Poznajmy się

Uchwały Senatu 2018

Uchwała 107 – 2018 w sprawie utworzenia Zakładów – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych
im. Jana Karskiego


Uchwała 106 – 2018 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Zakładów Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego


Uchwała 105 – 2018 w sprawie powołania Komisji Dydaktycznej w Instytucie Nauk o Zdrowiu


Uchwała 104 – 2018 w sprawie zatwierdzenia wzorów umów – Instytut Nauk o Zdrowiu


Uchwała 103 – 2018 w sprawie podpisania porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Mukaczewie


Uchwała 102 – 2018 w sprawie zatwierdzenia Zintegrowanego Programu Rozwoju


Uchwała 101 – 2018 w sprawie zmiany ostatecznego terminu zamknięcia rekrutacji 2018-2019 – ZiIP II st


Uchwała 100 – 2018 w sprawie zmiany warunków rekrutacji 2018-2019 – ZiIP II st


Uchwała 99 – 2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok 2019-2020


Uchwała 98 – 2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem maklerskim


Uchwała 97 – 2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu prawa autorskiego


Uchwała 96 – 2018 w sprawie zmiany w planie rzeczowo – finansowym na rok 2018


Uchwała 95 – 2018 w sprawie wyboru Kancelarii Biegłego Rewidenta


Uchwała 94 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację I etapu inwestycji pn. Odnowa i adaptacja historycznego budynku na potrzeby PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu


Uchwała 93 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację I etapu inwestycji pn. Odnowa i adaptacja historycznego budynku na potrzeby PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu


Uchwała 92 – 2018 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów – Instytut Zarządzania
i Inżynierii Produkcji


Uchwała 91 – 2018 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów – Instytut Pielęgniarstwa


Uchwała 90 – 2018 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji


Uchwała 89 – 2018 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Pielęgniarstwa


Uchwała 88 – 2018 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego


Uchwała 87 – 2018 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Informatyki


Uchwała 86 – 2018 w sprawie zmiany Kierownika Zakładu Zarządzania Zasobami Organizacji


Uchwała 85 – 2018 w sprawie utworzenia Zakładu Pielęgniarstwa


Uchwała 84 – 2018 w sprawie likwidacji Zakładu Nowoczesnych Inicjatyw w Pielęgniarstwie


Uchwała 83 – 2018 w sprawie zmiany nazwy Instytutu Pielęgniarstwa


Uchwała 82 – 2018 w sprawie powołania wicedyrektora w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji


Uchwała 81 – 2018 w sprawie powołania wicedyrektorów w Instytucie Pielęgniarstwa


Uchwała 80 – 2018 w sprawie zmiany Kierownika Zakładu Systemów Politycznych


Uchwała 79 – 2018 w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu Polityki Bezpieczeństwa


Uchwała 78 – 2018 w sprawie zmiany Kierownika Zakładu Myśli Politycznej i Teorii Polityki


Uchwała 77 – 2018 w sprawie zmiany Kierownika Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej


Uchwała 76 – 2018 w sprawie utworzenia Zakładów – INHiS im. Jana Karskiego


Uchwała 75 – 2018 w sprawie likwidacji Zakładów – INHiS im. Jana Karskiego


Uchwała 74 – 2018 w sprawie przyznania Indywidualnego Programu Studiów – praca socjalna i pedagogika


Uchwała 73 – 2018 w sprawie zmian w planach ZiIP II stopień


Uchwała 72 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Trzecia Misja Uczelni


Uchwała 71 – 2018 w sprawie zmiany uchwały nr 31 – 2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku – Akademik


Uchwała 70 – 2018 w sprawie zmian w planie rzeczowo – finansowym na rok 2018


Uchwała 69 – 2018 w sprawie przyznania Indywidualnego Programu Kształcenia – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego


Uchwała 68 – 2018 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów – Instytut Pielęgniarstwa


Uchwała 67 – 2018 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego


Uchwała 66 – 2018 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów – Instytut Informatyki


Uchwała 65 – 2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa


Uchwała 64 – 2018 w sprawie ustalenia ostatecznego terminu zamknięcia rekrutacji


Uchwała 63 – 2018 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej nieuruchomienia studiów


Uchwała 62 – 2018 w sprawie włączenia Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu
do Instytutu Pielęgniarstwa


Uchwała 61 – 2018 w sprawie zmiany do Polityki zatrudniania


Uchwała 60 – 2018 w sprawie powołania wicedyrektorów Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych
im. Jana Karskiego


Uchwała 59 – 2018 – w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji – ZiIP II stopień


Uchwała 58 – 2018 – w sprawie uruchomienia studiów – ZiIP II stopień


Uchwała 57 – 2018 w sprawie przekształcenia INH i INP im. J. Karskiego w INHiS im. J. Karskiego


Uchwała 56 – 2017 w sprawie zmian do Regulaminu Samorządu Studenckiego


Uchwała 55 – 2018 w sprawie zmian w programie kształcenia i planie studiów – Informatyka


Uchwała 54 – 2018 w sprawie zmian do Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych


Uchwała 53 – 2018 w sprawie zmiany do Polityki zatrudniania


Uchwała 52 – 2018 w sprawie uruchomieniu inwestycji CSM – zmiana wartości inwestycji


pobraneUchwała 51 – 2018 w sprawie powołania Komisji Dydaktycznej w Instytucie Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 50 – 2018 w sprawie przyjęcia raportu samooceny kierunku Pielęgniarstwo


pobraneUchwała 49 – 2018 w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwoju Pielęgniarstwa – MEDSIM


pobraneUchwała 48 – 2018 w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa
w PWSZ
Oświęcim


pobraneUchwała 47 – 2018 w sprawie zmiany Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych


pobraneUchwała-46-2018-w-sprawie-wzorów-umów-zawieranych-przez-uczelnię-ze-studentami


pobraneUchwała 45 – 2018 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających


pobraneUchwała 44 – 2018 w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych


pobraneUchwała 43 – 2018 w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych


pobraneUchwała 42 – 2018 w sprawie uchwalenia planu i programu studiów oraz określenia opisu efektów kształcenia na kierunku Dietetyka


pobraneUchwała 41 – 2018 w sprawie uchwalenia programu kształcenia oraz planu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 40 – 2018 w sprawie uchwalenia programu kształcenia oraz planu studiów pierwszego stopnia na kierunku


pobraneUchwała 39 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Trzecia Misja Uczelni


pobraneUchwała 38 – 2018 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii V nabór PPZ w PWSZ


pobraneUchwała 37 – 2018 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na rok 2018


pobraneUchwała 36 – 2018 w sprawie uruchomienia inwestycji budowa postumentu – zmiana wartości inwestycji


pobraneUchwała 35 – 2018 w sprawie Regulaminu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych


pobraneUchwała 34 – 2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok 2019-2020


pobraneUchwała 33 – 2018 w sprawie nawiązania współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie


pobraneUchwała 32 – 2018 w sprawie zmiany we wstępnym planie rzeczowo – finansowym


pobraneUchwała 31 – 2018 w sprawie zmiany uchwały nr 6 – 2016 w sprawie wyrażenia zgody na adaptacje kamienicy – Akademik


pobraneUchwała 30 – 2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok


pobraneUchwała 29 – 2018 – w sprawie przyjęcia raportu samooceny na kierunku Filologia


pobraneUchwała 28 – 2018 w sprawie zmian w planach Filologia 2017-2018


pobraneUchwała 27 – 2018 w sprawie Regulaminu Studiów


pobraneUchwała 26 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Zintegrowany Program Rozwoju


pobraneUchwała 25 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację seminarium dyplomowego – Instytut Nauk Humanistycznych – Pedagogika


pobraneUchwała 24 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację seminarium dyplomowego – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 23 – 2018 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów  – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 22 – 2018 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów


pobraneUchwała 21 – 2018 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich


pobraneUchwała 20 – 2018 w sprawie zmiany załączników do polityki zatrudniania


pobraneUchwała 19 – 2018 w sprawie zmian w Statucie


pobraneUchwała 18 – 2018 w sprawie nawiązania współpracy z Akademią Ignatianum w Krakowie


pobraneUchwała 17 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora – Instytut Nauk Humanistycznych


pobraneUchwała 16 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora – Instytut Informatyki


pobraneUchwała 15 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację seminarium dyplomowego – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 14 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopni naukowych doktora – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneUchwała 13 – 2018 – w sprawie przyjęcia raportu samooceny na kierunku – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneUchwała 12 – 2018 w sprawie realizacji kursów, specjalizacji dla pracowników systemu ochrony zdrowia


pobraneUchwała 11 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji – budowa postumentu rtm. Witolda Pileckiego


pobraneUchwała 10 – 2018 w sprawie przyznania Indywidualnego Programu Kształcenia  w semestrze letnim
III rok Politologia


pobraneUchwała 9 – 2018 w sprawie przyznania Indywidualnego Programu Kształcenia w semestrze letnim
II rok Politologia


pobraneUchwała 8 – 2018 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów Instytut Nauk Humanistycznych


pobraneUchwała 7 – 2017 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów Instytut Informatyki
na kierunku Informatyka i Finanse i Rachunkowość


pobraneUchwała 6 – 2018 w sprawie zatwierdzenia przez Senat prowadzenia wykładów Instytut Pielęgniarstwa


pobraneUchwała 5 – 2018 w sprawie uchwalenia efektów kształcenia, planów studiów, programów kształcenia
ZiIP II stopień


pobraneUchwała 4 – 2018 w sprawie utworzenia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień


pobraneUchwała 3 – 2018 w sprawie uchwalenia wstępnego planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok


pobraneUchwała 2 – 2018 w sprawie uruchomienia inwestycji Centrum Symulacji Medycznej


pobraneUchwała 1 – 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i realizację Programu Rozwoju Pielęgniarstwa

Na skróty

Partnerzy Uczelni: