KDN Logotyp

Edukacja dla Bezpieczeństwa

DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego


Studia mają na celu metodyczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgminazjalnych do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony ludności cywilnej, struktury obronności kraju w systemie bezpieczeństwa narodowego, przygotowania do działań ratowniczych w sytuacjach zagrożeń w czasie pokoju, kryzysu i wojny, opanowania zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia człowieka, kształtowania odpowiedzialnej postawy za stan środowiska życia człowieka, umiejętności prawidłowego rozpoznawania oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

Przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa” został wprowadzony do nauczania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, wskutek czego istnieje duże zapotrzebowanie nauczycieli pracujących w szkołach na kształcenie w tym kierunku.


pobraneOpis zakładanych efektów kształcenia – Edukacja dla Bezpieczeństwa

pobranePlan studia podyplomowe – Edukacja dla Bezpieczeństwa

pobraneProgram – Edukacja dla Bezpieczeństwa


Opłata za studia (całość): 2900 zł – 1450 zł za jeden semestr

Minimalna ilość słuchaczy: 20 osób

Pracownikom oraz absolwentom Uczelni przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty.


Dane teleadresowe jednostki prowadzącej:

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

Sekretariat Instytutu – pok. 1.15 Collegium sub Horologio; tel. 33/842 98 27 wew. 117, faks 33/ 843 05 30; e-mail: [email protected]


Dni i godziny obsługi słuchaczy przez sekretariat:

poniedziałek – piątek (10.00 – 14.00), sobota (8.00 – 12.00 – tylko podczas zjazdów)


Warunki rekrutacji:

Wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne – poświadczone kserokopią dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu na miejscu), a także podstawowa wiedza z zakresu problemów związanych z bezpieczeństwem we współczesnym świecie oraz sposobów ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego.


Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:
  1. Podanie o przyjęcie na studia – pliki do pobrania.
  2. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pliki do pobrania.
  3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
  4. Kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję.
  5. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  6. Dowód wpłaty za I semestr studiów na konto Uczelni.

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: