Poznajmy się
E-LEARNING

Politologia
studia magisterskie

Nowość – Możliwość utworzenia grup popołudniowych na studiach stacjonarnych!

Uwaga! Nowe moduły specjalnościowe od roku akademickiego 2019/2020!

 

Poziom studiów:       Studia drugiego stopnia

Forma studiów:         stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów:           praktyczny

 

Oferowane moduły:

                                    Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym

                                    Smart City a strategie zarządzania kryzysowego

 

Instytut prowadzący kierunek:  Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów:  magister


Film promocyjny:


Politologia to kierunek studiów, którego głównym celem jest zapewnienie absolwentowi usystematyzowanej wiedzy z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Zaletą kierunku jest jego interdyscyplinarność oraz humanistyczny charakter. Studia na tym kierunku nie tylko pozwalają studentom zdobyć konkretną wiedzę merytoryczną, ale także rozszerzają horyzonty, rozwijają intelektualnie, uczą myślenia. Politolog jest nie tylko analitykiem życia politycznego, ale także specjalistą w wybranej przez siebie specjalności.

Znaczna część zajęć jest realizowana w formie ćwiczeń i warsztatów. Dzięki takiemu modelowi kształcenia, student:

 • pogłębi wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnej polityki, podmiotach politycznych, a także determinantach działań podejmowanych w instytucjach państwa, administracji, w tym związanej z zadaniami samorządu terytorialnego;
 • uzyska rozszerzoną wiedzę o metodach i narzędziach badawczych pozwalających opisywać instytucje polityczne, diagnozować problemy współczesnego społeczeństwa oraz analizować zachodzące w nim procesy;
 • wykształci umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym;
 • rozwinie własną postawę twórczą i zbuduje świadomość potencjału osobistego.

Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym

binding-contract-948442_640Student tego modułu zdobywa aktualną wiedzę oraz uzyskuje praktyczne umiejętności, pozwalające na skutecznie rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa, przed którymi stają społeczności lokalne i regionalne. Ukończenie studiów pozwoli poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ekologicznego, społecznego, informacyjnego i telekomunikacyjnego w skali lokalnej i regionalnej oraz infrastruktury transportowej i łączności. Studenci poznają najnowsze systemy zabezpieczeń osób, obiektów i środowisk lokalnych, i regionalnych.

Smart City a strategie zarządzania kryzysowego

Studenci kierunku politologia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne kojarzone ze znajomością realiów współczesnego świata. Tym samym jako absolwenci uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji politycznych, menedżerskich i innych usytuowanych w  sferze publicznej. Studia drugiego stopnia z zakresu politologii pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei. Pokazują jak można łączyć treści teoretyczne ze specjalistyczną wiedzą, z różnego rodzaju dziedzin praktycznych usytuowanych w szeroko rozumianym polu polityki. Absolwenci studiów politologicznych wykazuje się wiedzą i zdolnością rozumienia procesów politycznych (czy szerzej społecznych lub gospodarczych). Są przygotowani do wyszukiwania, selekcjonowania i systematyzowania informacji przydatnych w konstruowaniu rozmaitych projektów. Potrafią uzupełniać i aktualizować wiedzę, formułować sądy i argumentować. Są świadomi normatywnego i etycznego kontekstu działań inicjowanych w polityce.


Wybrane przedmioty podczas studiów:

 • Komunikowanie polityczne
 • Polityka zagraniczna RP
 • Socjologia polityki

oraz w zależności od wybranego modułu:

* Zarządzanie Bezpieczeństwem lokalnym

 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i wybranych krajach świata
 • Etyka i etykieta zawodowa służb mundurowych
 • Elementy samoobrony

* Smart City a strategie zarządzania kryzysowego

 • Symulacja sytuacji kryzysowych
 • Likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Organizacja i instytucje zarządzania kryzysowego w RP

Sylwetka absolwenta:

Studenci kierunku Politologia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne kojarzone ze znajomością realiów współczesnego świata. Tym samym jako absolwenci uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji politycznych, menedżerskich i innych usytuowanych w  sferze publicznej. W zależności od wybranej specjalności mogą starać się o pracę w biurach poselskich, administracji publicznej, partiach politycznych i organizacjach pozarządowych, w obsłudze władz lokalnych, w instytucjach samorządu i lokalnych instytucjach zarządzających bezpieczeństwem, mediach, itp.


Wymagania rekrutacyjne:

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego.

Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: