KDN Logotyp

Zasady pobierania i zwalniania z opłat

Ogólne zasady pobierania opłat

UWAGA!

Wskazane poniżej zasady pobierania opłat dotyczą studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

Do spraw opłat za studia podjęte przed dniem 1.10.2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (znajdujące się w umowie na studia zawartej ze studentem).

Uczelnia pobiera opłaty za następujące usługi edukacyjne:

 • kształcenie na studiach niestacjonarnych (opłata pobierana z góry za każdy semestr),
 • kształcenie na studiach podyplomowych (opłata pobierana z góry za każdy semestr),
 • kształcenie uczestników kursów (opłata pobierana z góry za cały kurs),
 • powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – semestru / przedmiotu (opłata pobierana z góry przed rozpoczęciem powtarzania),
 • kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim (opłata pobierana z góry za każdy semestr).

Uczelnia pobiera również opłaty za:

 • przeprowadzenie rekrutacji,
 • przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się,
 • wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikatów tych dokumentów,
 • wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu,
 • korzystanie z domu studenckiego.

Wysokość opłat określa na dany cykl kształcenia Rektor Uczelni w drodze zarządzeń, po zaopiniowaniu przez Kwestora Uczelni, o ile wysokość tych opłat nie wynika z przepisów szczególnych.

Uczelnia nie może zwiększyć wysokości ani wprowadzić nowych opłat ustalonych dla osób przyjętych na dany rok akademicki, do czasu ukończenia przez nich studiów (nie dotyczy to zwiększania opłat za korzystanie z domu studenckiego).

Obowiązek odpłatności wskazanych za kształcenie powstaje z chwilą wpisu na listę studentów / słuchaczy / kursantów.

Uczelnia nie pobiera opłat za wpis na kolejny semestr studiów, egzaminy, w tym egzaminy poprawkowe, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej, wydanie dyplomu i suplementu do dyplomu oraz świadectwa studiów podyplomowych.


Student zobowiązany jest wnosić opłaty w nieprzekraczalnych terminach:

 1. za semestr zimowy: z góry do 10 dni od rozpoczęcia kształcenia w danym roku akademickim,
 2. za semestr letni: z góry do 10 dni od rozpoczęcia kształcenia w semestrze letnim danego roku akademickiego,
 3. za powtarzanie semestru lub określonych zajęć w semestrze zimowym, na powtarzanie którego otrzymał zgodę, z góry do 14 dni od rozpoczęcia kształcenia w danym roku akademickim,
 4. za powtarzanie semestru lub określonych zajęć w semestrze letnim, na powtarzanie którego otrzymał zgodę, z góry do 14 dni od rozpoczęcia kształcenia w semestrze letnim danego roku akademickiego.

Moment rozpoczęcia kształcenia oznacza dzień rozpoczynający dany semestr, zgodnie z ustaloną organizacją roku akademickiego, a w przypadku osób, przyjętych w trakcie trwania danego semestru: dzień wydania decyzji o przeniesieniu / wznowieniu, a w przypadku procesu rekrutacji uzupełniajacej – dzień wpisu na listę studentów.

Moment wpisu na listę studentów oznacza dzień przyjęcia na studia w wyniku procesu rekrutacji, poprzez złożenie wymaganych dokumentów oraz złożenie własnoręcznego podpisu przez kandydata.

W przypadku wznowienia przez studenta studiów, pobiera się  opłatę za powtarzanie semestru, który ponownie student realizuje i na którym student wznawia studia.

Słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczenia opłat z góry do dnia 10 października danego roku akademickiego w przypadku semestru zimowego i do dnia 15 marca danego roku akademickiego w przypadku semestru letniego.

Uczestnicy kursów dokształcających zobowiązani są do uiszczenia opłat za kurs w terminach określonych w umowie zawartej pomiędzy uczestnikiem a Uczelnią.

Studenci, którzy nie dotrzymali terminów wynikających z regulaminu studiów, w tym nie odebrali indeksu i legitymacji, w terminie 30 dni:

 • po rozpoczęciu kształcenia; lub
 • od wydania decyzji o przeniesieniu / wznowieniu studiów; lub
 • dnia wpisu na listę studentów w rekrutacji uzupełniającej

– nie ponoszą z tego tytułu kosztów odbytych w tym czasie zajęć dydaktycznych.


Student, który złoży pisemną rezygnację ze studiów w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia kształcenia, otrzymuje zwrot całości wpłaconej opłaty za kształcenie.

W przypadku skreślenia studenta z listy studentów, w tym z powodu rezygnacji z pobierania nauki, po upływie powyższych terminów,  za semestr w którym nastąpiło skreślenie Uczelni przysługuje opłata w wysokości proporcjonalnej do okresu pobierania nauki powiększona o koszty manipulacyjne stanowiące równowartość 10% kwoty będącej różnicą pomiędzy całą opłatą za semestr, a kwotą wynikającą z okresu pobierania nauki.

W sytuacji gdy opłata została już uiszczona w całości, różnica między wpłaconą kwotą  a opłatą należną podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty skreślenia – na pisemny wniosek studenta.

W przypadku przyjęcia studenta na studia niestacjonarne w ramach przeniesienia z innej uczelni lub zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne w trakcie trwania roku akademickiego, student zobowiązany jest do uiszczenia opłat począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie. Opłatę wnosi się za ilość zjazdów pozostałych do końca semestru (powiększoną o koszty manipulacyjne stanowiące równowartość 10 % kwoty będącej różnicą pomiędzy całą opłatą za semestr, a kwotą wynikającą z okresu pobierania nauki), zgodnie z poniższą zasadą i zachowaniem terminów wskazanych  powyżej:

Kwota za cały semestr – ilość zjazdów nieobejmujących nauki na studiach niestacjonarnych x (kwota za semestr : ilość zjazdów w semestrze)

Od studentów przebywających na urlopie od zajęć nie pobiera się opłat.

Jeżeli urlop został przyznany na okres za który student wniósł opłatę, wniesiona opłata jest zwracana studentowi na jego pisemny wniosek zawierający numer konta bankowego, – proporcjonalnie do ilości zajęć, które student miał obowiązek zrealizować w ramach programu studiów:

1) w przypadku studiów niestacjonarnych jest to liczba zjazdów,

2) w przypadku studiów stacjonarnych jest to liczba pełnych tygodni,

–  licząc od dnia kiedy student uzyskał zgodę na urlop. W przypadku braku takiego wniosku, wniesiona opłata zostaje zaliczona na poczet opłat za kolejny okres.


Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnie zakwalifikowanej wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.

Opłaty należy uiszczać bez dodatkowego wezwania, na rachunek bankowy Uczelni. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty Uczelnia ma prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie w płatności sumy pieniężnej za każdy dzień opóźnienia.

Odsetki nalicza się w zaokrągleniu do pełnych groszy.

Za dzień wniesienia opłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

Niezapłacenie w terminie którejkolwiek opłaty lub raty będzie powodowało natychmiastową wymagalność całej należności, a w przypadku dalszego braku wpłaty, dłuższego niż 7 dni od momentu wezwania – skreśleniem z listy studentów.

Zasady zwalniania w całości lub w części z opłat

Student może zostać zwolniony z obowiązku uiszczenia całości lub części opłat.

Zwolnienie z części opłat może nastąpić w razie łącznego spełnienia następujących warunków:

 • wyjątkowej sytuacji, w jakiej znalazł się student, wynikającej z okoliczności takich, jak trudna sytuacja materialna lub osobista studenta, spowodowana wypadkami losowymi, jakie wydarzyły się w rodzinie studenta w ciągu roku, w którym składa podanie;

oraz

 • nieotrzymywania przez studenta świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla studentów.

Student zobowiązany jest przedstawić dokumentację potwierdzającą wskazane we wniosku okoliczności. Podanie o zwolnienie z całości lub części opłat jest opiniowane przez Samorząd Studentów.
Prawo do określonego niniejszymi zasadami zwolnienia z części opłat za studia nie dotyczy opłat za pierwszy semestr studiów.
Decyzję o zwolnieniu z opłat za studia podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Instytutu.

Rozłożenie płatności na raty

W uzasadnionych wypadkach, spowodowanych względami materialnymi, opłaty przypadające za jeden semestr mogą zostać rozłożone na dwie równe raty płatne w następujących nieprzekraczalnych terminach:

 1. Za semestr zimowy:

– pierwsza rata płatna do 10 dni od rozpoczęcia kształcenia w danym roku akademickim,

– druga rata płatna do 15 stycznia.

 1. Za semestr letni:

– pierwsza rata płatna do 10 dni od rozpoczęcia kształcenia w semestrze letnim danego roku akademickiego,

– druga rata płatna do 15 maja.

Moment rozpoczęcia kształcenia oznacza dzień rozpoczynający dany semestr, zgodnie z ustaloną organizacją roku akademickiego, a w przypadku osób, przyjętych w trakcie trwania danego semestru: dzień wydania decyzji o przeniesieniu / wznowieniu, a w przypadku procesu rekrutacji uzupełniającej – dzień wpisu na listę studentów.

Moment wpisu na listę studentów oznacza dzień przyjęcia na studia w wyniku procesu rekrutacji, poprzez złożenie wymaganych dokumentów oraz złożenie własnoręcznego podpisu przez kandydata.

Decyzję o rozłożeniu na raty podejmuje Dyrektor Instytutu, na pisemny, uzasadniony wniosek studenta.

Niezapłacenie w terminie którejkolwiek z rat będzie powodowało natychmiastową wymagalność całej należności, a w przypadku dalszego braku wpłaty, dłuższego niż 7 dni od momentu wezwania – skreśleniem z listy studentów.


Wniosek o zwolnienie z opłat lub o rozłożenie na raty należy składać:

1) W przypadku studentów:

a) co do należności za pierwszy semestr – najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem kształcenia w danym roku akademickim,

b) co do należności za drugi semestr – najpóźniej do tygodnia od rozpoczęcia kształcenia na drugim semestrze danego roku akademickiego.

2) W przypadku osób przyjętych w trakcie trwania danego semestru:

a) co do należności za pierwszy semestr – najpóźniej do 7 dni od momentu wydania decyzji o przeniesieniu / wznowieniu, a w przypadku procesu rekrutacji uzupełniającej od momentu wpisu na listę studentów,

b) co do należności za drugi semestr – najpóźniej do tygodnia od rozpoczęcia kształcenia na drugim semestrze danego roku akademickiego.

Wniosek złożony po terminie nie podlega rozpoznaniu.

Wniosek zawiera wskazanie jakiej opłaty dotyczy, czy wnioskodawca domaga się zwolnienia z opłat w całości czy w części, czy też rozłożenia ich na raty oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających wniosek, a także przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wskazane we wniosku okoliczności.

Podstawa prawna

Uchwała 28-2019 w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat

Numery kont bankowych

KONTO UCZELNI:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 05 1090 2590 0000 0001 3232 3330

KONTO WPŁAT NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

KONTO OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA STUDIA:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

Na skróty

Partnerzy Uczelni: