KDN Logotyp

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Jednostka prowadząca: Instytut Nauk o Zdrowiu


Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego  zarządzania  podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (tj. podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi).

Podczas studiów słuchacze poznają prawne, organizacyjne i ekonomiczne zasady organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Słuchacze podczas zajęć nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego pełnienia ról zawodowych, szczególnie na szczeblu kierowniczym, a w szczególności w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania oraz sprawnego i profesjonalnego zarządzania.

Są to studia dla osób związanych z szeroko pojętym sektorem ochrony zdrowia, kadry zarządzającej lub osób pragnących podnieść własne kwalifikacje i w przyszłości ubiegać się o kierownicze stanowiska, a przede wszystkim dla:
•    personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów itd.)
•    pracowników administracji placówek leczniczych i organów je nadzorujących,
•    obecnych managerów ochrony zdrowia i jej kadry kierowniczej,
•    absolwentów co najmniej studiów pierwszego stopnia (licencjackich), chcących pracować w sektorze ochrony zdrowia,
•    kadry kierowniczej podmiotów leczniczych (szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich itd.).


pobraneOpis zakładanych efektów kształcenia – Zarządzanie w ochronie zdrowia

pobraneProgram – Zarządzanie w ochronie zdrowia

pobranePlan studiów – Zarządzanie w ochronie zdrowia


Opłata za studia (całość): 3600 zł (1800 zł za semestr)

Minimalna ilość słuchaczy: 20 osób

Pracownikom oraz absolwentom Uczelni przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty.


Dane teleadresowe jednostki prowadzącej:

Instytut Nauk o Zdrowiu
ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

Sekretariat Instytutu – pok. 1.14 Collegium Primum; tel. 33/842 98 04 wew. 104, faks 33/ 843 05 30; e-mail: [email protected]


Dni i godziny obsługi słuchaczy przez sekretariat:

poniedziałek – piątek (10.00 – 14.00), sobota (8.00 – 12.00 – tylko podczas zjazdów)


Warunki rekrutacji:

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia o wykształceniu zarówno medycznym (lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci itp.), jak i niemedycznym pracujących lub świadczących usługi w sektorze ochrony zdrowia.


Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:
  1. Podanie o przyjęcie na studia – pliki do pobrania
  2. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pliki do pobrania.
  3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
  4. Kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję.
  5. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  6. Dowód wpłaty za I semestr studiów na konto Uczelni.

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: