdrowotna
  • Choroby wewnętrzne
  • Opieka długoterminowa

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów zawodowych pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno –hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

Absolwent jest przygotowany do: świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez: rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia, planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomocy jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie, organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy, dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki; promocji i edukacji zdrowotnej przez: ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia, wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia, uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia, uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych; działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez: współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych, współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, komunikowania się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu; rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez: stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej, wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej, uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.


Warunki rekrutacji:

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek PIELĘGNIARSTWO, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PIELĘGNIARSTWO – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: