Poznajmy się

Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu

PODNOSZENIE KOMPETENCJI – BIURO KARIER – ZARZĄDZANIE
W INSTYTUCJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

FE_POWER_poziom_pl

Departament Funduszy Europejskich i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), w marcu 2018 roku, rozstrzygnęli konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni – ścieżka I, ogłoszony w ramach III. Osi priorytetowej Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spośród 117 Uczelni, które przystąpiły do konkursu, pozytywnie oceniono 100 programów. Wśród zwycięzców znalazł się projekt opracowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu pod nazwą: Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia na PWSZ w Oświęcimiu oraz podniesienie kompetencji 346 studentów oraz 35 pracowników uczelni poprzez realizację Zintegrowanego Programu Rozwoju w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2022.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, w zakres których wchodzą trzy moduły:

  • modułu podnoszenia kompetencji, w którym to studenci uzyskają szansę na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji, niejednokrotnie poświadczonych odpowiednim certyfikatem;
  • modułu wsparcia rozwoju świadczenia wysokiej jakości usług przez ABK, gdzie absolwent/student uzyska pomoc doradcy zawodowego, co zdecydowanie ułatwi mu rozpoczęcie aktywności zawodowej;
  • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego, poprzez którego zadania, Uczelnia wdroży Zintegrowany Program Rozwoju i uzyska wsparcie zmian organizacyjnych, podniesie kompetencje kadry zarządzającej i administracyjnej, co będzie miało pozytywny wpływ na podwyższenie jakości oferty edukacyjnej Uczelni.

Realizacja projektu odbędzie się poprzez różnorodne działania edukacyjne i szkoleniowe, które będą bazowały na tak zwanych dobrych praktykach oraz rekomendacjach ekspertów, wzmocni kompetencje studentów, kadry administracyjnej i zarządzającej, a Absolwenci poprzez ofertę Akademickiego Biura Karier i wsparcie doradcy zawodowego będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Łączna wysokość projektu: 3 510 775, 20 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 2 958 881, 34 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 446 570,60 zł

Wkład własny: 105 323,26 zł

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: