Poznajmy się
E-LEARNING

Ekonomia
studia magisterskie

Poziom studiów:           Studia drugiego stopnia

Forma studiów:             stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów:               praktyczny

Oferowane moduły:      Ekonomia menedżerska

                                        Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  magister


Film promocyjny:


Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Ekonomia jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Program kształcenia na kierunku odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby gospodarki. Absolwent będzie dysponował szeroką, interdyscyplinarną wiedzą  zgodną z kluczowymi standardami, normami i metodykami w zakresie ekonomii występującymi  na całym świecie. W ramach kierunku student nabędzie wiedzę z zakresu analizy ekonomicznej jako narzędzia umożliwiającego podejmowanie właściwych decyzji w warunkach ostrej konkurencji.

Po zakończeniu studiów, absolwent będzie posiadał umiejętność analizowania zjawisk, która jest dziś jedną z najbardziej pożądanych kompetencji wykwalifikowanych pracowników. Umiejętna ocena sytuacji, wybór właściwych strategii działania poprzedzony odpowiednio przeprowadzonym procesem decyzyjnym ma szczególne znaczenie w ostatnich latach, kiedy zarówno rynki krajowe, jak i międzynarodowe cechuje turbulentność i walka konkurencyjna.


Wybrane przedmioty podczas studiów:

  • Metody kalkulacji i oceny projektów
  • Komunikacja interpersonalna i PR w organizacji
  • Ekonomika i kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie strategiczne i strategie przedsiębiorstw

oraz w ramach wybranego modułu:

* Ekonomia menedżerska

  • Rachunkowość zarządcza
  • Giełdy papierów wartościowych
  • Ekonomika i organizacja handlu i usług

* Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  • Handel i dystrybucja zagraniczna
  • Międzynarodowe standardy jakości
  • Marketing międzynarodowy

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów  magisterskich na kierunku Ekonomia nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi analizy ekonomicznej do podejmowania racjonalnych decyzji, które będzie mógł wykorzystać między innymi w prowadzeniu własnej działalności, ale również pracując jako analityk finansowy/bankowy/ekonomiczny, doradca ekonomiczny/finansowy, menedżer/specjalista ds. rozwoju rynku/sprzedaży/produktu/marki/projektu/rachunkowości finansowej, etc., czy też dyrektor ds. ekonomicznych.

Studia II stopnia na kierunku Ekonomia gwarantują nabycie umiejętności praktycznych, potrzebnych do pełnienia funkcji analitycznych, operacyjnych i menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach krajowych, międzynarodowych oraz organizacjach i instytucjach o krajowym i międzynarodowym charakterze.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i samokształcenia.


Warunki rekrutacji:

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Ekonomia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia.

Kandydat powinien:
1) posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk pokrewnych i znać zadania i zasady funkcjonowania systemów finansowych i ekonomicznych co premiowane jest jak poniżej:
– mikroekonomia (minimalna ilość godzin – 30) – + 4 punkty
– makroekonomia (minimalna ilość godzin – 30) – + 4 punkty
– rachunkowość (minimalna ilość godzin – 15) – + 4 punkty

2) rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z funkcjonowaniem i ekonomiką organizacji co premiowane jest jak poniżej:
– podstawy zarządzania lub podstawy organizacji i zarządzania (minimalna ilość godzin – 15) – + 4 punkty.

Listę przyjętych osób ustala się w oparciu o listę rankingową. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie, według zasady:
Dostateczny 50 punktów
Dostateczny plus 60
Dobry 80
Dobry plus 90
Bardzo dobry 100
Celujący 110 punktów

Ponadto, ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: EKONOMIA lub FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 punktów uzyskanych za ostateczny wynik ukończenia studiów na dyplomie.

W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów zdawanych w trakcie studiów – wyliczona na podstawie danych zawartych w suplemencie do dyplomu – na punkty rekrutacyjne:

Do 3,0 – 1 punkt
3,1-3,49 – 3 punkty
3,5- 3,74 – 5 punktów
3,75- 3,99 – 6 punktów
4,0-4,24 – 7 punktów
4,25- 4,49 – 8 punktów
4,5-4,69 – 9 punktów
4,7- 5, 0 – 10 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: