Poznajmy się

Władze Uczelni – kadencja 2012-2016

REKTOR

prof. zw. dr hab. Witolo5982dd Stankowski
Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; profesor nauk humanistycznych; w latach 2008-2012 Dyrektor Instytutu Politologii, kierownik Zakładu Historii Europy w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2012 r. członek Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Gdańskim w 1989 r. Pracę doktorską pt.’’Wysiedlanie ludności niemieckiej z Pomorza Gdańskiego w latach 1945-1950’’ obronił z wyróżnieniem. Habilitował się w 2002 r.

Zajmuje się historią Niemiec, stosunkami polsko-niemieckimi, problematyką Unii Europejskiej, migracjami ludności.

Jest stypendystą Fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). W porozumieniu z parlamentem polskim i niemieckim przebywał na stażu w biurach poselskich parlamentu niemieckiego (stypendium Parlamentu Niemieckiego-Bundestagu). Jest także stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2000-2002 przebywał na stypendium im. Alexandra von Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung). Odbył staże naukowe w wielu placówkach naukowych polskich i niemieckich, m.in.: na Uniwersytecie im. Philippa w Marburgu; w Johann Gottfried Herder Institut w Marburgu; na Uniwersytecie im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie; w Institut für Zeitgeschichte w Monachium.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Laureat czwartej edycji konkursu im. Oskara Haleckiego „Książka historyczna roku” za książkę „Nie umrę śmiercią naturalną…: Janina Lech – harcerka, poetka, ofiara hitlerowskiego bezprawia oraz jej rodzina”, która zwyciężyła w plebiscycie internautów. Dewiza życiowa to ‘‘bycie za wszelką cenę człowiekiem prawym’’.

W 2011 roku otrzymał nominację profesorską (profesor nauk humanistycznych) z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Dyżur:
Collegium Primum, parter, pokój 1.10, Biuro Rektora

PROREKTOR

o5983ddr Maciej Mączyński Prorektor oświęcimskiej Alma Mater; doktor nauk prawnych (specjalność: prawo konstytucyjne) oraz pedagog. Absolwent i wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autor szeregu publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych (w szczególności – organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej. Realizując zainteresowania prawem gospodarczym, piastował stanowiska syndyka masy upadłości oraz nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym dłużnika z wierzycielami. W ramach działalności organizacyjnej, pełnił m.in. funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice i Koordynatora Projektu Nowe Gliwice, obejmującego zwłaszcza utworzenie szkoły wyższej oraz pionierskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W obszarze działań społecznych współtworzył m.in. Europejskie Dni Tolerancji (główny organizator – Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej).

Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i obserwator procesów sądowych z ramienia tej Fundacji. Instruktor pływania i ratownik wodny – uhonorowany srebrną oraz złotą odznaką za zasługi dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

KANCLERZ

o5984d (1)dr n. med. Katarzyna Matusiak

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Z Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu związana od lutego 2014 roku. Pracuje w Instytucie Nauk o Zdrowiu jako wykładowca, pełniąc początkowo funkcję Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego, a następnie Dyrektora ówczesnego Instytutu Pielęgniarstwa. Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Dziekan w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. We wczesnych latach kariery zawodowej pracowała na stanowisku pielęgniarki w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach oraz Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach – Ochojcu. Ogólny staż pracy zawodowej 17 lat.

WYKSZTAŁCENIE:

Z zawodu magister pielęgniarstwa.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała broniąc rozprawy doktorskiej pt. „ Przydatność skali TISS-28 w Kardiochirurgicznym Oddziale Intensywnej Terapii Pooperacyjnej”. Rozprawa doktorska decyzją Rady Wydziału Lekarsko – Dentystycznego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach została wyróżniona.

Dr Katarzyna Matusiak ukończyła studia podyplomowe na kierunku: „Zarządzanie w firmie”, „Menedżer projektu badawczo – rozwojowego”, „Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi” oraz „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

Jest Auditorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN – N – 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007.

DODATKOWE INFORMACJE:

Od 2006 roku współpracuje z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. W latach 2006 – 2014 członek Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego ze specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki organizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Pełnione okresowo funkcje: wiceprzewodnicząca oraz przewodnicząca.

Uzyskane nagrody: 2014 nagroda Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, 2007, 2008 nagroda Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Współautor kilku programów kursów dla pielęgniarek i położnych zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, uczestnik licznych konferencji naukowych.

Główne obszary zainteresowań to pielęgniarstwo i medycyna, zagadnienia z zakresu zarządzania czasem i zarządzania zasobami ludzkimi.

KWESTOR

mgr Justyna Kuglin

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: Finanse i Bankowość. W latach 2004-2006 pracowała na stanowisku administracyjnym w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od roku 2006 związana zawodowo z oświęcimską Alma Mater. Zatrudniona początkowo na stanowisku starszego referenta administracyjnego, następnie – od lutego 2007 starszego referenta ekonomicznego, a od 1 lipca 2008 roku – specjalisty ds. finansowych i ekonomicznych. Od 2008 roku do jej obowiązków należało pełnienie zastępstwa pod nieobecność Kwestora. Była odpowiedzialna m.in. za dokonywanie kontroli finansowej, przygotowywanie i obieg dokumentów finansowych, sporządzanie dokumentacji dotyczącej płac, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, opracowywanie i przedkładanie sprawozdań finansowych PWSZ, nadzór nad księgowością analityczną i syntetyczną przychodów i kosztów budżetowych; kontrola gospodarowania majątkiem MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego oraz ocena ich efektywności ekonomicznej. Podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach branżowych, dotyczących m.in. kalkulacji kosztów kształcenia w uczelniach wyższych. Ukończyła kurs „Specjalista ds. finansów publicznych”. Jest społecznym kuratorem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

SENAT

o5986d

Członkowie Senatu Uczelni PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego kadencji 2012-2016:

 

 

 

 

 

 

 1. prof. zw. dr hab. Witold Stankowski – Rektor
 2. dr Maciej Mączyński – Prorektor
 3. – Delegat Uniwersytetu Jagiellońskiego
 4. dr Katarzyna Matusiak – p.o. Kanclerza
 5. dr Marcin Jaroszek – Dyrektor Instytutu Neofilologii
 6. dr Sonia Grychtoł – Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa
 7. prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek – Dyrektor Instytutu Pedagogiki
 8. dr Krzysztof Żarna – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego
 9. prof. nadzw. dr hab. Tomasz Gabryś – Dyrektor Wychowania Fizycznego i Sportu
 10. dr Joanna Stuglik – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 11. dr inż. Katarzyna Pantoł- p.o. Dyrektora Instytutu Informatyki
 12. dr Marian Krupa – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 13. dr Bogdan Nowosad – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 14. dr Krzysztof Małysa – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 15. dr Jacek Urbiński – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 16. mgr Radosław Folga – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 17. mgr Aleksandra Zając – Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 18. mgr Justyna Kuglin – Kwestor, Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 19. Karol Głowacki – Przedstawiciel studentów
 20. Przemysław Lubecki – Przedstawiciel studentów
 21. Kornelia Kamińska- Przedstawiciel studentów
 22. Mateusz Ostrowski- Przedstawiciel studentów
 23. Weronika Rozmus- Przedstawiciel studentów

Osoby zapraszane z głosem doradczym:

 1. Fras, Kolny, Szczygieł – Kancelaria adwokatów
 2. mgr Monika Ubik – p.o. Kierownika Działu Nauczania
 3. Przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Na skróty