Poznajmy się

Opłaty

Nr konta do wpłat za korzystanie z Domu Akademickiego:

82 1090 2590 0000 0001 4337 9653

Opłaty za korzystanie z Domu Akademickiego wynoszą:

Dla studentów Uczelni:

a) za miejsce w pokoju trzyosobowym lub czteroosobowym – 380,00 zł miesięcznie;
b) za miejsce w pokoju pięcioosobowym – 350,00 zł miesięcznie;
c) za pokój trzyosobowy do wykorzystania dla dwóch osób – 950,00 zł miesięcznie.


 Dla osób niebędących studentami Uczelni:

a) za miejsce w pokoju trzyosobowym lub czteroosobowym – 400,00 zł miesięcznie;
b) za miejsce w pokoju pięcioosobowym – 380,00 zł miesięcznie;
c) za pokój trzyosobowy do wykorzystania dla dwóch osób – 1000,00 zł miesięcznie.


Opłaty za korzystanie z jednorazowego noclegu

W przypadku korzystania z noclegu w pokoju trzyosobowym, czteroosobowym lub pięcioosobowym:

a. dla studentów Uczelni – 50,00 zł za jedną dobę /za łóżko;
b. dla osób niebędących studentami Uczelni – 80,00 zł za jedną dobę /za łóżko;
c. dla osób zatrudnionych w Uczelni na podstawie stosunku pracy oraz umowy cywilno- prawnej – 50,00 zł za jedną dobę/za łóżko;
d. opłata dla zorganizowanych grup w okresie wakacyjnym ustalana jest na podstawie indywidualnych negocjacji w zależności od liczebności grupy i okresu zakwaterowania w granicach od 50,00 zł za jedną dobę/za łóżko.

W przypadku korzystania z noclegu w pokoju o podwyższonym standardzie:

a) dla osób zatrudnionych w Uczelni na podstawie stosunku pracy oraz umowy cywilno- prawnej:
– nocleg dla dwóch osób 110 zł/1 doba
– nocleg dla jednej osoby 70 zł/1 doba
– w przypadku pobytu powyżej dwóch osób opłata za każdą kolejną osobę wynosi 50 zł/1doba

b) dla osób niebędących pracownikami Uczelni:
– nocleg dla dwóch osób – 150 zł/1 doba
– nocleg dla jedne osoby – 100 zł/1 doba
– w przypadku pobytu powyżej dwóch osób opłata za każdą kolejną osobę wynosi 70 zł/1doba.


1. Przy zakwaterowaniu na okres powyżej jednego miesiąca, jako zabezpieczenie ewentualnych szkód w majątku Uczelni powstałych z winy mieszkańca Domu Akademickiego, pobierana jest kaucja gwarancyjna określona w Regulaminie Domu Akademickiego, w wysokości równowartości miesięcznej opłaty za miejsce w pokoju.

2. Obowiązek wnoszenia kaucji nie dotyczy nauczycieli akademickich.

3. Kaucja nie podlega waloryzacji.

4. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od dnia wymeldowania, po potrąceniu ewentualnych należności z tytułu opłat za miejsce oraz kosztów związanych z egzekwowaniem należności, a także ewentualnych szkód.

5. Szczegółowe zasady wnoszenia i rozliczania kaucji określa Regulamin Domu Akademickiego.


1. Kwoty wymienione powyżej są kwotami netto.

2. W przypadku korzystania z noclegu przez osoby niebędące studentami Uczelni do kwot dolicza się podatek VAT według obowiązujących przepisów.

3. Opłaty miesięczne za miejsce w Domu Akademickim należy wpłacać z góry do 25 dnia każdego poprzedzającego miesiąca na rachunek bankowy uczelni.

4. W razie braku opłaty w terminie, naliczane będą odsetki ustawowe.

5. Wszystkie wpłaty za miejsca noclegowe prowadzone są w formie przelewu na rachunek bankowy Uczelni.


W sytuacjach szczególnych, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby zainteresowanej Rektor Uczelni może obniżyć lub odstąpić od pobierania opłat.


Zarządzenie 64-2022 ws. wysokości opłaty za korzystanie z Domu Akademickiego

Na skróty