KDN Logotyp

Politologia
studia magisterskie

Nowość – Możliwość utworzenia grup popołudniowych na studiach stacjonarnych!

Uwaga! Nowe moduły specjalnościowe od roku akademickiego 2019/2020!

 

Poziom studiów:       Studia drugiego stopnia

Forma studiów:         stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów:           praktyczny

 

Oferowane moduły: Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

                                    Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym

                                    Organizacja i wsparcie kultury

 

Instytut prowadzący kierunek:  Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  magister


Politologia to kierunek studiów, którego głównym celem jest zapewnienie absolwentowi usystematyzowanej wiedzy z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Zaletą kierunku jest jego interdyscyplinarność oraz humanistyczny charakter. Studia na tym kierunku nie tylko pozwalają studentom zdobyć konkretną wiedzę merytoryczną, ale także rozszerzają horyzonty, rozwijają intelektualnie, uczą myślenia. Politolog jest nie tylko analitykiem życia politycznego, ale także specjalistą w wybranej przez siebie specjalności.

Znaczna część zajęć jest realizowana w formie ćwiczeń i warsztatów. Dzięki takiemu modelowi kształcenia, student:

 • pogłębi wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnej polityki, podmiotach politycznych, a także determinantach działań podejmowanych w instytucjach państwa, administracji, w tym związanej z zadaniami samorządu terytorialnego;
 • uzyska rozszerzoną wiedzę o metodach i narzędziach badawczych pozwalających opisywać instytucje polityczne, diagnozować problemy współczesnego społeczeństwa oraz analizować zachodzące w nim procesy;
 • wykształci umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym;
 • rozwinie własną postawę twórczą i zbuduje świadomość potencjału osobistego.

Zarządzanie Rozwojem Lokalnym i Regionalnym

Student tego modułu zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych w tym nauk o polityce. Zna podstawowe pojęcia z tej dyscypliny. Jest świadomym uczestnikiem życia politycznego. Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą rzeczywistości politycznej orazbusiness-man-drawing-social-network-or-business-connections-on-w umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych analiz procesów zachodzących w życiu publicznym. Potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Posiada umiejętności pozwalające na trafną analizę podejmowanych decyzji politycznych. Zna potrzeby lokalne i regionalne. Posiada wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć i zarządzanie nimi. Realizuje założenia zrównoważonego rozwoju. Ma opanowane techniki marketingowe.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Lokalnym

binding-contract-948442_640Student tego modułu zdobywa aktualną wiedzę oraz uzyskuje praktyczne umiejętności, pozwalające na skutecznie rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa, przed którymi stają społeczności lokalne i regionalne. Ukończenie studiów pozwoli poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ekologicznego, społecznego, informacyjnego i telekomunikacyjnego w skali lokalnej i regionalnej oraz infrastruktury transportowej i łączności. Studenci poznają najnowsze systemy zabezpieczeń osób, obiektów i środowisk lokalnych, i regionalnych.

Organizacja i Wsparcie Kultury

Absolwent tego modułu posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w kontekście funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz udziale w nim człowieka; znaspeaking-1453068_640 teoretyczne podstawy komunikowania społecznego, kształtowania kompetencji społecznych i public relations.

Absolwenci posiadają wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących we współczesnym świecie na różnych poziomach (globalnym, regionalnym, państwowym i lokalnym) oraz historyczne uwarunkowania i mechanizmy działania systemów politycznych.  Uzyskują umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, gromadzenia i weryfikowania informacji, potrafią także profesjonalnie badać procesy społeczne i polityczne, a także rozumieją mechanizmy życia społeczno – politycznego.

 


Wybrane przedmioty podczas studiów:

 • Komunikowanie polityczne
 • Polityka zagraniczna RP
 • Socjologia polityki

oraz w zależności od wybranego modułu:

* Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Planowanie strategiczne
 • Sztuka komunikowania i negocjowania w praktyce administracyjnej

* Zarządzanie Bezpieczeństwem lokalnym

 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i wybranych krajach świata
 • Etyka i etykieta zawodowa służb mundurowych
 • Elementy samoobrony

* Organizacja i wsparcie kultury

 • Marketing w kulturze i PR
 • Turystyka kulturowa
 • Promocja kultury i sponsoring

Sylwetka absolwenta:

Studenci kierunku Politologia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne kojarzone ze znajomością realiów współczesnego świata. Tym samym jako absolwenci uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji politycznych, menedżerskich i innych usytuowanych w  sferze publicznej. W zależności od wybranej specjalności mogą starać się o pracę w biurach poselskich, administracji publicznej, partiach politycznych i organizacjach pozarządowych, w obsłudze władz lokalnych, w instytucjach samorządu i lokalnych instytucjach zarządzających bezpieczeństwem, mediach, itp.


Wymagania rekrutacyjne:

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego.

Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: