Poznajmy się
E-LEARNING

Pedagogika
studia licencjackie

Pedagogika Opiekuńcza i Rodziny

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Student w ramach pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej przygotowywany jest do praktycznej działalności g421dpedagogicznej realizowanej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi wymagającymi opieki częściowej lub całkowitej ze względu na trudną sytuację życiową. Działalność opiekuńcza obejmuje pracę z osobami m.in. osieroconymi, cierpiącymi na schorzenia somatyczne, przejawiającymi deficyty wychowawcze, zmagającymi się z problemami egzystencjalnymi, zagrożonymi nałogami, a także podopiecznymi, którzy z różnych powodów utracili częściowo lub trwale samodzielność w zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych i wymagają pedagogicznego wsparcia.

Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną

Purchase this image at https://www.stocksy.com/558369Kształcenie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną, obejmuje wiedzę w zakresie przyczyn, powodów, uwarunkowań społecznego niedostosowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Mechanizmów biologicznych, psychicznych, społecznych i środowiskowych prowadzących do aspołecznego funkcjonowania i generujących zachowania przestępcze.  Zakres treści odnosi się także do teoretycznych założeń i prawno-społecznych zasad organizacji procesu resocjalizacji jednostek i grup. W zakres umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie kształcenia wchodzą: diagnozowanie, organizowanie i realizacja zadań wychowawczych w środowisku otwartym i placówkach resocjalizacyjnych instytucjonalnych w tym zamkniętych, uzupełnione o treści z zakresu podstawowych działań profilaktycznych, prewencyjnych i terapeutycznych. Treści kształcenia uwzględniają najnowsze kierunki i tendencje w pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej.

Uwaga!

Studia pierwszego  stopnia rozpoczęte od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku „pedagogika” nie dają uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej zawierają 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, – których pierwszy cykl kształcenia rozpoczyna się od roku akademickiego 2019/2020.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: