Poznajmy się
E-LEARNING

Praca Socjalna
studia licencjackie

Kierunek:                    PRACA SOCJALNA

Poziom studiów:       Studia pierwszego stopnia

Forma studiów:         stacjonarna i niestacjonarna

Profil studiów:           praktyczny

Oferowane moduły:  Praca socjalna z osobami starszymi

                                     Wsparcie rodzinne z mediacjami

                                     Coaching

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: licencjat


Film promocyjny:


Opis kierunku:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych przygotowujących do działalności zawodowej. Kształcenie skoncentrowane  jest na wzmocnieniu i ugruntowaniu postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

W zależności od wybranego modułu student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach pomocowych.

Praca Socjalna z Osobami Starszymi

g640dModuł Praca socjalna z osobami starszymi pozwala uzyskać pogłębioną wiedzę na temat biologicznych, medycznych, psychologicznych i społecznych aspektów procesu starzenia się oraz starości. Studenci specjalności poznają systemy organizacji opieki nad osobami starszymi w tym aktywizacji i animacji ich czasu wolnego. Niezwykle przydatne w późniejszej pracy zawodowej studentów będą zajęcia praktyczne w zakresie technik komunikowania się i pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami, a także z podstaw pielęgnacji, dietetyki wieku starczego, opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Wsparcie rodzinne z mediacjami – nowość!

Moduł Wsparcie rodzinne z mediacjami przygotowuje do wieloaspektowej pracy z rodziną, w tym do diagnozowania, radzenia sobie z konfliktami wewnątrzrodzinnymi oraz do rozwiązywania problemów grupowych i społecznych. Absolwent tej specjalności przygotowany jest do tworzenia optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi i prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny we współczesnym świecie oraz do udzielania jej odpowiedniego wsparcia.

 


Wybrane przedmioty:

 • Podstawy socjologii
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Podstawy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
 • Resocjalizacja
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Rozwiązywanie problemów społecznych

oraz w zależności od wybranego modułu:

* Praca socjalna z osobami starszymi:

 • System opieki nad osobami starszymi
 • Socjologia starości
 • Gerontologia społeczna
 • Opieka paliatywna i hospicyjna
 • Dietetyka wieku starczego

* Wsparcie rodzinne z mediacjami:

 • Trening asertywności
 • Mediacje i negocjacje
 • Zarządzanie konfliktem w rodzinie Interwencja kryzysowa
 • Praca z klientem trudnym
 • Rozwiązywanie problemów w rodzinie
 • Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku Praca socjalna jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianym obszarze pomocy oraz w innych instytucjach i organizacjach pozarządowych. Absolwent posiada przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z wymaganiami stawianymi w Ustawie o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (DZ.U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593, z późn. zm.). Absolwent posiada wiedzę i niezbędne umiejętności do samodzielnego podejmowania działań uwzględniających konieczność zastosowania zróżnicowanych narzędzi, technik oraz metod pracy. Potrafi adekwatnie do zaistniałej sytuacji prowadzić działania profilaktyczne w ośrodkach edukacyjnych, w placówkach prowadzących działalność pomocową, interwencyjną, wspierającą czy opiekuńczą.


Wymagania rekrutacyjne

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: