KDN Logotyp

Zintegrowane Systemy Zarządzania

DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Jednostka prowadząca: Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji


 PRAKTYCZNY (zawodowy) ASPEKT PROGRAMU STUDIÓW:

Program studiów obejmuje wszystkie fazy realizacji typowego projektu ERP, tj. fazę planowania i przygotowania, wdrożenia i utrzymania, jak też jego rozwoju. Jest to oczywista prawidłowość wpisana w realizację projektów ERP.

Program studiów zawiera realizację (symulację) typowego projektu wdrożenia z uwzględnieniem odpowiedniej metodyki, systemu komunikowania się, przygotowania koncepcji biznesowej, kontroli jakości i zarządzania ryzykiem, testowania, przygotowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji stanowiskowych. Jest to podstawowy zestaw kompetencji niezbędny do zarządzania i wykonywania prac projektowych zarówno po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.


Celem studiów jest przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektem informatycznym klasy ERP  tj. wyboru, przygotowania, wdrożenia, utrzymania i rozwoju, zintegrowanych systemów informatycznych w nowoczesnym środowisku biznesowym na przykładzie wybranego oprogramowania firmy np. SAP (SAP ERP lub SAP Business One – tzw. „mały  SAP”).

UZASADNIENIE:

1) Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy na szeroko rozumiane kompetencje w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym przede wszystkim oprogramowania firmy SAP.

2) Aktualna oferta szkoleniowa firmy SAP Polska jest skierowana do konsultantów, użytkowników końcowych, administratorów i programistów. Szkolenia są realizowane w modelu funkcjonalno-transakcyjnym.

Propozycja programu „Zintegrowane systemy zarządzania (ERP)” ma na celu ukształtowanie wśród słuchaczy przede wszystkim postawę myślenia i działania opartym na paradygmacie holistycznym, gdzie o sukcesie wdrożenia i rozwoju wartości firmy nie decydują umiejętności sensu stricte transakcyjne (podejście funkcjonalne), co właśnie integracyjne, w wymiarze budowania struktur i procesów. I tego właśnie jest brak w ofercie firmy SAP, a co będziemy się starać zrealizować w ramach niniejszych studiów.


 Odbiorcy studiów:

Studia z założenia są kierowane do szerokiej grupy odbiorców. Z jednej strony do decydentów biznesowych, kadry zarządzającej, członków komitetów sterujących jak też z drugiej, do kierowników projektów wdrożeniowych, administratorów, użytkowników kluczowych czy też obecnych lub przyszłych konsultantów. Utworzenie grupy osób reprezentującej różne obszary zarządzania, perspektywy funkcjonalne i branżowe jest ideą nadrzędną w nowym programie studiów. Pozwala to na spojrzenie na organizację i sam projekt wdrożenia w sposób wielowymiarowy i zintegrowany, a takie z definicji są wszystkie projekty wdrożenia systemów informatycznych klasy ERP. Spojrzenie intermodułowe, z różnych poziomów sterowania i zarządzania projektem nie jest wprawdzie zadaniem łatwym ale niezbędnym w celu zapewnienia wysokiej sprawności projektowej. Prawdą jest również i to, że wiele projektów ERP nie jest zarządzanych w poprawny sposób, co może istotnie stanowić „jedno z najgorszych doświadczeń dla organizacji”. Zatem, tym bardziej, występujące w praktyce negatywne przykłady złego zarządzania projektem, sugerują podjęcie wysiłku o charakterze edukacyjnym opartym na tzw. dobrych praktykach biznesowych.

Studia również będą kierowane do sektora MSP, dla którego również są dostępne aplikacji informatyczne klasy ERP (np. tzw. „mały SAP”).Studia kierowane są do pracowników firm wdrażających lub rozwijających system klasy ERP np. SAP (użytkowników kluczowych), kadry kierowniczej, w tym kierowników modułowych, kierowników projektów, kierowników funkcyjnych oraz menadżerów firm i organizacji, w tym administracji publicznej, które planują wdrożenie lub już korzystają z systemu informatycznego klasy ERP.Istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów od oprogramowania przede wszystkim firmy SAP (średnio 1000 ogłoszeń). Ze względu na realizację wielu różnych projektów SAP w Polsce, zapotrzebowanie występuje nie tylko w sektorze przedsiębiorstw, lecz także w administracji publicznej, w instytucjach edukacyjnych i innych. Producent zintegrowanego oprogramowania ERP, firma SAP AG, posiada najwyższy poziom sprzedaży i jednocześnie ponosi najwyższe nakłady na prace badawczo-rozwojowe spośród wszystkich producentów systemów zintegrowanego zarządzania na świecie (wg Gartner Group). Firma posiada ponad 13 tys. wdrożeń w ponad 100 krajach – więcej niż 30 tys. instalacji na całym świecie. Firma SAP jest absolutnym i niekwestionowanym liderem na rynku zintegrowanego oprogramowania biznesowego. Największe, najlepsze, najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa używają oprogramowania właśnie firmy SAP (wg Gartner Group).


pobraneOpis zakładanych efektów kształcenia – Zintegrowane Systemy Zarządzania

pobranePlan studia podyplomowe – Zintegrowane Systemy Zarządzania

pobraneProgram – Zintegrowane Systemy Zarządzania


Opłata za studia (całość): 5200 zł – 2600 za jeden semestr

Minimalna ilość słuchaczy: 15 osób 

Pracownikom oraz absolwentom Uczelni przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty.


Dane teleadresowe jednostki prowadzącej:

Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji
ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

Sekretariat Instytutu – pok. 1.06 Collegium sub Horologio; tel. 33/842 98 07 wew. 107, faks 33/ 843 05 30; e-mail: [email protected]


Dni i godziny obsługi słuchaczy przez sekretariat:

poniedziałek – piątek (10.00 – 14.00), sobota (8.00 – 12.00 – tylko podczas zjazdów)


Warunki rekrutacji:

Wykształcenie wyższe – poświadczone kserokopią dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu na miejscu).


Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:
  1. Podanie o przyjęcie na studia- pliki do pobrania.
  2. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pliki do pobrania.
  3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
  4. Kartę zgłoszenia na studia, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję.
  5. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  6. Dowód wpłaty za I semestr studiów na konto Uczelni.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: