Poznajmy się

Ratownictwo medyczne
studia licencjackie

Kierunek:              RATOWNICTWO MEDYCZNE

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia

Forma studiów:   stacjonarna i niestacjonarna

Profil studiów:     praktyczny

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk o Zdrowiu

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  licencjat


Film promocyjny:


Opis kierunku:

Celem studiów na kierunku ratownictwo medyczne jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym wymusiła wprowadzenie zmian w polskiej medycynie ratunkowej i systemie ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny utrwalił swoją pozycję i uzyskał nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. Jest to zawód trudny, wymagający wysokich kwalifikacji zawodowych, wobec którego występują wysokie oczekiwanie społeczne.

Ratownictwo medyczne jest kierunkiem z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Program studiów integrujący wiedzę z wielu dziedzin pozwala poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielorakich aspektach; zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie i zdobyć umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrażających zdrowiu i życiu.


Wybrane przedmioty:

  • Medycyna ratunkowa
  • Stany nagłe
  • Promocja zdrowia
  • Intensywna terapia
  • Medycyna sądowa

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.


Warunki rekrutacji:

Nowa matura i stara matura: Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek ratownictwo medyczne jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. O przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych z egzaminów z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Ponadto, zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia, będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów doliczonych do ogółu wszystkich punktów za zdane egzaminy.

Kandydat powinien:
– posiadać podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
– posiadać dobrą sprawność fizyczną, mieć predyspozycje do pracy w zespole oraz umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, nagłych;
– cechować się stanowczością i umiejętnością podejmowania decyzji;
– być świadomy, iż priorytetem w jego pracy będzie niesienie pomocy każdej potrzebującej osobie.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Ratownictwo medyczne, obejmie także opinię lekarza medycyny pracy dotyczącą stanu zdrowia kandydata/kandydatki potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim. Kandydat/kandydatka ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia nie wyklucza wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: