Poznajmy się
E-LEARNING

Administracja publiczna i komunikowanie społeczne
studia licencjackie

Oferujemy Państwu najnowszy kierunek studiów pierwszego stopnia jakim jest Administracja publiczna i komunikowanie społeczne! Kształcenie rozpoczyna się od roku akademickiego 2020/2021.

Istotnym elementem studiów na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do podjęcia karier zawodowych kojarzonych z  instytucjami życia publicznego, w szczególności samorządu terytorialnego, organizacji III sektora oraz funkcji pełnionych w w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich, policji, urzędach skarbowych, urzędach pracy, inspekcjach oraz wielu innych organach administracji publiczne, organizacjach non-profit. Zasób wiedzy pozyskanej w trakcie studiów może być ponadto wykorzystane w pojawiających się na rynku pracy nowych zawodach, takich jak broker informacji, researcher, fundraiser.

 

Oferowane moduły specjalnościowe to:

Komunikacja społeczna i nowe media

Menedżer samorządu terytorialnego


Film promocyjny:


Studenci kierunku administracja publiczna i komunikowanie społeczne będą dysponować wiedzą z zakresu administracji, funkcjonowania instytucji publicznych i prywatnych, wiedzą na temat zasad ustroju konstytucyjnego państwa, organów władzy centralnej, terenowej, samorządowej, a także ogólnych zasad i prawnych formach działania podmiotów administrujących. Ponadto absolwenci tego kierunku posiądą wiedzę z zakresu nauk społecznych, procesów zachodzących w społeczeństwie, historii, podstaw ekonomii i prawa, public relations w tym PR–u w administracji publicznej, PR–u instytucjonalnego, poznają kanały komunikacji, nabędą umiejętności wykorzystywania social media w celach promocyjnych oraz sprzedażowych. Należy ponadto zaakcentować, że studenci, w obliczu współcześnie zachodzących przemian społecznych i cywilizacyjnych, zostaną ukierunkowani na potrzebę tworzenia i wspierania kultury w samorządzie, podjęcia działań proekologicznych, czy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Studia z zakresu administracji publicznej i komunikowania społecznego poprzez odwoływanie się do wiedzy z innych dziedzin pozwalają także wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei. Absolwenci kierunku administracja publiczna i komunikowanie społeczne posiądą umiejętność analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji administracyjnych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Tym samym będą przygotowani do działania w obywatelski sposób. Absolwenci poznają podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania danych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności podejmowania decyzji przez jej organy. Będą potrafili wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa, a także organizacji w administracji publicznej w celu analizowania problemów związanych z procesami racjonalnego i efektywnego podejmowania decyzji w sferze publicznej.

Absolwenci tego kierunku uzyskują przygotowanie do pracy zawodowej w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnych i usługowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach i instytucji, a zwłaszcza w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, biurach prasowych tych instytucji i działach marketingu firm.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwenci studiów na kierunku administracja publiczna i komunikowanie społeczne są również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: