KDN Logotyp

Politologia
studia magisterskie

Nowość – Możliwość utworzenia grup popołudniowych na studiach stacjonarnych!

Uwaga! Nowe moduły specjalnościowe od roku akademickiego 2019/2020!

Zarządzanie Rozwojem Lokalnym i Regionalnym

Student tego modułu zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych w tym nauk o polityce. Zna podstawowe pojęcia z tej dyscypliny. Jest świadomym uczestnikiem życia politycznego. Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą rzeczywistości politycznej orazbusiness-man-drawing-social-network-or-business-connections-on-w umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych analiz procesów zachodzących w życiu publicznym. Potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Posiada umiejętności pozwalające na trafną analizę podejmowanych decyzji politycznych. Zna potrzeby lokalne i regionalne. Posiada wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć i zarządzanie nimi. Realizuje założenia zrównoważonego rozwoju. Ma opanowane techniki marketingowe. Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych a także w mediach.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Lokalnym

binding-contract-948442_640Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Student tego modułu zdobywa aktualną wiedzę oraz uzyskuje praktyczne umiejętności, pozwalające na skutecznie rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa, przed którymi stają społeczności lokalne i regionalne. Ukończenie studiów pozwoli poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ekologicznego, społecznego, informacyjnego i telekomunikacyjnego w skali lokalnej i regionalnej oraz infrastruktury transportowej i łączności. Studenci poznają najnowsze systemy zabezpieczeń osób, obiektów i środowisk lokalnych, i regionalnych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w służbach bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego oraz posiadają wiedzę i umiejętności na temat współczesnych narzędzi kształtowania bezpieczeństwa mieszkańców i instytucji w środowisku lokalnym i regionalnym.

Organizacja i Wsparcie Kultury

Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent tego modułu posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w kontekście funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz udziale w nim człowieka; znaspeaking-1453068_640 teoretyczne podstawy komunikowania społecznego, kształtowania kompetencji społecznych i public relations. Absolwenci posiadają wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących we współczesnym świecie na różnych poziomach (globalnym, regionalnym, państwowym i lokalnym) oraz historyczne uwarunkowania i mechanizmy działania systemów politycznych.  Uzyskują umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, gromadzenia i weryfikowania informacji, potrafią także profesjonalnie badać procesy społeczne i polityczne, rozumie mechanizmy życia społeczno – politycznego. W efekcie kreują swoją pozycję na rynku pracy

Na skróty

Partnerzy Uczelni: