KDN Logotyp

Ratownictwo medyczne
studia licencjackie – Nowość!

Ratownictwo medyczne jest kierunkiem z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Program studiów integrujący wiedzę z tylu dziedzin pozwala poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielu aspektach; zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie i zdobyć umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrażających zdrowiu i życiu.

Celem studiów na kierunku ratownictwo medyczne jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym wymusiła wprowadzenie zmian w polskiej medycynie ratunkowej i systemie ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny utrwalił swoją pozycję i uzyskał nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. Jest to zawód trudny wymagający wysokich kwalifikacji zawodowych, wobec którego występują wysokie oczekiwanie społeczne.

Zagrożenia cywilizacyjne takie jak technicyzacja, urbanizacja, coraz większa liczba wypadków (w tym o charakterze masowym, na tle terroryzmu) oraz wzrost odsetka osób w wieku geriatrycznym są niewątpliwą przyczyną zwiększonej liczby stanów zagrożenia życia, przybierającej coraz częściej masowy charakter i powodującą brak poczucia bezpieczeństwa o charakterze zarówno lokalnym jak i globalnym.

Podmiotem w tym systemie jest ratownik medyczny, którego profesjonalna postawa jest wyznacznikiem nie tylko większych szans na przeżycie osób poszkodowanych/ schorowanych ale także lepszych rokowań w okresie poresuscytacyjnym.

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, i wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci. Posiada umiejętność samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: