KDN Logotyp

Pedagogika
studia magisterskie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych przygotowujących do działalności zawodowej. Są one poszerzeniem kwalifikacji nabytych na studiach licencjackich. Student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Studia na profilu praktycznym o module specjalnościowym pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, dają możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy jako wychowawca w placówkach opiekuńczych i asystent rodziny.

Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych (w zakresie języka angielskiego).

Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich.

Absolwent może podjąć pracę jako wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, internaty, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, rodzinne domy dziecka; ponadto w poradniach rodzinnych oraz jako asystent rodziny.

 

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dn. 06.08.2019 r. (Dz U. z 2019 r., poz. 1498) zmieniające Rozporządzenie ws. studiów, ABSOLWENCI studiów I stopnia na kierunku Pedagogika (lub pokrewnych w zakresie pedagogiki) – posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, mogą  kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, aby uzyskać tytuł zawodowy magistra oraz pełne kwalifikacje przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej) zgodne ze standardami kształcenia.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: