Poznajmy się
E-LEARNING

Publikacja nr 17 Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa

g436dNakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pod redakcją doc. dr Beaty Ogórek-Tęczy oraz prof. nadzw. dra hab. Zygmunta Pucko pt. Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa. Książka jest siedemnastą pozycją wydaną nakładem Wydawnictwa PWSZ Oświęcim.

„(…) Propozycja wydawnicza Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa (…) jest szczególnego rodzaju monografią poświęconą (…) problematyce pielęgniarstwa usytuowanego w kontekście oddziaływania rozmaitych kodów kulturowych. (…) W książce zawarte są rozważania o wpływie tezaurusu kulturowego na pielęgniarstwo usankcjonowanego wielowiekową tradycją taką jak np. buddyzmu, hinduizmu czy innych wielkich metafizycznych systemów odniesienia. Są w niej także refleksje dotyczące zdeterminowania pewnych obszarów pielęgniarstwa przez współczesną kulturę masową. (…) Poważnym atutem publikacji jest ukazanie pielęgniarstwa w kategoriach rzeczywistości ewoluującej i wciąż rozwijającej się, która śmiało podejmuje nowe trudne wyzwania”.

z recenzji prof. zw. dra hab. Krzysztofa Sładka


Publikacja nr 17 PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego

Autor/redaktor  Beata Ogórek-Tęcza, Zygmunt Pucko
ISBN  978-83-930661-2-4
Wydanie  1
Rok 2012
Miejsce Oświęcim
Nakład 300 egz.
Cena 19,95 zł  (w tym 5% VAT)


Spis treści:

Zygmunt Pucko, Wstęp

Karol Ptaszkowski, Od liceum medycznego i pielęgniarki dyplomowanej do instytutu pielęgniarstwa i pielęgniarki z licencjatem

Renata Grabska, Transkulturowa kompetencja pielęgniarstwa w świetle  literatury niemieckojęzycznej

Zofia Kłapa, Kulturowe i etniczne uwarunkowania opieki pielęgniarskiej nad chorym na przykładzie pacjentów pochodzenia indyjskiego

Beata Ogórek-Tęcza, Wybrane aspekty opieki nad pacjentem z kręgu kultury buddyjskiej

Monika Matusiak, Renata Skupnik, Beata Ogórek-Tęcza, Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek na temat wybranych aspektów opieki nad pacjentami różnych wyznań

Monika Chodyniak, Katarzyna Rokosz, Diana Rysak, Anna Korytkowska,Praca pielęgniarki z osobami zamieszkującymi tereny przygraniczne zdewastowane przez powódź

Dorota Ławik, Ponadwyznaniowa działalność Cicely Saunders

Zygmunt Pucko, Cierpienia ofiar handlu ludźmi źródłem wyzwań dla pielęgniarstwa transkulturowego

Zygmunt Pucko, Czy intuicje klasyków filozofii mogą być użyteczne jeszcze dla współczesnej etyki pielęgniarstwa kulturowo uwarunkowanej?

Jolanta Jezierska, Kilka uwag o wizerunku pielęgniarki w kulturze zachodnioeuropejskiej

Beata Wójcik, Kultura antyczna w formacji pedagogicznej pielęgniarek

Julia Klapa, Joanna Miarka, Kulturowo-terapeutyczna rola bajek w opiece pielęgniarskiej nad skrzywdzonymi dziećmi

Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda, Elżbieta Majewska, Myślenie magiczne i wiara w Boga jako modyfikatory bólu porodowego i natężenia stresu przedporodowego

Wojciech Klapa, Natalia Drwięga, Multimedia a kształtowanie postaw pielęgniarek wobec chorych w opiece paliatywnej

Beata Ogórek-Tęcza, Etnomedycyna w holistycznej opiece nad pacjentem

Na skróty

Partnerzy Uczelni: