Poznajmy się
E-LEARNING

Politologia
studia licencjackie

Kierunek:                       POLITOLOGIA

Poziom studiów:         studia pierwszego stopnia

Forma studiów:           stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów:              praktyczny

 

Oferowane moduły:    Kreacja Wizerunku i Public Relations,

                                      Organizacja i wsparcie kultury

 

Instytut prowadzący kierunek:  Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: licencjat


Film promocyjny:


Politologia to kierunek, który skierowany jest nie tylko do przyszłych polityków, lecz również do osób zainteresowanych problematyką public relations,  komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach czy urzędach administracji publicznej. Istotnym elementem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia karier zawodowych kojarzonych z personelem zaplecza partii politycznych, instytucji życia publicznego w szczególności samorządu terytorialnego, organizacji III sektora oraz aktywnych ról pełnionych w organizacjach politycznych, organizacjach non-profit, mediach, czy w lokalnym środowisku. Zasób wiedzy pozyskanej w trakcie studiów może być ponadto wykorzystane w pojawiających się na rynku pracy nowych zawodach, takich jak broker informacji, researcher, fundraiser.

Kreacja Wizerunku i Public Relations – nowość!

Moduł Kreacja Wizerunku i Public Relations przeznaczony jest dla osób zainteresowanych problematyką public relations i szerzej rozumianą komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach i urzędach administracji publicznej. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu kształtowania pozycji rynkowej organizacji i zarządzania procesami komunikacji międzyludzkiej: podstaw PR, komunikacji społecznej i marketingu, badań społecznych w PR, podstaw etykiety i protokołu dyplomatycznego, elementów prawa. Zajęcia praktyczne pozwalają absolwentowi tej specjalności na zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie komunikowania się, kreowania wizerunku, kontaktów z mediami

Organizacja i wsparcie kultury – nowość!

Absolwenci studiów na kierunku politologia potrafią uzupełniać wiedzę związaną z funkcjonowaniem współczesnych systemów politycznych, w tym w szerszym zakresie systemu politycznego Polski oraz poszczególnych, związanych z nim instytucji, takich jak: konstytucyjne organy państwa, samorząd terytorialny czy system partyjny i system wyborczy. Orientują się w problematyce ekonomicznej, mają podstawową wiedzę z zakresu socjologii i psychologii społecznej. Są również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Wybrane przedmioty:

 • Organizacja i zarządzanie
 • Prawa człowieka i swobody obywatelskie
 • Marketing polityczny
 • Geografia polityczna
 • Administracja publiczna i samorząd terytorialny

oraz w zależności od wybranego modułu:

* Kreacja Wizerunku i Public Relations:

 • Metody negocjacji i socjotechnika
 • Etyka dziennikarska i prawo prasowe
 • Zaawansowany Public relations. Psychologia społeczna w marketingu
 • E-PR i dziennikarstwo on-line

* Organizacja i wsparcie kultury:

 • Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury
 • Marketing w kulturze i PR
 • Negocjacje i sztuka komunikacji interpersonalnej

Sylwetka absolwenta:

Studenci kierunku Politologia nabywają ogólną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, pozwalające zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, jak również zrozumieć pluralistyczne właściwości współczesnego świata. Studia z zakresu politologii także poprzez odwoływanie się do wiedzy z innych dziedzin (m.in. historii, socjologii, psychologii, ekonomii) pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei. Absolwenci kierunku potrafią również analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Uzyskują również przygotowanie do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach politycznych, społecznych, gospodarczych, zespołach analitycznych, szkoleniowych i diagnostycznych, a także strukturach lokalnych i samorządowych. Mogą też sprawować funkcje menedżerskie.


Wymagania rekrutacyjne:

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: