KDN Logotyp

Wychowanie Fizyczne
studia licencjackie

Zarządzanie w Kulturze Fizycznej

g48mAbsolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w określonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz jako specjalisty zarządzania w zakresie kultury fizycznej oraz organizatora imprez sportowo-rekreacyjnych. Absolwent jest przygotowany do profesjonalnych działań w roli menagera w instytucjach sportowych, a także programowania oraz wdrażania innowacji w zarządzaniu
i organizacji w sporcie powszechnym i sporcie kwalifikowanym, rekreacji, turystyce i rehabilitacji.

Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodumilitary-662872_640 nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w określonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz w jednostkach służb mundurowych na stanowisku instruktora wychowania fizycznego i sportu. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w służbach mundurowych, z uwzględnieniem specyfiki wysiłków podejmowanych w warunkach terenowych.

Instruktor Rekreacji

fitness-1730325_640Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w rekreacji fizycznej określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Ukończenie tej specjalności umożliwia uzyskanie uprawnień instruktora rekreacji; przygotowanie do pracy w instytucjach realizujących zadania sportu powszechnego, rekreacji i turystyki kwalifikowanej.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: