Poznajmy się

Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia dostępna

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI UCZELNI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

Departament Funduszy Europejskich i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), w listopadzie 2021 roku, rozstrzygnęli konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 na działania  mające na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Osi III Szkolnictwo wyższe, dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wśród zwycięzców znalazł się projekt opracowany przez Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu pod nazwą: „Małopolska Uczelnia Państwowa – Uczelnia dostępna” realizowany w ścieżce MINI.

W dniu 13.12.2021 r. w imieniu  Rektor prof. MUP dr Soni Grychtoł umowę o dofinansowanie projektu podpisała Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak.

Głównym celem projektu jest rozszerzenie i udoskonalenie dotychczas istniejących w Uczelni usług w obszarze wsparcia edukacyjnego, wdrożenie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości i kompetencji kadry MUP Oświęcim z zakresu niepełnosprawności poprzez przygotowanie i realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych minimum 96 osób, w tym: 70 osób kadry dydaktycznej i min. 26 pracowników administracyjnych.

Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do stworzenia w MUP Oświęcim modelu uczelni dostępnej, przyjaznej dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

 

Łączna wartość projektu wynosi 881 987,50 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków europejskich – 743 339,07 zł
  • środki z dotacji celowej – 112 188,80 zł
  • wkład własny – 26 459,63 zł

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: