KDN Logotyp

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia jednolite magisterskie – Nowość!

Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów przygotowujących ich do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich formach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych (w zakresie języka angielskiego).

Ogólne cele kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej  to w szczególności:

  • nabywanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i aksjologicznej o procesach rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się, dającej podstawę do działań dydaktyczno-wychowawczych na rzecz każdego dziecka, w tym udzielanie pomocy rodzicom (opiekunom) w wychowaniu dziecka, w poczuciu odpowiedzialności za jego postępy dydaktyczne oraz integralny rozwój;
  • zdobycie szerokiej wiedzy ogólnej zapewniającej konstruktywne wchodzenie w dialog z uczniami oraz budowanie zainteresowań różnymi obszarami wiedzy;
  • zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania zintegrowanego zapewniającego samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów;
  • nabywanie umiejętności personalizowania procesu kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów oraz wykorzystywania w kreowanych sytuacjach edukacyjnych potocznej wiedzy dziecka;
  • kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności współpracy, umożliwiających skuteczne współdziałanie ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w prowadzoną działalność edukacyjną, w tym z nauczycielami i specjalistami;
  • rozbudzenie aktywności społecznej i zaangażowania w działania kulturotwórcze, w charakterze lidera lub uczestnika;
  • rozwijanie kompetencji niezbędnych do systematycznego doskonalenia jakości własnej pracy, w szczególności skutecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • kształtowanie wrażliwości etycznej, empatii, otwartości, refleksyjności oraz postawy prospołecznej i poczucia odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, integralny rozwój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada kwalifikacje pracy w przedszkolu i w klasach młodszych (I-III). Posiada wiedzę na temat dzieciństwa i jego uwarunkowań, zwłaszcza zaś znane są mu uwarunkowania środowiskowe procesu edukacji małego dziecka. Absolwent zna i rozumie prawa rozwojowe, które stanowią podstawę pracy opiekuńczej i wychowawczej. Posiada wiedzę na temat organizacji środowiska wychowawczego oraz specyfiki pracy wychowawczej w przedszkolu i szkole. Ponadto dysponuje dogłębną wiedzą na temat organizacji procesu edukacji, w tym wiedzę metodyczną traktuje jako podstawę realizacji celów zawartych w Podstawie Programowej.

Znajomość podstawowej terminologii i metodologii badań pedagogicznych umożliwia Absolwentowi prowadzenie własnych badań o charakterze diagnostycznym i uprawianie refleksji w działaniu i nad działaniem, czyniąc go refleksyjnym praktykiem. Potrafi on dokonać diagnozy dojrzałości szkolnej, zachowań dysfunkcyjnych i procesów zachodzących w grupie rówieśniczej. Opanowanie warsztatu pracy nauczyciela pozwala mu z jednej strony na właściwe planowanie i realizowanie działań dydaktyczno – wychowawczych  i opiekuńczych, a z drugiej na formułowanie uwag, które dotyczą pojawiających się w pracy problemów, w tym uwag na temat przydatności programów edukacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych oraz ich przydatności, efektywności w edukacji małego dziecka.

Absolwent jest przygotowany do posługiwania się metodą dialogową, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów w grupie przedszkolnej i zespole klasowym. Posiada kompetencje, które czynią możliwym jego angażowanie się w proces wspomagania  i wyzwalania potencjału rozwojowego dzieci. Potrafi organizować formy zajęciowe nakierowane na zdobywanie przez dziecko różnorodnych doświadczeń, sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i motywacji. Absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ma świadomość posiadanych kompetencji pedagogicznych, a także  posiada krytyczny stosunek do własnej działalności pedagogicznej, w tym dostrzega potrzebę ustawicznego doskonalenia się i dokształcania, również na poziomie studiów podyplomowych i doktoranckich.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: