KDN Logotyp

Rodzaje opłat

Opłata rekrutacyjna

Opłata za postępowanie rekrutacyjne jest jednorazowa, obowiązkowa i wynosi 85 zł. Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni. Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.

Opłata za indeks i legitymację

Dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 opłata za indeks i legitymację jest jednorazowa, obowiązkowa i wynosi 26 zł (4 zł za indeks i 22 zł za elektroniczną legitymację).

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć również dowód wpłaty za indeks i legitymację na konto Uczelni. Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych.

Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych

Od roku akademickiego 2019/2020 opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych wynoszą:

na studiach niestacjonarnych I stopnia:

-na kierunku Pedagogika, studia licencjackie

-na kierunku Dietetyka, studia licencjackie

-na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie

-na pozostałych kierunkach studiów licencjackich

-na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie

-na kierunku Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia inżynierskie

1.800 zł

2.300 zł

2.400 zł

2.000 zł

2.300 zł

2.200 zł


Opłata za semestr na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie wynosi 1.900 zł.


na studiach niestacjonarnych II stopnia:

-na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie

-na kierunku Politologia, studia magisterskie

-na kierunku Pedagogika, studia magisterskie

-na kierunku Ekonomia, studia magisterskie

-na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia magisterskie

2.500 zł

2.100 zł

1.900 zł

2.100 zł

2.600 zł


Opłaty za studia dla cudzoziemców

Cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujących obywatel polskiego (szczegóły tutaj) – na zasadach odpłatności zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za studia:

Opłaty za semestr wynoszą:

-na kierunku Pedagogika, studia licencjackie

-na kierunku Dietetyka, studia licencjackie

-na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie

-na pozostałych kierunkach, studia licencjackie

-na studiach inżynierskich

-na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie

-na kierunku Pedagogika, studia magisterskie

-na kierunku Politologia, studia magisterskie

-na kierunku Ekonomia, studia magisterskie

-na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie

2.550 zł

3.300 zł

3.500 zł

2.600 zł

3.300 zł

3.600 zł

2.600 zł

2.700 zł

2.700 zł

3.600 zł

Opłata za semestr na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, jednolite studia magisterskie wynosi 2.550 zł.

Opłata za powtarzanie semestru

Powtarzanie semestru odbywa się każdorazowo na podstawie wniosku studenta oraz zgody Dyrektora Instytutu.

Od roku akademickiego 2019/2020 opłata za powtarzanie semestru dla studentów studiów stacjonarnych wynosi 1.800 zł.

Za powtarzanie semestru dla studentów studiów niestacjonarnych opłata stanowi równowartość opłaty za semestr na studiach niestacjonarnych.

Opłata za powtarzanie przedmiotu (wpis warunkowy)

Powtarzanie przedmiotu odbywa się każdorazowo na podstawie wniosku studenta oraz zgody Dyrektora Instytutu.

Od roku akademickiego 2019/2020 za powtarzanie przedmiotu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych opłata odpowiada iloczynowi liczby punktów ECTS za dany przedmiot lub przedmioty oraz wysokości opłaty za 1 punkt ECTS ustalonej dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do poniższego Zarządzenia.

pobraneZarządzenie 40 – 2019 w sprawie ponoszenia przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu

pobranePowtarzanie – opłaty 2019 – 2020

pobraneZarządzenie 78-2020 – dodanie kierunku administracja publiczna i komunikowanie społeczne

Należność z tytułu opłaty nie może przekraczać wysokości opłaty semestralnej na studiach niestacjonarnych, w przypadku powtarzania więcej niż jednego przedmiotu.

Opłaty za wydanie dokumentów

pobraneZarządzenie 35 – 2019 w sprawie opłaty-za-wydanie dokumentów

pobraneZarządzenie nr 11-2012 ws. ustalenia opłat za wydanie dokumentów

Uwaga!

Wszystkie osoby przyjęte na studia na rok akademicki 2018/2019 i wcześniej  – otrzymują nowy komplet dyplomów, ale wnoszą opłaty dotychczasowe – związane są opłatami ustalonymi na podstawie przepisów dotychczasowych, czyli wiąże ich umowa na studia, którą podpisali (60 zł za dyplom, 40 zł za odpis dyplomu w języku obcym) – Uwaga ! – Jeśli dana osoba będzie wznawiać studia od roku akademickiego 2019/2020 lub później – to wtedy już nie obowiązuje go umowa (która wygasa wraz ze skreśleniem), więc studiuje na nowych zasadach, obowiązujących dla rocznika studentów rozpoczynających od 2019/2020.

Osoby przyjęte na studia od roku akademickiego 2019/2020 – nie płacą za nowy komplet dyplomów.

Opłata za potwierdzanie efektów uczenia się

Opłata za uruchomienie procedury potwierdzania efektów uczenia się od roku akademickiego 2019/2020 wynosi 200 zł za każdy jeden przedmiot, o uznanie którego ubiega się kandydat w wyniku wszczęcia procedury.

Numery kont bankowych

KONTO UCZELNI:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 05 1090 2590 0000 0001 3232 3330

KONTO WPŁAT NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

KONTO OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA STUDIA:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: