Poznajmy się

Zarządzenia Rektora 2017

pobraneZarządzenie 118 – 2017 w sprawie wprowadzenia procedury zmiany terminu zajęć oraz konsultacji


pobraneZarządzenie 117 – 2017 w sprawie realizacji WF


pobraneZarządzenie 116 – 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości


pobraneZarządzenie 115 – 2017 wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym


pobraneZarządzenie 114 – 2017 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo – księgowych


pobraneZarządzenie 113 – 2017 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu


pobraneZarządzenie 112 – 2017 w sprawie regulaminu określającego kryteria, zasady i warunki uczestnictwa
w Projekcie pn.Program Rozwoju dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Oświęcimiu


pobraneZarządzenie 111 – 2017 w sprawie wzoru pieczątki duplikat


pobraneZarządzenie 110 – 2017 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym


pobraneZarządzenie 109 – 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania


pobraneZarządzenie 108 – 2017 w sprawie zmiany składu Rady Wydawniczej


pobraneZarządzenie 107 – 2017 w sprawie wysokości stypendiów


pobraneZarządzenie 106 – 2017 – zmiany do regulaminu Erasmus+ – STA


pobraneZarządzenie 105   -2017 – w sprawie zmiany do regulaminu Erasmus+ – STT


pobraneZarządzenie 104 – 2017 – w sprawie zmiany do Regulaminu Erasmus + – SMS


pobraneZarządzenie 103 – 2017 – zmiany do Regulaminu Erasmus + – SMP


pobraneZarządzenie 102 – 2017 w sprawie powołania koordynatora ds. WF o dodanie zakresu czynności


pobraneZarządzenie 101 – 2017 w sprawie Stałego Dyżuru


pobraneZarządzenie 100 – 2017 w sprawie wynajmu sal


pobraneZarządzenie 99 – 2017 w sprawie powołania koordynatora ds. wychowania fizycznego


pobraneZarządzenie 98 – 2017 w sprawie Komisji Rekrutacyjnej II i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 97 – 2017 w sprawie BHP


pobraneZarządzenie 96 – 2017 w sprawie składu Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej


pobraneZarządzenie 95 – 2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


pobraneZarządzenie 94 – 2017 w sprawie przedłużenia terminów rekrutacji na studia podyplomowe


pobraneZarządzenie 93 – 2017 w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe


pobraneZarządzenie 92 – 2017 w sprawie terminów rekrutacji 2017 – 2018


pobraneZarządzenie 91 – 2017 w sprawie zmiany składu UOKR


pobraneZarządzenie 90 – 2017 w sprawie dochodu na 1 członka rodziny


pobraneZarządzenie 89 – 2017 – w sprawie zmiany do zasad weryfikacji jakości procesu kształcenia


pobraneZarządzenie 88 – 2017 w sprawie opłaty za powtarzanie semestru lub przedmiotu


pobraneZarządzenie 87 – 2017 w sprawie kształcenia na studiach niestacjonarnych


pobraneZarządzenie 86 – 2017 w sprawie realizacji zajęć WF


pobraneZarządzenie 85 – 2017 w sprawie wprowadzenia procedury automatycznej kopii zapasowej


pobraneZarządzenie 84 – 2017 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Legislacyjnych


pobraneZarządzenie 83 – 2017 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – IZiIP


pobraneZarządzenie 82 – 2017 w sprawie powołania Zespołu Tłumaczącego


pobraneZarządzenie 81 – 2017 – w sprawie składu Uczelnianej Komisji Erasmus +


pobraneZarządzenie 80 – 2017 – w sprawie finansowania POWER_SMS i SMP


pobraneZarządzenie 79 – 2017 w sprawie wysokości stawek stypendium oraz zasad finansowania – Erasmus +


pobraneZarządzenie 78 – 2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie zespołu ds. realizacji projektu


pobraneZarządzenie 77 – 2017 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – INH


pobraneZarządzenie 76 – 2017 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – IZiIP


 

pobraneZarządzenie 75 – 2017 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – WF


pobraneZarządzenie 74 – 2017 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 73 – 2017 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Informatyki


pobraneZarządzenie 72 – 2017 w sprawie instrukcji obsługi sprzętu w salach dydaktycznych


pobraneZarządzenie 71 – 2017 w sprawie wprowadzenia Regulamin Praktyk Zawodowych


pobraneZarządzenie 70 -2017 w sprawie wysokości stawek stypendium oraz zasad finansowania wyjazdów studentów i pracowników ERASMUS +


pobraneZarządzenie 69 – 2017 – zmiany do regulaminu Erasmus + – SMS


pobraneZarządzenie 68 – 2017 – zmiany do regulaminu Erasmus + – SMP


pobraneZarządzenie 67 – 2017 w sprawie kształcenia na studiach podyplomowych – Kreacja wizerunku i public relations


pobraneZarządzenie 66 – 2017 w sprawie kształcenia na studiach podyplomowych – Zarządzanie oświatą


pobraneZarządzenie 65 – 2017 w sprawie warunków rekrutacji na studia podyplomowe – Kreacja wizerunku i public relations


pobraneZarządzenie 64 – 2017 w sprawie warunków rekrutacji na studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą


pobraneZarządzenie 63 – 2017 w sprawie wysokości nagród Rektora


pobraneZarządzenie 62 – 2017 w sprawie powołania Komisji ds. Nagród


pobraneZarządzenie 61 – 2017 ws. zmiany wzorów decyzji wydawanych w sprawach studenckich


pobraneZarządzenie 60 – 2017 w sprawie zmiany składu KS


pobraneZarządzenie 59 – 2017 w sprawie przeliczania wyników z matury poza RP


pobraneZarządzenie 58 – 2017 – zmiany do Regulaminu postępowania rekrutacyjnego


pobraneZarządzenie 57 – 2017 w sprawie zmiany składu KR


pobraneZarządzenie 56 – 2017 w sprawie szkolenia bibliotecznego


pobraneZarządzenie 55 – 2017 w sprawie szkolenia BHP


pobraneZarządzenie 54 – 2017 w sprawie weryfikacji zbieżności efektów kształcenia


pobraneZarządzenie 53 – 2017 w sprawie warunków rekrutacji na studia podyplomowe – Pielęgniarstwo


pobraneZarządzenie 52 – 2017 w sprawie kształcenia na studiach podyplomowych – Pielęgniarstwo


pobraneZarządzenie 51 – 2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na studiach podyplomowych – Pielęgniarstwo


pobraneZarządzenie 50 – 2017 w sprawie nowego wzoru suplementu PRK


pobraneZarządzenie 49 – 2017 w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego


pobraneZarządzenie 48 – 2017 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Informatyki


pobraneZarządzenie 47 – 2017 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – INH


pobraneZarządzenie 46 – 2017 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – INP


pobraneZarządzenie 45 – 2017 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneZarządzenie 44 – 2017 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 43 – 2017 w sprawie zmiany w regulaminie organizacji studenckich PWSZ


pobraneZarządzenie 42 – 2017 w sprawie powołania KR na studia podyplomowe w IZiIP


pobraneZarządzenie 41- 2017 w sprawie określenia procedury zastrzeżenia poufności pracy dyplomowej


pobraneZarządzenie 40 – 2017 w sprawie wzoru pieczątki klauzula poufności


pobraneZarządzenie 39 – 2017 w sprawie powołania KR na studia podyplomowe w INH


pobraneZarządzenie 38 – 2017 w sprawie powołania KR na studia podyplomowe w INP im. Jana Karskiego


pobraneZarządzenie 37 – 2017 w sprawie powołania Rady Wydawniczej


pobraneZarządzenie 36 – 2017 w sprawie opłat za kształcenie na studiach podyplomowych


pobraneZarządzenie 35 – 2017 w sprawie warunków rekrutacji na studia podyplomowe


pobraneZarządzenie 34 – 2017 w sprawie terminów rekrutacji studia podyplomowe


pobraneZarządzenie 33 – 2017 – w sprawie zmian do regulaminu Erasmus + – STT


pobraneZarządzenie 32 – 2017 – w sprawie zmian do regulaminu Erasmus + – STA


pobraneZarządzenie 31 – 2017 w sprawie wysokości stypendiów – semestr letni (zmiana kwot)


pobraneZarządzenie 30 – 2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie zespołu ds. realizacji projektu


pobraneZarządzenie 29 – 2017 w sprawie kształcenia na studiach niestacjonarnych


pobraneZarządzenie 28 – 2017  w sprawie opłat dla cudzoziemców


pobraneZarządzenie 27 – 2017  w sprawie Regulaminu postępowania rekrutacyjnego


pobraneZarządzenie 26 – 2017 w sprawie opłaty rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 25 – 2017 w sprawie w sprawie zasad odbywania studiów przez cudzoziemców


pobraneZarządzenie 24 – 2017 w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej


pobraneZarządzenie 23 – 2017 w sprawie zmiany Komisji Rekrutacyjnej 


pobraneZarządzenie 22 – 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego


pobraneZarządzenie 21 – 2017 w sprawie powołania Komisji Bioetycznej


pobraneZarządzenie 20 – 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS


pobraneZarządzenie 19 – 2017 w sprawie  wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych


pobraneZarządzenie 18 – 2017 w sprawie wysokości stypendiów na semestr letni 2016/2017


pobraneZarządzenie 17 -2017 w sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2017 roku


pobraneZarządzenie 16 – 2017 w sprawie REGULAMINÓW udzielania zamówień publicznych


pobraneZarządzenie 15 – 2017 w sprawie wydawania decyzji w sprawach studenckich


pobraneZarządzenie 14 – 2017 – w sprawie oświadczenia o zapoznaniu się z RPM


pobraneZarządzenie 13  – 2017 w sprawie REGULAMINU pomocy materialnej dla studentów


pobraneZarządzenie 12 – 2017 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Statutu


pobraneZarządzenie 11 – 2017 w sprawie przedłużenia terminów rekrutacji studia podyplomowe


pobraneZarządzenie 10 – 2017 w sprawie uczelnianych organizacji studenckich


pobraneZarządzenie 9 – 2017 w sprawie powołania  Komisji Rektorskiej ds. Orderów, Medalu i Odznaczeń


pobraneZarządzenie 8 – 2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz OKR


pobraneZarządzenie 7 – 2017 w sprawie zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe


pobraneZarządzenie 6 – 2017 w sprawie organizacji roku akademickiego


pobraneZarządzenie 5 – 2017 w sprawie terminów rekrutacji 2017-2018


pobraneZarządzenie 4 – 2017 w sprawie zasad wydawania legitymacji instruktora rekreacji WF


pobraneZarządzenie 3 – 2017 w sprawie wprowadzenia Warunków dotyczących finansowania wyjazdów studentów Erasmus +


pobraneZarządzenie 2 – 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+


pobraneZarządzenie 1 – 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów na studia do uczelni zagranicznych Erasmus +

Na skróty

Partnerzy Uczelni: