Poznajmy się

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia jednolite magisterskie

Kierunek:                 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Poziom studiów:   Jednolite studia magisterskie

Forma studiów:     stacjonarna i niestacjonarna

Profil studiów:       praktyczny

 

Instytut prowadzący kierunek: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: magister


Film promocyjny:


Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów przygotowujących ich do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich formach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych (w zakresie języka angielskiego).

 

Ogólne cele kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej  to w szczególności:

 • nabywanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i aksjologicznej o procesach rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się, dającej podstawę do działań dydaktyczno-wychowawczych na rzecz każdego dziecka, w tym udzielanie pomocy rodzicom (opiekunom) w wychowaniu dziecka, w poczuciu odpowiedzialności za jego postępy dydaktyczne oraz integralny rozwój;
 • zdobycie szerokiej wiedzy ogólnej zapewniającej konstruktywne wchodzenie w dialog z uczniami oraz budowanie zainteresowań różnymi obszarami wiedzy;
 • zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania zintegrowanego zapewniającego samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów;
 • nabywanie umiejętności personalizowania procesu kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów oraz wykorzystywania w kreowanych sytuacjach edukacyjnych potocznej wiedzy dziecka;
 • kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności współpracy, umożliwiających skuteczne współdziałanie ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w prowadzoną działalność edukacyjną, w tym z nauczycielami i specjalistami;
 • rozbudzenie aktywności społecznej i zaangażowania w działania kulturotwórcze, w charakterze lidera lub uczestnika;
 • rozwijanie kompetencji niezbędnych do systematycznego doskonalenia jakości własnej pracy, w szczególności skutecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • kształtowanie wrażliwości etycznej, empatii, otwartości, refleksyjności oraz postawy prospołecznej i poczucia odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, integralny rozwój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne.

Wybrane przedmioty:

 • Psychologia  nauczania i uczenia się
 • Podstawy pedagogiki rodziny
 • Podstawy pedeutologii
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Organizacja pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego
 • Metodyka edukacji

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada kwalifikacje pracy w przedszkolu i w klasach młodszych (I-III). Posiada wiedzę na temat dzieciństwa i jego uwarunkowań, zwłaszcza zaś znane są mu uwarunkowania środowiskowe procesu edukacji małego dziecka. Absolwent zna i rozumie prawa rozwojowe, które stanowią podstawę pracy opiekuńczej i wychowawczej. Posiada wiedzę na temat organizacji środowiska wychowawczego oraz specyfiki pracy wychowawczej w przedszkolu i szkole. Ponadto dysponuje dogłębną wiedzą na temat organizacji procesu edukacji, w tym wiedzę metodyczną traktuje jako podstawę realizacji celów zawartych w Podstawie Programowej.


Warunki rekrutacji:

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: