Poznajmy się

Zarządzenia Rektora 2018

Zarządzenie 131 – 2018 w sprawie powołania Zespołu Projektowego dotyczącego realizacji projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu


Zarządzenie 130 – 2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie 129 – w sprawie powołania Zespołu ds. Statutu


Zarządzenie 128 – 2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Dydaktyki


Zarządzenie 127 – 2018 w sprawie powołania Zespołu Projektowego – Uniwersytet Młodego Odkrywcy


Zarządzenie 126 – 2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej -ZiIP II stopień


Zarządzenie 125 – 2018 w sprawie terminów rekrutacji 2018 – 2019 ZiIP II stopień


Zarządzenie 124 – 2018 w sprawie opłaty rekrutacyjnej – ZiIP II stopień


Zarządzenie 123 – 2018 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego – odzież ochronna


Zarządzenie 122 – 2018 w sprawie wysokości stypendiów


Zarządzenie 121 – 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie 120 – 2018 sprawie powołania Komitetu Monitorującego Rynek Pracy Projektu


Zarządzenie 119 – 2018 w sprawie BIP


Zarządzenie 118 – 2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu – MEDSIM


Zarządzenie 117 – 2018 w sprawie ustanowienia Stałego Dyżuru


Zarządzenie 116 – 2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej


Zarządzenie 115 – 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej – III budynek


Zarządzenie 114 – 2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Archiwum Zakładowego


Zarządzenie 113 – 2018 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt


Zarządzenie 112 – 2018 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym


Zarządzenie 111 – 2018 w sprawie określenia wzorów oświadczeń dla osób prowadzących działalność naukową


Zarządzenie 110 – 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na usługi szkoleniowe


Zarządzenie 109 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 92 – 2018 z 10 września 2018 roku


Zarządzenie 108 – 2018 w sprawie terminów uzupełniającej rekrutacji instytucji


Zarządzenie 107 – 2018 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich


Zarządzenie 106 – 2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej


Zarządzenie 105 – 2018 w sprawie dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne


Zarządzenie 104 – 2018 w sprawie zmiany składu Rady Wydawniczej


Zarządzenie 103 – 2018 w sprawie powołania koordynatora zajęć ogólnouczelnianych – WF


Zarządzenie 102 – 2018 w sprawie Zespołu ds. Tłumaczeń


Zarządzenie 101 – 2018 w sprawie terminów uzupełniającej rekrutacji studentów


Zarządzenie 100 – 2018 w sprawie realizacji oraz warunków zaliczania przedmiotu wychowanie fizyczne


Zarządzenie 99 – 2018 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej i Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej


Zarządzenie 98 – 2018 w sprawie włączenia Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu do Instytutu Pielęgniarstwa


Zarządzenie 97 – 2018 w sprawie terminów uzupełniającej rekrutacji studentów kierunku Pedagogika


Zarządzenie 96 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego


Zarządzenie 95 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Informatyki


Zarządzenie 94 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji


Zarządzenie 93 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Pielęgniarstwa


Zarządzenie 92 – 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej – MEDSIM


Zarządzenie 91 – 2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo – księgowych w projekcie PPZ w PWSZ


Zarządzenie 90 -2018 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu PPZ w PWSZ


Zarządzenie 89 – 2018 w sprawie wysokości stawek stypendium oraz zasad finansowania wyjazdów studentów i pracowników ERASMUS +


Zarządzenie 88 – 2018 w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych


Zarządzenie 87 – 2018 w sprawie Regulaminu i instrukcji pilotażowych praktyk zawodowych w projekcie PWSZ


Zarządzenie 86 – 2018 w sprawie terminów rekrutacji Instytucji


Zarządzenie 85 – 2018 w sprawie terminów rekrutacji Uczelnianych Opiekunów


Zarządzenie 84 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67 – 2018


Zarządzenie 83 – 2018 w sprawie opłat za kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek


pobraneZarządzenie 82 – 2018 w sprawie opłaty dla cudzoziemców


pobraneZarządzenie 81 – 2018 w sprawie opłaty za powtarzanie semestru lub przedmiotu


pobraneZarządzenie 80 – 2018 w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych


pobraneZarządzenie 79 – 2018 w sprawie przekształcenia INH i INP im. J. Karskiego w INHiS im. J. Karskiego


pobraneZarządzenie 78 – 2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych


pobraneZarządzenie 77 – 2018 w sprawie zmian dotyczących terminów rekrutacji instytucji


pobraneZarządzenie 76 – 2018 w sprawie terminów uzupełniającej rekrutacji Uczelnianych Opiekunów Praktyk


pobraneZarządzenie 75 – 2018 w sprawie terminów uzupełniającej rekrutacji instytucji


pobraneZarządzenie 74 – 2018 w sprawie zmiany terminów rekrutacji na rok akademicki 2018-2019 II tura


pobraneZarządzenie 73 – 2018 w sprawie powołania Komisji ds. Nagród


pobraneZarządzenie 72 – 2018 w sprawie wysokości nagród


pobraneZarządzenie 71 – 2018 w sprawie Regulaminu praktyk zawodowych w ramach projektu


pobraneZarządzenie 70 – 2018 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym


pobraneZarządzenie 69 – 2018 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej


pobraneZarządzenia 68 – 2018 w sprawie Regulaminów dotyczących rekrutacji studentów, rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk i wyboru instytucji przyjmujących na praktykę


pobraneZarządzenie 67 – 2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych w ramach projektu


pobraneZarządzenie 66 – 2018 w sprawie terminów rekrutacji studentów


pobraneZarządzenie 65 – 2018 w sprawie terminów rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk studentów


pobraneZarządzenie 64 – 2018 w sprawie terminów rekrutacji instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe studentów


pobraneZarządzenie 63 – 2018 w sprawie określenia procedury zastrzeżenia poufności pracy dyplomowej


pobraneZarządzenia 62 – 2018 w sprawie zasad przeprowadzenia projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych


pobraneZarządzenie 61 – 2018 w sprawie zmiany  składu Komisji Rekrutacyjnej i Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 60 – 2018 w sprawie Regulaminu Rekrutacyjnego


pobraneZarządzenie 59 – 2018 w sprawie wydawania wzorów zaświadczeń wydawanych studentom
i absolwentom


pobraneZarządzenie 58 – 2018 w sprawie wzorów oświadczenia zmiany danych osobowych


pobraneZarządzenie 57 – 2018 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneZarządzenie 56 – 2018 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej w Instytucie Nauk Politycznych
im. Jana Karskiego


pobraneZarządzenie 55 – 2018 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej w Instytucie Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 54 – 2018 w sprawie uzupełnienia składu komisji konkursowej, Instytut Informatyki


pobraneZarządzenie 53 – 2018 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej w Instytucie Nauk Humanistycznych


pobraneZarządzenie 52 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 56 – 2016 zasady weryfikacji procesu jakości kształcenia


pobraneZarządzenie 51 – 2018 w sprawie wprowadzenia polityki Monitoringu Wizyjnego


pobraneZarządzenie 50 – 2018 w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru


pobraneZarządzenie 49 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Informatyki


pobraneZarządzenie 48 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Nauk Politycznych
im. Jana Karskiego


pobraneZarządzenie 47 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneZarządzenie 46 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneZarządzenie 45 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Nauk Humanistycznych


pobraneZarządzenie 44 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 43 – 2018 w sprawie powołania Zespołu ds. tłumaczeń na język angielski


pobraneZarządzenie 42 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 25 – 2017


pobraneZarządzenie 41 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 10 – 2015


pobraneZarządzenie 40 – 2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Konkursowej – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneZarządzenie 39 – 2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych


pobraneZarządzenie 38 – 2018 w sprawie wdrożenia RODO


pobraneZarządzenie 37 – 2018 w sprawie powołania komisji do spraw niszczenia dokumentów aplikacyjnych


pobraneZarządzenie 36 – 2018 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneZarządzenie 35 – 2018 w sprawie opłaty dla cudzoziemców


pobraneZarządzenie 34 – 2018 w sprawie kształcenia na studiach niestacjonarnych


pobraneZarządzenie 33 – 2018 w sprawie opłaty rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 32 – 2018 w sprawie Komisji Rekrutacyjnej i Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów podyplomowych


pobraneZarządzenie 31 – 2018 w sprawie opłat na studiach podyplomowych


pobraneZarządzenie 30 – 2018 w sprawie warunków rekrutacji na studia podyplomowe


pobraneZarządzenie 29 – 2018 w sprawie terminów rekrutacji studia podyplomowe


pobraneZarządzenie 28 – 2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w związku z realizacją projektu Uczelnia na wyższym poziomie


pobraneZarządzenie 27 – 2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Wewnętrznej Dokumentów Finansowo – Księgowych w projekcie Uczelnia na wyższym poziomie


pobraneZarządzenie 26 – 2018 w sprawie Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Uczelnia na wyższym poziomie


pobraneZarządzenie 25 – 2018 w sprawie powołania Zespołu Projektowego dotyczącego realizacji projektu Uczelnia na wyższym poziomie


pobraneZarządzenie 24 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 6 – 2017 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017-2018


pobraneZarządzenie 23 – 2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia 82 – 2017 w sprawie powołania
Zespołu ds. tłumaczeń dokumentacji


pobraneZarządzenie 22 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Informatyki


pobraneZarządzenie 21 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Nauk Politycznych
im. J. Karskiego


pobraneZarządzenie 20 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu


pobraneZarządzenie 19 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji


pobraneZarządzenie 18 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Nauk Humanistycznych


pobraneZarządzenie 17 – 2018 w sprawie wszczęcia postępowań konkursowych – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 16 – 2018 w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu „Uczelnia na wyższym poziomie”


pobraneZarządzenie 15 – 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 9 – 2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasady i tryb przeprowadzania konkursów


pobraneZarządzenie 14 – 2018 w sprawie wysokości stypendiów na semestr letni 2017-2018


pobraneZarządzenie 13 – 2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Projektu MEDSIM


pobraneZarządzenie 12 – 2018 w sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2018 roku


pobraneZarządzenie 11 – 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


pobraneZarządzenie 9 – 2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasady i tryb przeprowadzania konkursów


pobraneZarządzenie 7 – 2018 w sprawie opłaty za kursy specjalizacyjne – Instytut Pielęgniarstwa


pobraneZarządzenie 6 – 2018 – w sprawie zmian do regulaminu Erasmus + – SMP


pobraneZarządzenie 5 – 2018 w sprawie wpisu warunkowego


pobraneZarządzenie 4 – 2018 w sprawie organizacji roku akademickiego


pobraneZarządzenie 3 – 2018 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich w tym rodzajów zajęć dydaktycznych


pobraneZarządzenie 2 – 2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych oraz Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej


pobraneZarządzenie 1 – 2018 w sprawie terminów rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Na skróty

Partnerzy Uczelni: